ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การเปรียบเทียบเทคนิคการวัดความคล้ายคลึงของเอกสารแบบจำลองปริภูมิเวกเตอร์เพื่อการตรวจข้อสอบอัตนัย = Comparison of document similarity measurement technique of vector space model for subjective test marking / พรเทพ จันทร์เพ็ง / 2557 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
เวกเตอร์ (พีชคณิต)
322 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกลุ่มหลักทรัพย์ตามปัจจัยพื้นฐาน กลุ่มหลักทรัพย์ตามอุตสาหกรรม และกลุ่มหลักทรัพย์สุ่มเลือก โดยใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัย = Performance comparison of portfolio constructed by fundamental factors, industrial factors and random selection by using four-factor pricing model / เกรียงไกร ก้อนคำ / 2557 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์
323 การเปรียบเทียบปริมาณกรดไขมันและสารอัลคาลอยด์ในมะแตก (Celastrus paniculatus Willd.) จากแหล่งที่แตกต่างกัน = Comparison of Fatty Acid and Alkaloid contents in Celastrus paniculatus Willd.from different locations / อรวรรณ แก้วโสภาค / 2557 /Full Text
Subject
กรดไขมัน
อัลคาลอยด์
324 การเปรียบเทียบผลการระงับปวดหลังผ่าตัดระหว่างวิธีการฝังเข็มแบบกระตุ้นไฟฟ้า และทรามาดอลไฮโดรคลอไรด์ในสุนัขภายหลังการศัลยกรรมทำหมันเพศเมีย = A Comparison of post operative analgesics between electroacupncture and tramadol HCl in dogs With ovariohysterectomy / ปราณิศา มหัตนิรันดร์กุล / 2557 /Full Text
Subject
สุนัข -- การดูแล
ศัลยกรรม
325 การเปรียบเทียบผลการลงทุนในกลุ่มหุ้นคุณค่าในตลากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการใช้กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนแบบถือครองระยะยาว = Performance comparison of value stock portfolios in the stock exchange of Thailand by using trend following strategy and buy-and-hold strategy / ศรัณย์ ฉายากุล / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
326 การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค = Comparison of returns from investment in the Stocks Listed on the Market for Alternative Investment by using technical analysis tools / ธนพล ภูติสมพล / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์
การลงทุน
327 การเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอข้อมูลโภชนาการต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้ข้อมูลโภชนาการในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา = Comparison of nutrition label schemes on knowledge and nutrition information utilization behavior among high school students, Phayao Province / รุจิรา ปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
High school students -- Nutrition
Communication in nutrition
328 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมวัฒนธรรมกับการยอมรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนหญิงหมู่บ้านดง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Changing the physical environment, socio-cultural condition and alcohol consumption acceptance in young women in Ban Dong, Wiangkalong Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / อุทสา อวดร่าง / 2557 /Full Text
Subject
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
สตรี -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น
329 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของสมุนไพรเขตหนาวบางชนิดระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ = Physico-chemical changes of some temperate herbs during low temperature storage / พุทธิพงศ์ เรืองรุ่งรัตนกุล / 2557 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร
พืชเป็นยา
อนุมูลอิสระ
330 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กกะเหรี่ยงโปว์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก = Socio-cultural change affected to Oral Cavity health care behavior of Karen Hill Tribe hildren in Pa Rai Nue Child Development Centre, Phra Tad District, Amphoe Mae Ramad, Tak / อรจนา ธนัยนพรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ -- แม่ระมาด (ตาก)
พฤติกรรมสุขภาพ
เด็ก -- การดูแล
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
331 การเปลี่ยนสภาพเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์จากน้ำคร่ำมนุษย์ให้เป็นเซลล์กระดูกอ่อน = Chondrogenic differentation of mesenchymal stem cells from human amniotic fluid / สุธีรา นรากรศักดิ์ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Amniotic Fluid
Mesenchymal Stromal Cells
332 การเปลี่ยนสภาพเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์จากน้ำคร่ำมนุษย์ให้เป็นเซลล์สร้างกระดูกชนิดออสตีโอบลาสต์ = Osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells from human amniotic fluid / อชิรญาณ์ ไชยาคำ / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Mesenchymal Stromal Cells
Amniotic Fluid
333 การแปลวลีภาษาไทย-ภาษาอังกฤษโดยใช้ขั้นตอนวิธีความคาดหวังสูงสุด = Thai-English phrase using expectation maximization / กัลยา ติใหม่ / 2557 /Full Text
Subject
การแปลภาษาด้วยเครื่อง
การแปลและการตีความ
334 การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากการเปลี่ยนรูปก๊าซไบโอมีเทนชีวภาพชนิดอัดโดยไมโครเวฟพลาสมา = Production of synthetic gas from compressed bio-methance gas reforming by microwave plasma / เอกรินทร์ ไชยยะ / 2557 /Full Text
Subject
ก๊าซสังเคราะห์
ก๊าซ -- การผลิต
ก๊าซชีวภาพ
มีเทน
335 การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากการรีฟอร์มก๊าซชีวภาพจำลองด้วยระบบพลาสมาชนิดดีบีดีแบบสองขั้น = Synthesis-gas production from simulated biogas reforming by two-stage DBD plasma system / ชนุฏพร หาญสินอุดม / 2557 /Full Text
Subject
ก๊าซสังเคราะห์
ก๊าซ -- การผลิต
ก๊าซชีวภาพ
มีเทน
336 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในเตาปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งจากหินน้ำมันด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นด้วยไอน้ำ = Non-catalytic hydrogen production from oil shale by steam gasification in fixed bed reactor / อัมรินทร์ เมฆฉาย / 2557 /Full Text
Subject
ไฮโดรเจน -- การผลิต
ไอน้ำ
337 การผลิตไคโตโอลิโกแซ็กคาไรด์โดยวิธีทางเอนไซม์และสมบัติต้านจุลินทรีย์ และต้านออกซิเดชัน = Production of Chitooligosaccharides by Enxymatic method and study of their Antimicrobial and Antioxidant properties / ทิพวิมล โพธิเวส / 2557 /Full Text
Subject
แอนติออกซิแดนท์
สารยับยั้ง
ออกซิเดชัน
จุลินทรีย์
เอนไซม์
338 การผลิตต้มส้มไก่ตำรับหลวงพระบางจากเนื้อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวด้วยกระบวนการทางความร้อน = Production of ready to eat Luang Prabang style sour chicken soup from Pradu Hang Dam Chiang Mai in hermectically pouch thermal processing / ผไทพิจิตร ดาลาวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
ไก่ -- การผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร
339 การผลิตน้ำลิ้นจี่และน้ำมะม่วงอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ = Production of carbonated lychee and mango juices / นิรดา ทองโรจน์ / 2557 /Full Text
Subject
น้ำผลไม้ -- การผลิต
น้ำอัดลม
เครื่องดื่ม
ลิ้นจี่
มะม่วง
340 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลลำไยอบแห้งทั้งเปลือก = Fermented vinegar production from whole dried longan fruits / ธารินี กล่าวปิยะภมรกุล / 2557 /Full Text
Subject
น้ำส้มสายชู -- การผลิต
การหมัก
ลำไย -- การอบแห้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72