ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of the school lunch project at Ban Mueang Kong school, Chiang Dao district, Chiang Mai province / วรรณภา กาโยงแว่น / 2557 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเมืองคอง
โรงเรียน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
นักเรียน -- โภชนาการ
อาหารกลางวัน
242 การประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในจังหวัดเชียงราย = Evaluation of transport infrastructure in Chiang Rai Province / วชิระ วิจิตรพงษา / 2557 /Full Text
Subject
การขนส่ง -- เชียงราย
คมนาคม -- เชียงราย
243 การประเมินประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน จังหวัดลำพูน = Efficiency evaluation of registration rights and jurical acts of Lamphun Provincal Land Office / สายสุรีย์ ศฤงคาร / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
การประเมินราคาที่ดิน -- ลำพูน
นิติกรรม
244 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของการจัดการซากสำหรับเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัย = Environmental impact evaluation of end-of-life management for residential air conditioner / นัทธี เรืองฤทธิ์ / 2557 /Full Text
Subject
เครื่องปรับอากาศ -- การประเมิน
เครื่องปรับอากาศ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
245 การประเมินผลกระบวนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายในจังหวัดฉะเชิงเทรา = Evaluation of legally foreign-worker import process in Chachoengsao Province / ศุภมิตต์ ตรรกวิโรจน์ / 2557 /Full Text
Subject
คนต่างด้าว -- ฉะเชิงเทรา -- การจ้างงาน
แรงงานต่างด้าว -- ฉะเชิงเทรา
246 การประเมินผลการใช้โปรแกรมบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Evaluation of the Upper Northern Region Courts of Justice's Accounting programs usage / จินตนา วุฒิคุณ / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานศาลยุติธรรม
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
247 การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดลำปาง = Evaluation of applying village fund software of bank for agriculture and agricultural co-operatives for village and Urban community funds in Lampang Province / เบญจวรรณ ธุงศรี / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- ลำปาง
248 การประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of implementing computer accounting system for local administrative organizations, sub-district municipalities in Mueang Chiang Mai District / เจนจิรา คำมา / 2557 /Full Text
Subject
การบัญชี
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
249 การประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน = Evaluation of competency management supporting system of Northern Region of Primary Education Service area / ชื่นจิต วิชัยดิษฐ / 2557 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บุคลากรทางการศึกษา
250 การประเมินผลการดำเนินงานด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Evaluation of the commercial registration performance of Chiang Mai City Municipality / บุณยสิงห์ รอดชะพรหม / 2557 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ -- เชียงใหม่
ทะเบียนพาณิชย์
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
251 การประเมินผลการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจอมทอง จำกัด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of Chom Tong credit union cooperative, Chom Tong District, Chiang Mai province / สุรเชษฐ์ นุชัย / 2557 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
252 การประเมินผลการนำโปรแกรมแดส มาใช้ในบริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด = Evaluation of applying Das program at Natmotor company limited / อาภาพร พิมสาร / 2557 /Full Text
Subject
โปรแกรมแดส
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
253 การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิดของกองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = An Evaluation of the explosive ordnance disposal training course of police ordnance division, Royal Thai Police / พจนกร กัญจินะ / 2557 /Full Text
Subject
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การฝึกอบรม -- การประเมิน
วัตถุระเบิด
254 การประเมินผลการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of Hospital Information System Acceptance of Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / เดชพงศ์ นาคเสวี / 2557 /Full Text
Subject
ศูนย์ศรีพัฒน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
255 การประเมินผลการให้บริการบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่จากผู้ให้บริการ = Evaluation of bank for agriculture and agricultural co-operative's farmers credit card service in Chiang Mai Province from facilitator / สิงหา บุตรสำราญ / 2557 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
256 การประเมินผลโครงการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Evaluation of the elderly subsistence allowance project in Mae Khaw Tom Subdistrict Administratice Organization, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai Province / พัสวีร์ ไชยเมืองเลน / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เมืองเชียงราย (เชียงราย)
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสงเคราะห์
257 การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 = Evaluation of the ASEAN pronotion campaign project of the Public Relations Department Region 3 / นรรศนันท์ ปัญญา / 2557 /Full Text
Subject
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สมาคมอาเซียน
การประชาสัมพันธ์
258 การประเมินผลธุรกิจผ้าม่านในจังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of curtain business in Chiang Mai Province / การัญ ศรีสกุลชวาลา / 2557 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผ้าม่าน
259 การประเมินผลนโยบายด้านการบริหารจราจรและขนส่งของกองกำกับการตำรวจจราจรจังหวัดเชียงใหม่ = Policy evaluation of traffic and transportation management of the Police Traffic Division, Chiang Mai Province / กฤตธัช ศรีคำมูล / 2557 /Full Text
Subject
จราจร -- เชียงใหม่
จราจรในเมือง -- เชียงใหม่
การขนส่ง -- เชียงใหม่
260 การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจังหวัดแพร่ = Evaluation of government fiscal management information system of government offices in Phare province / ผุสดี สีแสง / 2557 /Full Text
Subject
การเงิน -- การบริหาร
การคลัง -- การบริหาร
ส่วนราชการ -- แพร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72