ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

คู่มือการใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล libref@lib.cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 855 รายการ จากคำว่า 2557

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อทองรูปพรรณ = Decision making process of buyers in Chiang Mai Municipality Area towards pushasing gold ornaments / แพร เฮงจีระจรัส / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
การเลือกซื้อสินค้า
ทอง
2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคชาวไทยต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊ค = Decision making process of Thai consumers towards purchasing via facebook / เขมขวัญ สุดดี / 2557 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
เฟซบุ๊ค
สื่อสังคมออนไลน์
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
3 กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด = Decision process of customers in Meuang Chiang Mai towards buying mutual funds of Krung Thai Asset Management Public Company Limited / เสาวลักษณ์ ใจสม / 2557 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด
กองทุนรวม
การตัดสินใจ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
4 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้หญิงเจนเนอร์เรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากประเทศอเมริกาและยุโรป = Buying decision process of generation Y women in Mueang Chiang Mai District towards American and European facial care cosmetics / เมธ์วดี ประวัติเรืองศรี / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
เจนเนอเรชันวาย
5 กระบวนการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Buying decision process of ready-to-drink fruit juice of consumers in Mueang Chiang Mai district / ธนาวรรณ ดวงจันทร์ / 2557 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
น้ำผลไม้
6 กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำของประชาชนในชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุ จังหวัดเชียงใหม่ = Participation process in water pollution problem solving of Ban Thathum and Ban Yang Phra That Communities Chiang Mai Province / กัญญพร วณีสอน / 2557 /Full Text
Subject
มลพิษทางน้ำ -- เชียงใหม่
ชุมชน -- เชียงใหม่
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
7 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พิการข้อเข่าเสื่อม บ้านปากพวกใต้ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ = Participatory process to improve the quality of life of elderly patients with osteoarthritis in Ban Pak Phuak Tai, Den Chai district, Phrae province / อำภา มาลูน / 2557 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- แพร่
คุณภาพชีวิต
ข้อเสื่อม
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
8 กระบวนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชนสุขภาวะ = Process to promating quality of life for individuals with disabilities in healthy community ศศิธร ศิวภัทรพงศ์ / ศศิธร ศิวภัทรพงค์ / 2557 /Full Text
Subject
คนพิการ -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
สุขภาวะ
9 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจหัตถกรรมจากไม้ของกลุ่มแม่วินเรือจำลอง ในตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Management strategies for wooden handicraft business of Mae Win model ship group in Mae Win Sub-district, Mae Wang District, Chiang Mai Province / ชลธิชา ดีเพ็ญ / 2557 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
ไม้
การจัดการธุรกิจ
10 กลยุทธ์ของการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่คริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ของคริสตจักรพระพรเชียงใหม่ = Communication strategy for protestant christianity propagation of Chiang Mai Blessing Church / จรูญ พรจากสวรรค์ / 2557 /Full Text
Subject
คริสตจักรพระพรเชียงใหม่
นิกายโปรแตสแตนท์
คริสต์ศาสนา
การสื่อสาร
11 กลยุทธ์ของโครงการบ้านจัดสรรที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ลูกค้าในเขต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The influence of housing project strategies on clients in San Sai district, Chiang Mai province / กาญจนา นันทิมา / 2557 /Full Text
Subject
บ้านจัดสรร -- สันทราย (เชียงใหม่)
บ้านจัดสรร -- การตลาด -- สันทราย (เชียงใหม่)
บ้านจัดสรร -- อุปทานและอุปสงค์
12 การเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟและประสิทธิภาพของกับดักสารล่อดัดแปลงเพื่อการควบคุม = Infestation of coffee berry borer and efficiency of modified attractant trap for Its control / อนุตร บูรณพานิชพันธุ์ / 2557 /Full Text
Subject
มอด
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช
13 การควบคุมทางพันธุกรรมของปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวก่ำ = Genetic control of Anthocyanin Contents in Purple Glutinous Rice / พีรนันท์ มาปัน / 2557 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวก่ำ
พันธุศาสตร์พืช
พันธุกรรม
14 การควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans โดยใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิก = Control of Mite, Suidasia pontifica Oudemans, in chicken feed using formaldehyde incorporated with Propionic Acid / ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ / 2557 /Full Text
Subject
ไร -- การควบคุม
ไร
15 การคัดเลือกเชื้อแอกติโนไมซีสต์เอนโดไฟต์เพื่อควบคุมโรคผลเน่าของลำไย = Selection of endophytic actinomycetes for controlling fruit rot disease of longan / ชัยพร ขัดสงคราม / 2557 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรค
โรคพืช
16 การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์โดยการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบคลุมเครือ = Selection of logistic service providers using fuzzy analysis hierachy process / ญาณพล ขวัญสมบัติ / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์
17 การจัดกลุ่มคุณลักษณะที่เหมาะสมเพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ = An Approriate features clustering to create efficient decision trees / ประทิน กาวี / 2557 /Full Text
Subject
ต้นไม้ตัดสินใจ
ระบบคอมพิวเตอร์
18 การจัดการการใช้ดนตรีพื้นบ้านล้านนาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The Management of Lanna folk music using for promotive health in Lampang hospital, Mueang district, Lampang province / เฉลิมพล คุ้มศรี / 2557 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ดนตรีพื้นบ้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
ดนตรีบำบัด
19 การจัดการความขัดแย้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของพื้นที่หมู่ 9 บ้านแม่แมม ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Conflict management in National Foresst Rescrvation Area of Ban Maenam Papae Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / มานิดา บุญจำเนียร / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารความขัดแย้ง
ป่าสงวน
20 การจัดการความรุ้ในการอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Knowledge management for preserving silver handicraft of Wat Srisuphan Commnity, Wualai Street, Haiya Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province / ไพศาล แก้วรากมุก / 2557 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
เครื่องเงิน -- เชียงใหม่
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
ชุมชนวัดศรีสุพรรณ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43