ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 ระบบติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่มีความเสี่ยง ในระดับมัธยมศึกษา = Behavioral tracking system to secondary - school student at risk / สรวัฒน์ ยามสุข / 2556 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
นักเรียน -- พฤติกรรม
1462 ระบบแปลภาษามือภาษาไทยโดยใช้ยูเซิร์ฟ = Thai sign language translation systemusing U-SURF / พลกฤต จันดา / 2556 /Full Text
Subject
ภาษามือ
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
ภาษาไทย -- การแปล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยู-เซิร์ฟ
1463 ระบบรายงานการก่อสร้างผ่านสมาร์ตโฟน กรณีศึกษางานโครงสร้างระบบพื้นโพสเทนชั่น = Construction reporting system via smartphone a case study of post-tension slab / ณริกา รัตนกุล / 2556 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สมาร์ทโฟน
1464 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสั่งซื้อหนังสือโดยใช้อัลกอริทึม ซี4.5 สำหรับร้านเช่าหนังสือ วินวิน = Decision support system for book ordering using C4.5 algorithm for Win Win Book Rental / พิมพวรรณ สุริยะวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
หนังสือ -- การจัดซื้อ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อัลกอริทึม
1465 ระบบสืบค้นภาพกระดูกงอจากฟิล์มเอ็กซ์เรย์ = Crippling bone deformity X-Rays image retrieval system / เขมภพ บุญพลอย / 2556 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ฟิล์มเอกซ์เรย์
การจัดการฐานข้อมูล
1466 ระบบหลักประกันสุขภาพ อาชีพ และ ความสุข: กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา = Public health insurance system, occupation and happiness: a case study of Phayao Province / วรัญญา สมฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- พะเยา
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- พะเยา
1467 ระบบให้บริการบัญชีเงินเดือนโดยใช้ เว็บเซอร์วิส = Payroll Service system using web services / ธีรภพ มาซา / 2556 /Full Text
Subject
เว็บเซอร์วิส
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
1468 ระบาดวิทยาและการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งปอดทีมารักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง = Epidemiology and survival of lung cancer patients at Lampang Cancer Hospital / เจนวิทย์ เวียงนิล / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
ปอด -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ปอด -- มะเร็ง -- ลำปาง
ระบาดวิทยา -- ลำปาง
1469 ระยะและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Stages and processes of change in hearing protection devices use among workers in potato chips factory / อำนาจ วงศ์เจริญ / 2556 /Full Text
Subject
Protective devices
1470 รายได้และระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีพ (ประเทศไทย) จำกัด = Income and organization commitment of employees : a case study of Tenneco Automotive (Thailand) Co., Ltd. / สายใจ กุลนายะ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย)
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานบริษัท -- รายได้
พนักงานบริษัท -- ค่าใช้จ่าย
1471 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Appropriate solid waste management Pattern of Monpin Sub-district Administrative Organization, Fang District, Chiang Mai Province / อรรถพล เชิดชัยฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น -- ฝาง (เชียงใหม่)
การกำจัดขยะ
ขยะ
การกำจัดของเสีย
1472 รูปแบบการจัดการสวัสดิการขั้นพื้นฐานของแรงงานนอกระบบ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Pattern of welfare management of informal workers in Mueang District, Chiang Mai Province / บัญชา ทองเนินกุ่ม / 2556 /Full Text
Subject
สวัสดิการลูกจ้าง -- เชียงใหม่
แรงงานนอกระบบ -- เชียงใหม่
1473 รูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานที่ดินในจังหวัดนครสวรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร = The Pattern of the communication in Land Officer in Nakhon Sawan Province effecting to the performance of officer / สุจรรยา ปริมนตรี / 2556 /Full Text
Subject
การสื่อสารในองค์การ -- นครสวรรค์
ระบบสื่อสารภายใน -- นครสวรรค์
การทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1474 รูปแบบการออมของแรงงานนอกระบบในเขตตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Saving patterns of informal workers in Maehia Sub District, Mueang District, Chiang Mai Province / สิริน เจริญพานิช / 2556 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- เมือง (เชียงใหม่)
การเงินส่วนบุคคล -- เมือง (เชียงใหม่)
แรงงานนอกระบบ -- เมือง (เชียงใหม่)
1475 รูปแบบความสำเร็จการจัดการทรัพยากรป่าไม้บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = The Best practice on forest resource management of Bann Maetungting, Maesaap Sub-district, Samueng District, Chiang Mai Province / สมพร ศิริ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ทรัพยากรป่าไม้ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
1476 รูปแบบและวิธีการจัดการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เขตดุสิต กรุงเทพฯ = Presentation and management of The Museum of Floral Culture, Dusit, Bangkok / โอภาส ยาคำมี / 2556 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- การจัดแสดง
ดอกไม้
ศิลปะ
1477 แรงจูงใจในการทำงานหลังเพิ่มค่าตอบแทนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Work motivation of the village health volunteers after wage increase in Tambon San Kamphaeng, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / อรชร ชูแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
อาสาสมัครสาธารณสุข -- เชียงใหม่. จังหวัดเชียงใหม่
1478 ลักษณะเฉพาะของผิวเคลือบแบบพ่นด้วยความร้อนบางชนิดสำหรับการใช้ทดแทนผิวเคลือบฮาร์ดโครม = Characteristics of some thermally sprayed coatings for hard chrome replacement / เกียรติศักดิ์ มีขันทอง / 2556 /Full Text
Subject
กระบวนการเคลือบผิว
การเคลือบผิวเพื่อป้องกัน
ความร้อน
1479 ลักษณะเด่นและคุณค่าของวรรณกรรมแนวสัจนิยมมหัศจรรย์ในบริบทสังคมไทย = Unique characteristics and values of magical realism literature in Thai social context / รัตนาวดี ปาแปง / 2556 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย -- แง่สังคม
วรรณกรรมไทย -- การวิเคราะห์
ไทย -- วรรณกรรม
1480 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของสัตว์ในอันดับ Squamata บางชนิดโดยเทคนิค RAPD = DNA fingerprinting of some animals in Order squamata by RAPD technique / วาทินี ใจหงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอ
สัตว์ -- พันธุศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79