ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การปรับปรุงแกนเท้าเทียมด้านการใช้งาน = Improvement of prosthetic foot keel for better use / ศิฐฒา รอดทุกข์ / 2557 /Full Text
Subject
ขาเทียม
302 การปรับปรุงความถูกต้องของแบบจำลอง GMC (1,N) ในการทำนายอนุกรมเวลา = Approach improvement of GMC (1,N) model in time series prediction / วันวิสา รักพ่วง / 2557 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
303 การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการส่งคำคู่ความของเจ้าพนักงานศาล ศาลจังหวัดเชียงใหม่ = Pleading delivery service quality improvement of Court Officer, Chiang Mai Provincial Court / กาญจนา อินไชย / 2557 /Full Text
Subject
ศาลจังหวัด -- เชียงใหม่ -- บริการลูกค้า
ศาลจังหวัด -- บริการลูกค้า
ศาลจังหวัด -- เชียงใหม่
304 การปรับปรุงคุณภาพลีโอนาร์ไดต์สำหรับการผลิตปุ๋ยหมัก = Leonardite quality improvement for compost production / ณธรรศ สมจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยหมัก -- การผลิต
ปุ๋ยหมัก -- คุณภาพ
305 การปรับปรุงจานหยอดเมล็ดของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด = Improvement of seed meeting plate for corn seeder / ประดิษฐ์ เภสัชมาลา / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด
ข้าวโพด -- เครื่องจักรกล
เกษตรกลวิธาน
เครื่องจักรกลการเกษตร
306 การปรับปรุงเทคนิคการวัดสมมูลสำหรับการประมาณสถานะระบบกำลังไฟฟ้า = Improvement of equivalent measurement technique for power system state estimation / กิติชัย ศรีมูล / 2557 /Full Text
Subject
การส่งกำลังไฟฟ้า
การจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ากำลัง
307 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเทคโนโลยีการยึดบนผิวสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวคิดลีน = Efficiency improvement of surface mount technology process for electronics manufacturing by lean concept / จุฑารัตน์ ทุมา / 2557 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
308 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังวัสดุก่อสร้าง : กรณีศึกษาบริษัทโฮมมาร์ท เชียงใหม่วีระกิจ จำกัด = An Efficiency improvement of warehouse operation : case study of Home Mart Chiang Mai Weeraki เอกสิทธิ์ สมนวล / พุทธวรรษ จรัสพันธุ์กุล / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทโฮมมาร์ท เชียงใหม่วีระกิจ จำกัด
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- เชียงใหม่
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
309 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการจัดการพื้นที่และเส้นทางโลจิสติกส์ภายในของอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก = Production efficiency improvement by layout and internal logistic route management in ceramic sanitary ware industry / พัชรกมล แววเจริญ / 2557 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
310 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพาราแผ่นดิบโดยใช้เทคนิคลีน = Efficiency improvement of rubber sheet production using lean technique / ณชาศิลป์ เจริญกุล / 2557 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
ยางพารา -- การผลิต
311 การปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงใหม่ = Efficiency improvement for meter installation service of Provincial Electricity Authority Chiang Mai / จิระธิดา ขันเงิน / 2557 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
ไฟฟ้า
312 การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ด้านการออกแบบเส้นทางในการกระจายไข่ไก่ = Logistics efficiency improvement by routing design of egg distribution / ศรัณย์ จิตอารี / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
ไข่ไก่
313 การปรับปรุงผลิตภาพในการผลิตประตู-หน้าต่างด้วยเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Productivity improvement in door-window production using motion and time study techniques / กฤษฎา วงศ์วรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมการผลิต
314 การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนของกลุ่มฮักเมืองน่าน = A Change in a concept of community rights of Hug Muang Nan Group / สวิตตา ตีรณวัฒนากูล / 2557 /Full Text
Subject
สิทธิชุมชน -- น่าน
สิทธิชุมชน
315 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวราบและแนวดิ่งในเขตอากาศร้อน = Greenhouse gas emission from subsurface horizontal and vertical flow of constructed wetland systems in tropical climate region / พิชญา อำนาจผูก / 2557 /Full Text
Subject
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ก๊าซเรือนกระจก
บึงประดิษฐ์
316 การเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Being sufficiency economy of different new theory of agricultural practices : a case study of Mae Far Mai Sub-district, San Sai Distrit, Chiang Mai Province / ประสิทธิ์ อุ่นจิตต์ / 2557 /Full Text
Subject
เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เศรษฐกิจพอเพียง
317 การเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพกาแฟอราบิก้าในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of organic and chemical fertilizer application on Arbica cofee quality in Mae Taeng district, Chaing Mai province / ดารณี คชเวช / 2557 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์
กาแฟ -- พันธุ์อราบิก้า
318 การเปรียบเทียบการสื่อสารด้วยเสียงของนกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis) ระหว่างคอโลนีในเมืองกับคอโลนีชานเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of vocal communication of common myna (acridotheres tristis) between colonies in urban and rural Areas, Chiang Mai Province / สุรชัย มูลมวล / 2557 /Full Text
Subject
นกเอี้ยง -- เชียงใหม่
การสื่อสาร
เสียง
319 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตของเทคนิคการวางแผนรังสีรักษาสำหรับการฉายรังสีบริเวณสมองและไขสันหลังร่วมกันของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Dosimetric cmparison of treatment planning techniques for cranial spinal irradiation in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ทิฆัมพร ฮุ่งหวล / 2557 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Cranial Irradiation
320 การเปรี่ยบเทียบทักษะทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of professional skills of accountants and certified public accountants in Chiang Mai Province / ณัฐพล มอญเพชร์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สอบบัญชี -- เชียงใหม่
นักบัญชี -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72