ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การทดสอบการรับรู้รูปด้านหน้าอาคารชิโน-โปรตุกีส บน ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต = Perception test of facades of Sino-Portuguese Buildings on Thalang Road, Phuket Province / อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
อาคารชิโน-โปรตุกีส
อาคาร -- การบูรณะและการสร้างใหม่
อาคาร -- ภูเก็ต
162 การทดสอบผลิตภัณฑ์ครีมรักษาสิวที่มีส่วนผสมของพรอพอลิสกับผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Testing of anti-acne cream product containing propolis on consumers in Mueang Chiang Mai District / สุภาภรณ์ คำใจใส่ / 2556 /Full Text
Subject
ครีมถนอมผิว
เครื่องสำอาง
สิว -- การรักษา
โพรพอลิส
163 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นสารทำความเย็น = Performance test of split type air-conditioner using liquefied petroleum gas ( LPG ) as refrigerant / สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องปรับอากาศ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สารทำความเย็น
164 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีหลังคลอด = Systematic review of fatique management among postpartum women / ศิลปชัย ฝั้นพะยอม / 2556 /Full Text
Subject
Fatigue
Puerperum
165 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Evidence review on anxiety reduction among patients undergoing open heart surgery / อกนิษฐ์ เลศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
Anxiety
Heart -- surgery
166 การทำกระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบจากวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม = Fabrication of glazed floor tile from industrial wastes / ณัฐวรรธน์ คำมูลอินทร์ / 2556 /Full Text
Subject
กระเบื้องปูพื้น
กระเบื้อง
เครื่องเคลือบดินเผา
วัสดุเหลือใช้
167 การทำนายการกระจายตัวของก๊าซวัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะโดยใช้แบบจำลองการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศ = Prediction of sulfur dioxide dispersion from Mae Moh Power Plant using air pollution dispersion modeling / เพียงเดือน ขำสีเมฆ / 2556 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
อากาศ -- การวิเคราะห์
มลพิษทางอากาศ -- ลำปาง
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
168 การทำนายสมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันผสมของน้ำมันพืชน้ำดีเซลเป็นเชื้อเพลิงด้วยแบบจำลองการถ่ายเทมวลอย่างง่าย = Prediction of small diesel engine performance using vegetable oilwaterdiesel blended oil as fuel with simplified mass tranfer model / ธรณิศวร์ ดีทายาท / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องยนต์ดีเซล
การถ่ายเทมวล
เชื้อเพลิง -- การผลิต
169 การเทียบวัดประสิทธิผลการบริหารและการจัดการต้นทุนก่อสร้างงานอาคารในจังหวัดเชียงใหม่ = Benchmarking of cost management for building constructions in Chiang Mai ยิ่งใหญ๋ อุทธวัง / ยิ่งใหญ่ อุทธวัง / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การจัดการ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- การบริหาร
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
ต้นทุนการผลิต
170 การนำเกณฑ์ดุลดัชนีมาใช้ประเมินผลทางปฏิบัติงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Application of the balanced scorecard to perfornance measurement in the ooffice of Chiang Mai University Council and the Office of Chiang Mai University / มงคล เตจ๊ะ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินผลงาน
การทำงาน
171 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานโรงพยาบาลลำพูน = The Implementation of information technology to development to Lamphun Hospital Administration / วิชยา คชสังข์สีห์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
172 การนำนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = The Implementation of solid waste management policy in Sub-district Administrative Organization in Chiang Mai Province / อัฐพล เรืองรอง / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
ขยะ -- การจัดการ
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
การจัดการของเสีย
173 การนำสื่อเกมเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้และวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้ในธุรกิจซีพีเฟรชมาร์ท = Using game application for learning and measuring effectiveness of employees in CP Freshmart business / ชยากร โล่ห์ทองคำ / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
174 การนำเสนอภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพยนตร์ไทย = Portrayals of alcohol beverages in Thai films / วราลักษณ์ นาคเสน / สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา 2556 /Full Text
Subject
การสื่อสารในภาพยนตร์
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
โฆษณา -- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ภาพยนตร์ไทย
175 การนำหินน้ำมันมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ = Utilization of oil shale as raw materials in the production process of portland clinker / วรพล พัฒนารังษี / 2556 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์
หินน้ำมัน
176 การนิเทศภายในด้านการสนับสนุนวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Collegial supervision to academic affair of school administrators, Samakkee educational quality development network, Mae Chaem district, Chiang Mai province / จิราธร นาดี / 2556 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
177 การบ่งชี้และการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกบางชนิดในชาสดและชาหมักโดยใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง-แมสสเปกโทรเมตรี = Identification and quantification of some phenolic compounds in fresh and fermented tea using high performance liquid chromatography-mass spectrometry / เบญจภรณ์ ปาวิน / 2556 /Full Text
Subject
สารประกอบฟีนอล
โครมาโตกราฟี
178 การบริโภคอาหารว่างที่ก่อให้เกิดฟันผุกับสภาวะฟันผุในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสบเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Cariogenic snack consumption and dental caries status in junior high school students, Sobpoeng School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / นรากร หมั่นขยันการ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
ฟันผุ
ฟัน -- โรค
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
179 การบริหารความเสี่ยงด้านการบำรุงรักษาถนนที่เกิดจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในจังหวัดเชียงราย = Risk management in road maintenance arising from the determination of plan and steps in decentralizations of authority to the local administrative organization act, 2542 in Chiang Rai / กำพล คนเที่ยง / 2556 /Full Text
Subject
ถนน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ถนน -- เชียงราย
180 การบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ = Student disciplinary affairs administration of Metasuksa school under the Royal Patronage of Princess Maha Chakri Sirindhorn, Chiang Mai province / ชโยทิต น้ำดอกไม้ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนเมตตาศึกษา
วินัยในโรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79