ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนที่มีหลักสูตรสองภาษาในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix affecting parents towards choosing schools with bilingual programs in Samut Sakhon Province / ปัทมา อัครวุฒิ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- สมุทรสาคร
หลักสูตรสองภาษา -- สมุทรสาคร
การศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม
1542 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อแรงงานพม่าในการเลือกเช่าหอพักในจังหวัดสมุทรสาคร = Services marketing mix afecting burmese labors towards selecting rental residences in Samut Sakhon Province / ธีรโชติ ฤทธิเดช / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
หอพัก -- การตลาด
หอพัก -- สมุทรสาคร
หอพัก -- การเช่า
แรงงานต่างด้าวพม่า
1543 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าชาวต่างชาติในการเลือกสนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting foreign customers towards selecting golf courses in Chiang Mai Province / ทวีวัฒน์ ทวีผล / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
สนามกอล์ฟ
1544 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกบัตรเครดิตที่จะใช้ = Services marketing mix affecting customers of commercial banks in Mueang Chiang Mai District towards the selecting credit card to use / ชุลีพันธ์ มณีวรรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
1545 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าธนาคารออมสินในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการใช้บริการด้านฝากเงิน = Service marketing mix affecting customer of the groverment saving bank in Mueang Chiang Mai District towards using deposit account services / บุญฑริกา ผ่องแผ้ว / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- การตลาด
1546 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์จากร้านค้าในศูนย์การค้าคอมพิวเตอร์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting customers towards using computer services in computer shopping centers in Mueang Chiang Mai District / เยี่ยม พูลผล / 2556 /Full Text
Subject
ร้านคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
การตลาด
1547 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในการใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Service marketing mix affecting customers towards using services of outpatient department, Sriphat Medical Center, Chiang Mai University / รวินท์ แก้วสุทธิ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศรีพัฒน์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- แผนกผู้ป่วยนอก
1548 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าห้างหุ้นส่วนสามัญเงินทองยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อเครื่งประดับเงิน = Services marketing mix affecting customers of thongyon silver ordinary partnership towards purchasing silver jewelry / สุธี วงษ์วิชาสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เงินทองยนต์ -- เชียงใหม่
การตลาด
เครื่องประดับเงิน -- การตลาด
เครื่องประดับเงิน -- การจัดซื้อ
เครื่องประดับเงิน
1549 ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำพูนในการตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต = Marketing communication mix affecting consumers in Mueang Lumphan District towards decision to apply for credit cards / สุพัตรา ปัญญากาศ / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
บัตรเครดิต -- การตลาด
บัตรเครดิต
ผู้บริโภค -- ลำพูน
1550 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครต่อการตัดสินใจซื้อชุดชั้นในสตรี = Marketing mix affecting consumers in Samut Sakhon Provice towards buying female underwear / ธาริศา ลีลาสกุลธรรม / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ชุดชั้นใน -- การตลาด
ชุดชั้นใน -- การจัดซื้อ
1551 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในการซื้อเครื่องมือวัด = Marketing mix affecting companies in northern industrial estate, Lumphun province toeards purchasing measuring instruments / ปรเมศวร์ มณีพรหม / 2556 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน
เครื่องมือในการอุตสาหกรรม -- การจัดซื้อ
1552 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงรายในการซื้ออาหารสำเร็จรูปเเช่เเข็ง = Marketing mix affeating consumers in Mueang Chiang Rai District towards purchasing ready-to-eat forzen meals / ชัยยุทธ ธรรมศิริ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
อาหารสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
1553 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทย ในเขตถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix affecting Thai tourist decision towards selection of Thai massage parlors on Nimmanhaemin Road, Mueang Chiangmai District / ณัฐฐิกานต์ โพธิพิพิธ / 2556 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ
การนวด -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
1554 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคเปรียบเทียบของพืชสกุลมะเขือ สายพันธุ์ที่ปลูกในทางการเกษตรบางชนิด = Comparative morphology and anatomy of some cultivars in genus solanum / สมรัก คุ้มเนตร / 2556 /Full Text
Subject
มะเขือ -- สัณฐานวิทยา
มะเขือ -- กายวิภาค
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
1555 สัมฤทธิ์ผลงานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Achievement of social welfare and social work of local administrative organizations in Doi Lo District, Chiang Mai Province / ดวงใจ เชื้อเจ็ดตน / 2556 /Full Text
Subject
สังคมสงเคราะห์ -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
1556 สิทธิชุมชนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนเวียงด้ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Communal rights in the communal forestry management of Wiang Dong Community, Wiang Sub - district, Fang District Chiang Mai Province / กิติศักดิ์ ชลศิริ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- เชียงใหม่
ป่าชุมชน -- เชียงใหม่
1557 สุขภาพนิยมและการบริโภคอาหารอินทรีย์เพื่อสุขภาพในสังคมสมัยใหม่ = Healthism and the consumption of organic food for health in the modern society / ดาราณี เทพพรมมา / 2556 /Full Text
Subject
อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารธรรมชาติ
1558 สุนทรีย์สรีระในความอ้วน ความรู้สึกแห่งปมด้อย = Aesthetical shape of obesity, a feeling of inferiority ถวัลยพร บุญยรัตพันธุ์ / ถวัลยพร บุณยรัตพันธุ์ / 2556 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
บุคคลน้ำหนักเกิน
1559 หญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาติ พื้นที่ อำเภอปง จังหวัดพะเยา = Thai women marry to foreigners in Pong District, Phayao Province / สวิตตา บุญนำบารมี / 2556 /Full Text
Subject
ชาวต่างประเทศ -- พะเยา
การย้ายที่อยู่อาศัย
สตรีที่สมรส
1560 แหล่งอ้างอิงแบบรวดเร็ว เช็คอิน และห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร สำหรับชุมชนนักปฏิบัติพนักงานภาคพื้นนกแอร์ โดยใช้วิศวกรรมความรู้ = Quick reference 'Check-In and Ticket Booth' for communities of practice Nok Air ground staff using knowledge engineering / ณัฐกาญจน์ คุณโลก / 2556 /Full Text
Subject
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
การบริหารองค์ความรู้


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79