ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1422 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การตรวจจับการล้มโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและเทคนิคการจัดกลุ่ม = Fall detection using principal component analysis and clustering techniques / ฤทธิพงศ์ วงค์เขื่อนแก้ว / 2557 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม
การหกล้ม
182 การตรวจสอบความร้อนจากแอลกอฮอล์ที่ปรากฎบนใบหน้าบุคคล โดยการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด = Examination of heat due to alcohol appearing on human face using infrared thermal imaging / กนกวรรณ อิธรรมะ / 2557 /Full Text
Subject
ภาพอินฟราเรด
รังสีอินฟราเรด
คนดื่มสุรา
183 การตรวจสอบโรคโนซีมาในผึ้งพันธุ์ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส = Detection of nosema disease in Honey Bee (Apis mellifera) by Polymerase Chain Reaction technique / กฤติมา ป้อต๊ะมา / 2557 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- โรค
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส
184 การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเปียกโดยเทคนิคออยล์เรดโอและเทคนิคการใช้สารอนุภาคขนาดเล็ก = Detection of latent fingerprints on wet papers by Oil Red O and small particle reagent techniques / ศิริธิดา หม่องพะสั่น / 2557 /Full Text
Subject
ลายนิ้วมือ -- การตรวจสอบ
ลายนิ้วมือ
นิติวิทยาศาสตร์
185 การตรวจับและรู้จำตราสัญลักษณ์ของรถยนต์โดยใช้วิธีการโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันและพีระมิดฮิสโตแกรมของทิศทางเกรเดียนต์ = Vehicle logo detection and recognition using convolutional neural network and pyramid histrogram of oriented gradients / วศิน ทับแสง / 2557 /Full Text
Subject
การรู้จำรูปแบบ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
186 การตอบสนองของงาที่ปลูกปลายฤดูฝนต่อระดับการให้ไนโตรเจน = Response of Sesame (Sesamum indicum L.) Grown in Late Rainy Season to Nitrogen Application Levels / ตุลย์ แก่นหอม / 2557 /Full Text
Subject
งา -- การปลูก
ไนโตรเจน
187 การตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อวัตถุต่างชนิดและพฤติกรรมบางประการของปลาทอง (Carasius auratus) = Habituational response to different objects and some behaviors of the gold fish (Carasius auratus) / ศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสัตว์
ปลาทอง
188 การตัดสินใจคัดเลือกรูปแบบจุดต่อ คาน-เสา ของโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปโดยกระบวนการวิเคราะห์เป็นลำดับขั้น = Decision making selecting of precast concrete beam-column connection by anlytic hierarchy process / ทศพล พัฒนเรืองกุล / 2557 /Full Text
Subject
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป
คอนกรีตเสริมเหล็ก
189 การตัดสินใจแบบฟัซซีสาหรับหุ่นยนต์ผู้รักษาประตู = Fuzzy decision making for goalkeeper robot / ประเสริฐ ฉินสวัสดิ์พันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
หุ่นยนต์
วิทยาการหุ่นยนต์
ปฏิสัมพันธ์มนุษย์ -- หุ่นยนต์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
190 การตีความมิติทางสังคมในพระพุทธศาสนาเถรวาท = Interpretation of social dimension in theravada buddhism / ปฏิภาณ มะวงศ์ไว / 2557 /Full Text
Subject
พุทธศาสนาเถรวาท
191 การเตรียมแก้วฟอสเฟต P2O5-CaO-B2O3 จากเอฟจีดียิปซัม = Preparation of P2O5-CaO-B2O3 phosphate glass from FGD-Gypsum / อัจฉริยะ จันทร์มูล / 2557 /Full Text
Subject
แก้ว
การหลอมแก้ว
192 การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์จากไฟโบรอินไหมบนจาน พอลิสไตรีนโดยการต่อกิ่งพอลิเมอร์แบบพลาสมา = Scaffold preparation from silk fibroin on polystyrene plate by plasma grafting polymerization / เอกราช แก่นใจ / 2557 /Full Text
Subject
โพลิสไตรีน
โพลิเมอร์
193 การเตรียมซีเมนต์มอร์ต้าร์ผสมเบนโทไนต์และซีโอไลต์ สำหรับการดูดซับไอระเหยโทลูอีน = Preparation of cement mortars blended with bentonite and zeolite for toluene vapour adsorption / ภาณุพงษ์ สุปินชมภู / 2557 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์
ซีโอไลต์
โทลูอีน
194 การเตรียมและสมบัติเบลนด์ระหว่างพอลิ(แลกติกแอซิด)และพอลิ(บิวทิลีนซักซิเนต) ที่มีพลาสติไซเซอร์ สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพ = Preparation and properties of poly(Lactic Acid)poly(Butylene Succinate) plasticized blend for use as bioplastics / สกาวรัตน์ นพคุณ / 2557 /Full Text
Subject
พลาสติกชีวภาพ
พลาสติก
โพลิเมอร์
195 การเตรียมเส้นใยแป้งข้าวเหนียวโดยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงสำหรับการนำส่งยา = Preparation of glutinous rice starch fibers by electrospinning technique for drug delivery / ภัทธนากร ใจตุรงค์ / 2557 /Full Text
Subject
Drug delivery system
Fiber
196 การเตรียมไฮบริดเมมเบรนพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนเพื่อ ประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง = Preparation of poly(ether ether ketone) hybrid membranes for direct methanol fuel cell application / ศิริญา สอนปิงคำ / 2557 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
เมทานอล
197 การแตกตัวของน้ำมันดินเบาช่วยโดยพลาสมาในเตาปฏิกรณ์ไกลดิงอาร์ค = Plasma assisted cracking of light tars in gliding arc reactors / อัครศานต์ กรรณิกา / 2557 /Full Text
Subject
พลาสมา (ก๊าซที่เป็นประจุ)
เครื่องปฏิกรณ์
น้ำมันดินเบา
198 การถอดบทเรียนพี่สอนน้องสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Lessons learned from Senior-Junior tutoring for students with intellectual disabilities / สุรางค์ ญานะ / 2557 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
ความบกพร่องทางสติปัญญา
199 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง เมี่ยง ผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Transferring local wisdom of Miang through ecotourism, Baan Mae Kampong, Mae On District, Chiang Mai Province / สุรีย์วัล เสมอใจ / 2557 /Full Text
Subject
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยวโดยชุมชน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การบริหารองค์ความรู้
200 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสินเชื่อภายในประเทศกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน = The Test of relationship between domestic credit and economic growth of ASEAN member countries / วีเพชร พรหมเเสน / 2557 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- ไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มประเทศอาเซียน
สมาคมอาเซียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72