ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การใช้วิธีสอนแบบโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้และการคิดอรรถธรรมสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ = Using Yonesomanasikara approach to develop learning outcome and Attathamasampan thinking of Mathayom Suksa 2 students, Bantonpuang school, Chiang Mai province / พระวิชพล รัชตนุภาพ / 2556 /Full Text
Subject
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
142 การใช้แหล่งวิทยาการเรียนรู้ในชุมชนของครูสังคมศึกษา โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Using community learning resources of social studies teachers, Omkoi Wittayakom school, Chiang Mai province / วีรวรรณ คำน้อย / 2556 /Full Text
Subject
การเรียนรู้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การศึกษาชุมชน
ชุมชน -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
143 การใช้แอลอีดีสำหรับการตรวจหาหลักฐานทางชีววิทยาในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ = The use of LED for detecting biological fluids evidence in crime scene investigation / สรายุทธ สรวิชญ์ธนากุล / 2556 /Full Text
Subject
พยานหลักฐาน
การพิสูจน์หลักฐาน
ไดโอดเปล่งแสง
144 การดัดแปลงแหล่งให้ความร้อนของโรงบ่มใบยาสูบแบบบัลค์มาเป็นโรงบ่มความร้อนรวมศูนย์ขนาดเล็ก = Modification of heat source of bulk tobacco curing barn to small centrally-heated curing barn / พิจิตร นามคันที / 2556 /Full Text
Subject
ความร้อน
เชื้อเพลิง
ยาสูบ -- การบ่ม
145 การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา ประเทศไทย = Implementation of infection prevention and control in home for the aged, Thailand / ณัฐจารีย์ เถื่อนยืนยง / 2556 /Full Text
Subject
Infection -- prevention & control
Aged
Homes for the aged
146 การดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Infection prevention implementation in hospitals under ministry of health, Lao people's democratic repuplic / เวียงสวรรค์ สอนสินไชย / 2556 /Full Text
Subject
Cross infection -- prevention & control
Infection diseases
147 การดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ = Operations for promoting mental health of students and personal in Tzu Chi Chiang Mai school / สุพรรณี คงดีได้ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต
148 การดำเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs operation of educational institution administators in Mon Pin educational quality development center, Fang district, Chiang Mai province / ทรงศักดิ์ สิงหนสาย / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- ฝาง (เชียงใหม่)
149 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Alcohol drinking among hypertension patientsin NongBuaSub-District, Chai PraKan District, Chiang Mai Province / อธิสันติ์ สุนันทศิลป์ / 2556 /Full Text
Subject
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
150 การตรวจสอบอาการไส้สีน้ำตาลในผลสับปะรดโดยไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี = Nondestructive detection of pineapple fruit internal browning by near infrared spectroscopy / ณัชชา ชัยพันธ์วิริยาพร / 2556 /Full Text
Subject
สับปะรด
151 การตรวจหาโครโมโซมฟิลาเดลเฟียหรือฟิวชันยีน BCRABL ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้องรังชนิดไมอีลอยด์ โดยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ ฟิช และมัลติเพล็กซ์อาร์ทีพีซีอาร์ = Detection of philadelphia chromosome or BCRABL fusion gene in chronic myeloid leukemia by conventional cytogenetics, FISH and multiplex RT-PCR techniques / สมร คงเทียน / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Leukemia
Philadelphia Chromosome
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
152 การตลาด ปัญหา และอุปสรรคในการประกอบธุรกิจโฮมสเตย์เชิงเกษตร กรณีศึกษา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing of, problems and obstacles in agricultural homestay business a case study in San Sai District, Chiang Mai Province / พรรณอนงค์ วิญญรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ที่พักนักท่องเที่ยว -- การตลาด
153 การตอบรับของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องดอยบรรจุถุงแบบสุญญากาศภายใต้ตราโครงการหลวง = Consumers' response to highland brown rice in vacuum bag under the Royal Project Brand / ณัฐพล ศรีทองคำ / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวกล้อง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
154 การติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยนอกภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังแบบผู้ป่วยรายงานด้วยตนเอง โรงพยาบาลกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย = Monitoring of adverse cardiovascular drug event in outpatients with chronic heart failure by patient self-report at Kongkrilas Hospital, Sukhothai province / วชิราภรณ์ วงษ์สวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
Heart failure -- Treatment
Drugs -- Side effects
หัวใจ -- โรค -- การรักษาด้วยยา
หลอดเลือด -- โรค -- การรักษาด้วยยา
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ยา
โรงพยาบาลกงไกรลาส
155 การตีความสัญลักษณ์ของนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โดยใช้บริบททางวัฒนธรรมในวรรณกรรมไทย = Symbol interpretation of the students studying Thai as a second language using cultural context from Thai literature / เสาวลักษณ์ สุวรรณภัค / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
วรรณกรรมไทย
นักเรียน -- เชียงใหม่
156 การ์ตูนล้อเลียนทางการเมืองในสื่อใหม่ = Political cartoons in new media / บงกช ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
การ์ตูนการเมือง
ล้อเลียนการเมือง
157 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Preparation for the Third Round of External Quality Assessment of Child Development Center of Tambon Suthep Municipality, Mueang Chiang Mai District / ศิรินารถ โพธิ์อยู่ / 2556 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- การประเมิน
การศึกษาปฐมวัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
158 การเตรียมตัวของแรงงานนอกระบบเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Preparation for old-aged of informal workers in Mueang District, Chiang Mai Province / สุรัชนก แซ่จุง / 2556 /Full Text
Subject
แรงงานนอกระบบ -- เมือง (เชียงใหม่)
ผู้สูงอายุ
159 การแต่งงานข้ามชาติระหว่างม้งในลาวและในสหรัฐอเมริกา : ความหมายและกระบวนการ = Transnational marriage between the Hmong in Laos and in the Unitec States of America : meanings and processes / จันทร์ไชยลือ ป่ายีจั้วลือมัว / 2556 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
การสมรส
160 การทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างทีมแบบเพื่อนคู่คิด = An Experiment for the search of efficient combination in building a think-pair-share team / ธัชสินี ทวีรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
การทำงานเป็นทีม
กลุ่มทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79