ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การประยุกต์ใช้คุณค่าที่นำเสนอของผู้บริโภคกรณีตลาดนมยูเอชทีในเทศบาลนครเชียงใหม่ = Application of consumersvalue proposition of U.H.T. milk market in Chiang Mai municipality case / สิริมาพร ลีพรหมรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
นมพาสเจอร์ไรส์ -- การตลาด
282 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการสั่งงานด้วยเสียงเพื่อรู้จำอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา = Applications of artificial neural network in voice command for braille recognition for the visually impaired / ภูมินทร์ ตันอุตม์ / 2557 /Full Text
Subject
การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คนตาบอด
283 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในการผลิตลูกชิ้น = Application of material flow cost accounting analysis technique in meat ball production / วัชรินทร์ ไชยวรรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การไหล
การควบคุมการผลิต
ลูกชิ้น -- การผลิต
284 การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตจิ๊กและฟิกเจอร์ในการผลิตชิ้นงานแบบสั่งทำ = Application of lean techniques for efficiency improvement of jig and fixture manufacturing in job shop / ตรรกยะ ยืนบุญ / 2557 /Full Text
Subject
การผลิตแบบลีน
การบริหารงานผลิต
กรรมวิธีการผลิต
285 การประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อการทำความสะอาดตัวเองในงานอนุรักษ์โบราณสถาน = Titanium dioxide application for self-cleaning in historical building conservation / สันติภาพ ชมเกตุแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
ไทเทเนียมไดออกไซด์
โบราณสถาน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
286 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบระบายน้ำภายในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Application of GIS to improve the drainage system in Don Kaew Mae Rim District Chiang Mai Province / สมบุญ แซ่จิว / 2557 /Full Text
Subject
การระบายน้ำ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ทางน้ำไหล
287 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อประมาณค่าปริมาณน้ำฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ = Application of geographic information system and statistical analysis for estimation of rainfall using weather radar / สุดา ชัยพรม / 2557 /Full Text
Subject
น้ำฝน
ฝน
การตรวจอากาศ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
288 การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าและบิมเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบโดยวิเคราะห์อุณหภูมิในอาคารที่พักอาศัย = Application of value engineering and BIM for formation selection guideline by analyzing temperature in residental building / ชัพวิทย์ รื่นนารีนารถ / 2557 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง
การสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง
289 การประยุกต์ใช้สารเมือกจากพืชวงศ์ชบาในเครื่องสำอางเพิ่มความชุ่มชื้นผิว = Application of mucilages from malvaceous plants in skin moisturizing cosmetic / วรัฏฐยา กาศสกุล / 2557 /Full Text
Subject
Herbal cosmetic
Barrier creams
290 การประยุกต์ใช้เอฟจีดียิปซั่มเป็นสารผสมเพิ่มเพื่อช่วยการขยายตัวของซีเมนต์เกราท์ = Application of FGD gypsum as admixture for aiding cement grout expansion / ณัฐพล บัวบานแย้ม / 2557 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์
ยิปซัม
สารยึดติด
291 การประยุกต์แบบจำลองเกรย์เพื่อการทำนายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย = Application of grey model for prediction of CO2 emission in Thailand / แมนรักษ์ เปรมทอง / 2557 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
คาร์บอนไดออกไซด์ -- การวัด
292 การประยุกต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก บังคับเลี้ยวของรถไถดินตามในการประกอบเป็นแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็ก = Application of transmission, assembly brake and steering systems in a small 4-wheel tractor / กัมปนาท แสงสุวรรณ / 2557 /Full Text
Subject
วิศวกรรมเกษตร
แทรกเตอร์
293 การประสานโลหะผสมอะลูมิเนียมต่างชนิดด้วยการเชื่อมกวนเสียดทาน = Joining of dissimilar aluminium alloys by friction stir welding / วิลาสินี กิ่งก้ำ / 2557 /Full Text
Subject
โลหะผสมอะลูมินัม
วัสดุศาสตร์
294 การปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มถนนสายไม้ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Adsptation of Thanonsaimai wood carving business groups, Sanpathong Disrict, Chiang Mai Province / ชานนท์ เหล่าขวัญสถิตย์ / 2557 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ
งานไม้
การแกะสลักไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศิลปหัตถกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
295 การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่ชายแดนในรัฐประชาธิปไตยและรัฐสังคมนิยมต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย และ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Adaptability of local governments in border areas of democratic state and socialist state to ASEAN economic community : case studies of Chiang Khong district, Chiang Rai province, Thailand and Bo Kaew province, Lao People's Democratic Republic / ฑริดา ใบเกษม / 2557 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงของ (เชียงราย)
การปกครองท้องถิ่น -- ลาว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เวกเตอร์ (พีชคณิต)
296 การปรับตัวต่อสภาพการปลูกแบบแอโรบิกของพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาสวน = Adaptation to aerobic planting condition of upland and wetland rice varieties / พุทธพงศ์ มะโนคำ / 2557 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
297 การปรับปรุงการจัดการวัตถุดิบคงคลังสำหรับการผลิตชิ้นส่วนไมโครอิเล็กทรอนิกส์ = Improvement of inventory management for a microelectronic parts manufacturing / จุฑามณี ทุมา / บัณฑตวิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
วัสดุคงคลัง
วัตถุดิบ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
298 การปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ = Improvement of permanent exhibition of Chiang Mai national museum / พิทักษ์ ทนาบุตร / 2557 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นิทรรศการ
299 การปรับปรุงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษผลไม้โดยการหมักร่วมกับมูลไก่ = Improvement of biogas production from fruit wastes by co-digesting with chicken manure / ณัฐิติมา จำมั่น / 2557 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
พลังงานทดแทน
ก๊าซมูลสัตว์
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
300 การปรับปรุงการผลิตในแผนกต้นแบบของโรงงานผลิตเครื่องประดับด้วยเทคนิคลีน = Production improvement in master section of a jewelry factory using lean technique / นัชชา แซ่ลิ้ม / 2557 /Full Text
Subject
การควบคุมการผลิต
การผลิตแบบลีน
กรรมวิธีการผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72