ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 สมรรถนะของระบบยูเอเอสบีภายใต้สภาวะช็อคที่มีพีเอชสูง = Performance of UASB system under shocked condition with high pH / สรัญญา คำภีระ / 2556 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
ยูเอเอสบี
1522 สมรรถนะที่จำเป็นของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานบริหารกลาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Essential competencies of supporting staff in Central Administrative Office, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province / วิภาวรรณ คำใส / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบริหารกลาง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พนักงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
สมรรถภาพในการทำงาน
สมรรถนะ
1523 สมรรถนะรับแรงวัฏจักรของจุดต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคารโดยหน้าตัดฝ้งเหล็กรูปตัวที = Cyclic performance of interior precast reinforced concrete beam-column connections using T-section steel insert / ปิยะพงษ์ วงค์เมธา / 2556 /Full Text
Subject
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคาร -- การตรวจสอบ
อาคาร -- เชียงใหม่
อาคาร -- ผลกระทบจากแผ่นดินไหว
1524 ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ในเครื่องรหัสจาวาโดย ใช้เทคนิคการค้นหาครั้งแรกเชิงลึกบนกราฟแบบมีทิศทาง = Graphical user interface tool for JAVA code generator using depth first search technique on directed graph / ปิยวัช คุณทรงเกียรติ / 2556 /Full Text
Subject
จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์)
ภาษาคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
1525 ส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อเครื่องเบญจรงค์จากแหล่งผลิตโดยตรงในจังหวัดสมุทรสาคร = Marketing Mix affecting customers towards purchasing Benjarong directly from the sources in Samut Sakhon Province / อัชฌา จันทร์พร / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1526 ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามจากร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง = The Importance of retail arketing mix for consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing heaith and beauty products from specialty stores / ชมพูนุท วิสฤตไพศาล / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
การค้าปลีก -- การตลาด
การค้าปลีก
การซื้อสินค้า
สุขภาพกับความงาม
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1527 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าธุรกิจต่อการซื้อเห็ดทุบ ตรากระรอก = Marketing mix affecting business consumer decision towards buying Karok Branded mushroom jerky / ณัฐรดา เดชธรรมรงค์ / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
เห็ดทุบ -- การตลาด
เห็ดทุบ -- การจัดซื้อ
เห็ดทุบ
1528 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในตำบลสุเทพ = Services marketing mix affecting staff and students of Chaing Mai University towards renting monthly apartments in Tambon Suthep / ปรัชญ์ มาละแซม / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การตลาด
หอพัก -- เชียงใหม่
1529 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรรในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อบ้านเดี่ยวระดับกลาง = Marketing mix affecting housing estate buyers in Mueang Lampang District towards purchasing medium segment, detached houses / ปวีณา วันอุดมฤกษ์ / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
บ้านจัดสรร -- การตลาด
บ้านจัดสรร -- การจัดซื้อ
บ้านจัดสรร -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1530 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อรถยุโรปมือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix affecting consumers towards purchasing European used-cars in Mueang Chiang Mai district / ภัทรกร ซัจเดว์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ใช้แล้ว -- เชียงใหม่
1531 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัดนนทบุรี = Marketing mix affecting consumers towards choosing liquefied petroleum gas stations in Nonthaburi Province / ณัฐธีร์ มัลลิจิโรจน์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- นนทบุรี
ก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
1532 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดลำปางในการซื้อน้ำพริกแกง = Marketing mix affecting consumers in Lampang Province towards purchasing curry paste / วลัยลักษณ์ ศิลากุล / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
น้ำพริกแกง -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
1533 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ประกอบการเบเกอรี่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ = Marketing mix affecting barkery entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District towrads purchasing bakery materials and equipment / มณทิรา สายกับ / 2556 /Full Text
Subject
เบเกอรี -- การตลาด
เบเกอรี -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1534 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์เพื่อจำหน่าย = Marketing mix affeating building materials ratail stores in Mueang Chiang Mai District Towards terracotta and cement tiles for resale / อรรถพล สุจริตรักษ์ / 2556 /Full Text
Subject
กระเบื้อง -- การตลาด
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
1535 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับตรวจวินิจฉัย = Marketing mix affecting public and privince hospital administrators in Chiang Mai Province towards buying medical diagnostic equipment / ประเวศ กล้าหาญ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
เวชภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
โรงพยาบาลของรัฐ -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลเอกชน -- เชียงใหม่
1536 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าธนาคารออมสิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในการสมัครใช้ บัตรวีซ่า เดบิต สมาร์ต ไลฟ์ = Marketing mix affecting customers of Government Saving Bank Doi Saket District, Chiang Mai Province Towards Applying for Smart Life VISA Debit Card / นุจรินทร์ หน่อสุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- การตลาด
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
บัตรเดบิต
1537 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องสำอางเกาหลี = Marketing mix affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying Korean cosmetic products / อภิญญา มาชม / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
การเลือกซื้อสินค้า
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1538 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้โดยสารชาวไทยในการเลือกสายการบิน เส้นทางกรุงเทพฯ - เกาะสมุย และเกาะสมุย - กรุงเทพฯ = Service marketing mix affecting Thai passenger decision towards selecting airlines from Bangkok to Koh Samui and from Koh Samui to Bangkok / ศิริยุพา ดิษยะกมล / 2556 /Full Text
Subject
สายการบิน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
ผู้โดยสารเครื่องบิน
1539 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting foreign tourists towards using foreign exchange services from non-bank providers in Mueang Chaing Mai District / ธนัสสรณ์ รัตนศิริทรัพย์ / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
ปริวรรตเงินตรา -- การตลาด
ปริวรรตเงินตรา
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
1540 ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเช่าอพาร์ทเม้นต์ = Services marketing mix affecting undergraduate students of university of Phayao towards renting apartments / พิมพ์ใจ ชัยวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพะเยา -- นักศึกษา
การตลาด
ห้องชุด -- พะเยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79