ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินพันธุกรรมและความสามารถในการรวมตัวของพันธุ์รักษาเพศผู้เป็นหมันของพริกหยวก = Genetic evaluation and combining ability of male sterile maintainers of chili / ขวัญดาว แก้วสมบัติ / 2557 /Full Text
Subject
พริกหยวก
พริก -- พันธุ์
พริก -- การปรับปรุงพันธุ์
262 การประเมินมูลค่าการบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี = Valuation of Agro-tourism services at Chantaburi Horticultural Research Center / ภัทรเทพ ลาภานิกรณ์ / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
263 การประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการของพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยโดยวิธีการโอนมูลค่า = Recreational value of wetlands in Thailand using value transfer method / อรรถพันธ์ สารวงศ์ / 2557 /Full Text
Subject
พื้นที่ชุ่มน้ำ
สิ่งแวดล้อม -- แง่เศรษฐกิจ
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
264 การประเมินมูลค่าทางด้านนันทนาการของตลาดน้ำอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา = An Evaluation of recreational value of Ayothaya floating market, Ayutthaya Province / ชนม์นิธิศ ไชยสิงห์ทอง / 2557 /Full Text
Subject
ตลาดน้ำอโยธยา
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
นักท่องเที่ยว -- พฤติกรรม
265 การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด = Evaluation of the internal control system of nakorn lanna transport cooperative limited / เพลินพิศ วิรุฬห์สิงห์ / 2557 /Full Text
Subject
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
266 การประเมินระบบให้บริการข้อมูลของนักศึกษาสำหรับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Evaluation of students information service system for lecturers, LannaPolytechnic Chiang Mai technologicalcollege / ธีระยุทธ บุญตัน / 2557 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
267 การประเมินลักษณะประชากรงาขี้ม้อนพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Characterization of local perilla (perilla frutescens (L.) britt.) populations from upper North Thailand / สิรภัทร บุญปั๋น / 2557 /Full Text
Subject
งาขี้ม้อน -- การประเมิน
268 การประเมินและการปรับปรุงภาระงานทางการยศาสตร์ในอุตสาหกรรมตีมีด = Assessment and improvement of ergonomics load in knife forging industry / อรณิชา ยมเกิด / 2557 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการ
สมรรถภาพในการทำงาน
สภาพแวดล้อมการทำงาน
มีด
269 การประเมินและการลดความเสี่ยงในงานยก-ย้ายในการผลิตโถสุขภัณฑ์แบบนั่งยอง = Risk assessment and reduction in lifting task in aquat toiles production / ชนิกาพร ใหม่ตัน / 2557 /Full Text
Subject
การประเมินความเสี่ยง
อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์
เครื่องสุขภัณฑ์
270 การประเมินสมรรถนะการทำงานของบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Work competency evaluation on graduates of the faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University / สุนทรี โตวัฒน์นิมิต / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สมรรถภาพในการทำงาน
การทำงาน
บัณฑิต -- การจ้างงาน
271 การประเมินสมรรถนะอุปกรณ์และเปลี่ยนความร้อนสำหรับเครื่องอบแห้งแบบผสมของปั๊มความร้อนและรังสีอินฟราเรด = Performance evaluation of heat exchanger for hybrid dryer of heat pump and infrared radiation / ธวัชชัย ธรรมขันแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง
ปั๊มความร้อน
รังสีอินฟราเรด
272 การประเมินหนังสือจากสถิติการยืมในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Assessment on book collections from circulation statistics at Chiang Mai University Library / ธนะพันธุ์ การคนซื่อ / 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
หนังสือและการอ่าน
ห้องสมุดกับผู้อ่าน
งานวิจัยสำนักหอสมุด
273 การประเมินหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ = Evaluation of the elementary level science curriculum at Kowittamrong Chiang Mai school / ชัชนันท์ สุกัณทา / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
การประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ -- หลักสูตร
274 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of institution curriculum according to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551, Doitaowittayakom school, Chiang Mai province / กาญจนา กล้าหาญ / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียน -- เชียงใหม่
หลักสูตร -- การประเมิน
275 การประยุกต์เกณฑ์คะแนน เพื่อใช้ในการประเมินอายุจากฟันกรามซี่ที่สามในกลุ่มตัวอย่างคนไทยภาคเหนือ = Score criterion applicability for dental age estimation from third molar in Northern Thai Samples / พจนารถ มะโน / 2557 /Full Text
Subject
ฟัน -- อายุ
ฟัน -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
ฟันกราม
276 การประยุกต์ใช้ AHP ในการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับในการเลือกที่ตั้งระบบประปาภูเขา = An application of the AHP in calculation the benefits of site selection for hill water supply system / วีระศักดิ์ สมพล / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานพัฒนา ภาค 3
วิศวกรรมประปา
ประปา
277 การประยุกต์ใช้ AHP เพื่อคัดเลือกรูปแบบการขยายระบบประปาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) = Application of AHP for the selection of the water supply system of Rajamangala University of Technology Lanna (Doisaket) / ณัฐพล วิริยะภาพ / บัณฑิควิทยาลัย 2557 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประปา
น้ำประปา
278 การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้นในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ = Application of analytic hierarchy process in contractors of housing projects in Chiang Mai province / ศรัญญา ธิติธัญตระกูล / 2557 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- การตัดสินใจ
279 การประยุกต์ใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมด้วยตู้อบลมร้อนในการลดความชื้น และผลที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Application of heat treatment from radio frequency wave combined with conventional hot air oven in moisture content reduction and its effect on quality of Maize seed / พัชธิชา ไชยชนะ / 2557 /Full Text
Subject
ความร้อน
คลื่นความถี่วิทยุ
ความชื้นในดินกับพืช
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
280 การประยุกต์ใช้คาร์บอนนาโนทิวบ์เพื่อตรวจวัดความเครียดบนผิววัสดุมอร์ตาร์ที่มีคุณสมบัติซ่อมแซมตนเอง = Application of carbon nanotubes for measury strain on surface of self repairing mortar / เอกสิทธิ์ เทียนมาศ / 2557 /Full Text
Subject
ท่อนาโน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72