ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 พฤติกรรมของผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเปิดรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ = Behaviors of women in Mueang Chiang Mai District towards marketing communication exposure via online social media / มทนา วิบูลยเสข / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
การสื่อสารทางการตลาด
สื่อสังคมออนไลน์
1382 พฤติกรรมของผู้หญิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าในตลาดค้าปลีกออนไลน์ = Behavior of women in Mueang Chiang Mai District towards purchasing clothes via online retail markets / พรรณนภัชต์ ไชยวรฉัตร / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
การตลาดอินเตอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1383 พฤติกรรมของแรงงานพม่าในการใช้บริการสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร = Beahavior of burmese labors towaeds using heaith care services in Samut Sakhon Province / มานะ ทองสุข / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
การสำรวจตลาด
สถานพยาบาล -- สมุทรสาคร
แรงงาน -- พม่า
แรงงานต่างด้าว -- สมุทรสาคร
1384 พฤติกรรมของลูกค้าในการชำระหนี้คืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Customers' behavior of loan repayment to the fund for education loans of Krung Thai Bank Public Company Limited in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / เบญจวรรณ ปัญญาเสาร์ / 2556 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
การชำระหนี้
สินเชื่อการศึกษา
1385 พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสิน สาขาชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา = Consumers' behavior in using loans of the People Bank Project of the Government Savings Bank Chumphuang Branch, Nakhonratchasima Province / จุฑามาศ ทองเนื้อแปด / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อ
1386 พฤติกรรมของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการบริโภคน้ำอัดลม = Behavior of teenager in Mueang Chiang Mai District toward carbonted beverage consumption / อุษา บิคเคอร์สต๊าฟฟ์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
น้ำอัดลม -- การจัดซื้อ
1387 พฤติกรรมในการซื้อกองทุนรวมตราสารหนี้ของลูกค้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง = Consumers' behavior in buying fixed income fund of TMB Bank Public Company Limited, Lampang Province / อภิรดา แสงทอง / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กองทุนตราสารหนี้
ตราสารหนี้
กองทุนรวม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
1388 พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอฝาง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Leader behaviors of school administrators in Fang district, Chiang Mai primary educational service area 3 / เอกสิทธิ์ แก้วอ้น / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
ผู้นำทางการศึกษา
การบริหารการศึกษา
1389 พฤติกรรมผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าพื้นเมือง = Behavior of Chiang Mai consumers towards buying local apparels / ชัญญาฉัตร อินโปธา / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
เสื้อผ้า -- การจัดซื้อ
1390 พฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเชียงใหม่ = Consumers behavior in using services at the Chiang Mai Arts and Crafts product distribution centre / อภิญญา นาวายุทธ / 2556 /Full Text
Subject
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1391 พฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการซื้อรองเท้าสตรีจากไฮเปอร์มาร์เก็ต = Behavior of Bangkok consumers towards purchasing lady shoesfrom Hypermarket / สมมิตร สันทราย / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
รองเท้า -- การจัดซื้อ
1392 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร = Consumer behavior towards using fresh-brewed coffee shops in Thon Buri, Bangkok / อธิวัฒน์ รัตนตันหยง / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ร้านกาแฟ -- กรุงเทพฯ
1393 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเครื่องประดับเพชรแท้ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing diamond jewely in Mueang Chiang Mai district / อัญรินทร์ จีระเศวตนันท์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
การเลือกซื้อสินค้า -- เมือง (เชียงใหม่)
เครื่องประดับเพชร
1394 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารเกาหลีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior selecting Korean Restaurants in Ampho Mueang Chiang Mai / สิรินทิพย์ หอมขจร / 2556 /Full Text
Subject
ร้านอาหารเกาหลี
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1395 พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = Consumer behavior towards choosing a restaurant in Central Plaza Chiang Mai Airport Shopping Center / ศรัณยา ยศถาวร / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
1396 พฤติกรรมผู้บริโภคในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซื้อทองรูปพรรณ = Behavior of consumers in Amphoe Mueang Mae Hong Son towards buying gold ornament / สัญญา พิบูลอาลักษณ์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- แม่ฮ่องสอน
ทอง
1397 พฤติกรรมและความพึงพอใจของข้าราชการในการใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ = Government officers' behavior and satisfaction of using soft loan for flood victims from Krungthai Bank, Chiangmai Government Center Branch / วรินธร ตระการศิลป์ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1398 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Behavior and satisfaction of foreigners on tourism in Pai District, Maehongson Province / วรุตม์ ฦาชา / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1399 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Behavior and satisfaction of Thai tourists in Hua Hin District, Prachuap Khirikhan Province / พัชมณ แซ่จิว / 2556 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1400 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมจากสำนักงานธุรกิจขนาดย่อมท่าแพ (เชียงใหม่) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) = Behavior and satisfaction of entrepreneurs in using SMEs Loans from small Business Relationship Center, Thaphae (Chiang Mai), Siam Commercial Bank / มนัสนันท์ ปัญจไชยา / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารไทนพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ประกอบการ
สินเชื่อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79