ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1561 อนุกรมวิธานของไม้ยืนต้นบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้าแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Taxonomy of trees at Huay Nam Pam Forest Conservation Unit, San Pan Dan Wildlife Sanctuary, Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province / ณัชชา สุจริตใจ / 2556 /Full Text
Subject
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน
พฤกษศาสตร์ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
การสำรวจพรรณไม้ -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
พืช -- การจำแนก
1562 ออกแบบและประเมินสมรรถนะเครื่องอลแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบเก็บกักความร้อนสำหรับการอบแห้งพริก = Design and performance evaluation of solar dryer with heat storage system for chilli drying / ธนพงศ์ แสนจุ้ม / 2556 /Full Text
Subject
พริก -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
1563 อ่านแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง : บทสะท้อนการต่อสู้เชิงปฏิบัติการวาทกรรมทางการเมืองของรัฐและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมไทย = Reading Sufficiency Economy approach : a reflection on struggle of urban political discursive practices among various power groups and the state in Thai society / ธันยวัฒน์ คำปา / 2556 /Full Text
Subject
เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาสังคม
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1564 อารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับภาพวัตถุที่ประทับใจ = Moods and feelings in accordance with images by Which I am impressed / ยุวดี เจ๊ะเกาะ / 2556 /Full Text
Subject
จิตรกรรม
1565 อิทธิพลของโครงสร้างสัณฐานวิทยานาโนทินไดออกไซด์ที่มีต่อคุณสมบัติการตอบสนองของแก๊สสภาวะแวดล้อม = Effect of structural morphologies of SnO2 on environmental gas sensing properties / วัชรี นากล้า / 2556 /Full Text
Subject
สัณฐานวิทยา
โครงสร้างจุลภาค
วัสดุโครงสร้างนาโน
1566 อิทธิพลของตัวกำเนิดวอร์เทกส์ต่อพฤติกรรมการไหลของแก๊สที่มีเถ้าลอย = Influence of vortex generator on flow behavior of gas with fly ash / จักรพงษ์ สุภาษี / 2556 /Full Text
Subject
การไหลของก๊าซ
อากาศพลศาสตร์
1567 อิทธิพลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและสารที่ปลดปล่อยจากรากพืชที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางพารา = Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and root exudate on growth of Para Rubber seedlings / กุลวดี คำภีระ / 2556 /Full Text
Subject
ยางพารา -- กล้า
เวสิคูลาร์อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา
ราก (พฤกษศาสตร์)
1568 อิทธิพลของสื่อโทรทัศน์ต่อการสร้างอัตลักษณ์เรื่องความผอมที่ส่งผลต่อการลดน้ำหนัก ของผู้หญิงในเมืองเชียงใหม่ = Influence of television media on identity formation related to slimness on weight loss by women in Mueang Chiang Mai / มัณฑนา ต๊ะเสนา / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
โทรทัศน์
การลดความอ้วน
1569 อิทธิพลทางนิเวศวิทยาของวนเกษตรบนพื้นที่สูงต่อการสะสมคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำ ในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Ecological influences of highland agroforest on carbon, nutrient and water storages in Pa Pae Sub-district, Mae Taeng Fistrict, Chiang Mai province / วีรภัทร สุวรรณวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
วนเกษตร -- แม่แตง (เชียงใหม่)
นิเวศวิทยา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1570 อินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายกระแสเฟสเดียวแบบเจ็ดระดับโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบเลื่อนเฟสสำหรับระบบเชื่อมต่อกริด = Seven-level single-phase current source inverter using phase-shif pluse width modulation technique for grid commected systems / ณปภัช เล็กกำแหง / 2556 /Full Text
Subject
อินเวอร์เตอร์
วงจรไฟฟ้า
1571 อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Barriers of providing emergency medical services for trauma persons, Chomtong hospital, Chiang Mai province / สุภิมล แสนคำปิน / 2556 /Full Text
Subject
Emergency medical services
Trauma
1572 อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลลำปาง = Barriers of providing emergency medical services for trauma persons at Lampang hospital / เกศรา กาวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
Emergency medicine
Trauma


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79