ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 ระบบการจัดการความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบบคดีแพ่ง (เฉพาะสารบบคดีปกครอง) = Knowledge management system for filing works of civil litigation (Filing works of administrative litigation) / ณฐนน แก้วกระจ่าง / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
1442 ระบบการจัดการความรู้งานธุรการด้านการคุ้มครองเด็กในคดีอาญา = Knowledge management system for the Administration of child protection in criminal cases / รัตนาภรณ์ บานแย้ม / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
งานสำนักงาน
เด็ก -- การคุ้มครอง
วิธีพิจารณาความอาญา
1443 ระบบการจัดการความรู้ด้านการเงินเกี่ยวกับเงินยืมราชการและเงินทดรองราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for finance relating to official borrowings and official advance of the Office of the Attorney General / ถนอม ภาคหาญ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
การเงิน
1444 ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ = Knowledge management system of civil service performance agreement / พรพิมล พัวพันประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
ระเบียบปฏิบัติราชการ
1445 ระบบการจัดการความรู้ด้านการดาเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system for civil procedures of intellectual property legal of public prosecutor / ผกาวดี ประดับคำ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
ทรัพย์สินทางปัญญา
เครื่องหมายการค้า
1446 ระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารการจัดเก็บสำนวนคดีอาญา = Knowledge management system for the management of keeping criminal files / ณัฏฐา บุญวุฒิ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานคดีอาญา
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
วิธีพิจารณาความอาญา
1447 ระบบการจัดการความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยวิธีการให้ข่าว = Knowledge management system for public relations to create the image of the office of the attorney General by News Dissemination / จริยาพา ตาเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
การประชาสัมพันธ์
ข่าว
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
1448 ระบบการจัดการความรู้เพื่อกระบวนการฝึกอบรมของสำนักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management systems for training Systems of the Office of the Attorney General / วัฒนศักดิ์ พุทธาไฝ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
การฝึกอบรม
1449 ระบบการจัดการความรู้เพื่อการพิจารณาและสั่งคดีในสำนวนคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับพนักงานอัยการใหม่ = Knowledge management system for the trial and order in the file of narcotic addict rehabilitation for the new public prosecutor / พลัฏฐ์ ทัพพ์พัฒนะ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
การพิจารณาคดี
คนติดยาเสพติด
1450 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำนองเดียวกันของพนักงานอัยการ = Knowledge management system for the director of the State Enterprise or other entity in a similar way to the prosecutor / รัศมี โพธินี / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
รัฐวิสาหกิจ
อัยการ
1451 ระบบการจัดการความรู้เพื่องานคุ้มครองสิทธิด้านการร้องขอการจัดการมรดก = Knowledge management system for protection of rights for an administration of estat / มาริษา ลิ้มมงคลชัยกุล / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
มรดก
1452 ระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานตรวจราชการของสานักงานอัยการสูงสุด = Knowledge management system for enhancing performance of inspectors general of the Office of the Attorney General / ประวัติ ฤทธิธาดา / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
การตรวจราชการ
1453 ระบบการจัดการความรู้สำหรับการดาเนินคดีภาษีสรรพสามิต กรณีศึกษาคดีภาษีบุหรี่ = Knowledge management system for excise tax litigations : Tabacco tax study cases / พรเทพ พวงมาลัย / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
ภาษี
อากรสรรพสามิต
ภาษีบุหรี่
1454 ระบบการจัดการความรู้สำหรับการดำเนินคดีภาษีศุลกากร: กรณีศึกษาการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ = Knowledge management system for Tax Cusoms: section 19 bis study cases / ทวีศักดิ์ อึ้งประภากร / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
ภาษีศุลกากร
1455 ระบบการจัดการความรู้หลักประกันความเป็นอิสระในการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ = Knowledge management system for immunity of public prosecutor in making decision of criminal prosecution / นริศ ชำนาญชานันท์ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานอัยการสูงสุด
การจัดการความรู้
การบริหารองค์ความรู้
วิธีพิจารณาความอาญา
อัยการ
1456 ระบบการจัดการสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมเบเกอรี่ = Inventory management system in bakery industry / ศิริวรรณ รวมชัย / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
อุตสาหกรรมเบเกอรี
1457 ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และเวชระเบียนของสุนัขออนไลน์ = Online customer relationship management (CRM) and medical records of dog / บัณฑิกา นิลธเสน / 2556 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
สุนัข
1458 ระบบการผลิตและการยอมรับการเลี้ยงเป็ดไข่ในจังหวัดสุพรรณบุรี = Production systems and adoption of layer duck in Suphan Buri province / กัลยารัตน อุสสาสาร / 2556 /Full Text
Subject
เป็ด -- การผลิต
เป็ด -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- สุพรรณบุรี
1459 ระบบควบคุมกระบวนการเชิงสถิติแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อในกลุ่มส่วนประกอบไฟเบอร์ออฟติก ของบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด = Real-Time statistical process control system for connector products in fiber optic component of Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. / จรินทร์ เชียงบุญ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
การควบคุมกระบวนการผลิต -- ระเบียบวิธีทางสถิติ
เส้นใยนำแสง
1460 ระบบเชาว์ปัญญาธุรกิจเพื่อการวางแผนแนะแนวนักเรียน สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน = Business intelligence system for counseling plan on private university / วรวิทย์ อนุวรรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79