ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากไขวัวโดยให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบกะ = Two step biodiesel production from beef tallow with microwave heating / พงศกร สุวรรณภา / 2557 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
ไขวัว
ไมโครเวฟ
342 การผลิตพอลิ(แอล-แลกไทด์-โค-ไกลโคไลด์) สำหรับใช้เป็นแผ่นพอลิเมอร์ดูดซึมได้ในทางศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร = Production of poly(L-lactide-co-glycolide) for Use as resorbable polymer plates in orthognathic surgery / ธิติรัตน์ พุฒนิล / 2557 /Full Text
Subject
วัสดุทดแทนกระดูก
โพลิเมอร์ในการแพทย์
วัสดุทางการแพทย์
343 การผลิตไมโครแคปซูลแอนโทไซยานินจากรำข้าวเหนียวดำโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยและแช่เยือกแข็ง = Production of anthocyanin microcapsules from Thai black glutinous rice bran using spray and freeze drying / ณัฐพงศ์ กันหา / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวดำ
แอนโทไซยานินส์
การทำแห้งแบบเยือกแข็ง
344 การผลิตและจลนพลศาสตร์การทำแห้งแบบโฟม-แมทของเครื่องดื่มน้ำข้าวก่ำผงสำเร็จรูป = Production and kinetics using foam-mat drying of instant purple rice powder วรรณิภา สมผูด / วรรณิภา สมผุด / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องดื่ม -- การผลิต
เครื่องดื่มธัญพืช
น้ำข้าวก่ำ
345 การผลิตเอทานอลจากลำไยอบแห้งที่คุณภาพต่ำ = Ethanol production from low quality dried Longan / กนกวรรณ รวมชัย / 2557 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
ลำไยอบแห้ง
346 การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าระยะสั้นตามลักษณะการใช้ไฟฟ้าโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Short-term load forecast based on usage characteristics using support vector machine / ศรัณย์รัตน์ สายปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า
การใช้พลังงาน
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
347 การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าฝายแม่แตง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา = Forecasting of inflow of Mae Taeng Weir, Mae Ngad Somboonechon dam and Mae Kuang Udomthara dam for the project of increasing water in Mae Kuang Udomthara reservoir / ระวีเวช จาติเกตุ / 2557 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
สถิติพยากรณ์
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (เชียงใหม่)
348 การพยากรณ์มูลค่าส่งออกหอมแดงโดยวิธีอารีมา = Forecasting the export values of shallots from Thailand via ARIMA Method / ตุลยภาค ตุยาสัย / 2557 /Full Text
Subject
หอมแดง -- การส่งออก
การตลาดเพื่อการส่งออก
349 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤต อายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a competency framework for registered nurses, medical intensive care unit, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / ดรุณี ไชยวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
Professional competence
Nurse
Intensive care units
350 การพัฒนากระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลลำพูน = Development of a patient discharge process in a private ward, Lamphun hospital / สุนทรี จันทร์สวัสดิ์ / มหาวิทาลัย 2557 /Full Text
Subject
Patient discharge
Intensive care units
351 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันของรัฐ = Strategy development to enhance critical thinking for nursing students in public Institutes / สมพร สันติประสิทธิ์กุล / 2557 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล
ความคิดและการคิด
การพัฒนาการศึกษา
352 การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Procedure development according to the system of taking care and helping students in Phrao Wittayakom school, Phrao district, Chiang Mai province / การุณ เชิดชู / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
การบริหารการศึกษา
นักเรียน -- การดูแล
นักเรียน -- เชียงใหม่
353 การพัฒนาการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน = Development of alcohol drinking prevention among secondary school students using school participation / เอกชัย กันธะวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
Alcohol drinking -- prevention & control
Students
354 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษาในการบริหารแผนการศึกษาของแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว = Development the participation of secondary school's personnel in Education Plan Administration of the Education and Sports Service, Vientiane Capital of Lao PDR. / สิงห์ณรงค์ วงค์ชัยเวช / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา
355 การพัฒนาการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of undergraduate students' information literacy in Chiang Mai University / เพชรรัตน์ ใชสงคราม / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษาปริญญาตรี
การเรียนรู้
สารสนเทศ
356 การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง อาเซียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบ เอส ที เอ ดี = Developing ASEAN learning of Prathom Suksa 6 students through STAD teaching method / วรรณวิมล ใจเที่ยง / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนประถมศึกษา
357 การพัฒนาการสาธิตประกอบการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ในกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ = Development of interactive lecture demonstration on the first law of thermodynamics / หงส์ทอง จันทร์ทวอน / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเงิน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์น้ำเงิน
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
เทอร์โมไดนามิกส์
358 การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการตรวจหาเบิสท์ของความเป็นศูนย์กลางแบบบีทวีนเนสในกระแสข้อมูลแบบกราฟ = Development of algorithm for burst detection of between centrality in graph stream data / วรัญญา มหานันท์ / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมประยุกต์
กราฟ
เครือข่ายสังคม
359 การพัฒนาความเข้าใจเชิงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด = Developing mathematical conceptual understanding of upper secondary school students in the classroom taught by open approach / ธีรวัฒน์ กันทะ / บัณทิตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
360 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบหมวกคิดหกใบ = Development of analytical reading ability of Prathom Suksa 5 students through the six thinking hats teaching technique / นิรมล บางชัยภูมิ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนวิชัยวิทยา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ความคิดและการคิด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72