ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้ชุดกิจกรรมสนุกกับกระดาษเพื่อพัฒนาสหสัมพันธ์ระหว่างตากับมือสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม = Using joyful paper activity package for developing eye-hand coordinations of a child with Down's Syndrome ธรรมพรใจกล้า / ธรรมพร ใจกล้า / 2556 /Full Text
Subject
เด็กปัญญาอ่อน -- การศึกษา
การศึกษาพิเศษ
กลุ่มอาการดาวน์
122 การใช้เชื้อแอกติโนไมซีสเอนโดไฟต์และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชักนำให้เกิดความต้านทานโรคทางใบในสตรอว์เบอร์รี = Using endophytic actinomycetes and tissue culture techniques to induced resistance of leaf disease in strawberry / ศิริมาศ ชัยชม / 2556 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
แอคติโนมัยซิสเอนโดไฟท์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
123 การใช้ทรัพยากรชุมชนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการจังหวัดลำปาง = Using community resource for rehabilitating the disabled of community learning center for developing the disabled, Lampang province / อุดม อินถา / 2556 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาคนพิการจังหวัดลำปาง
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- ลำปาง
124 การใช้ทฤษฎีเกมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ในวรรณคดีไทยสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย = Using game theory to promote ability to analyze phenomenon in Thai literature by gifted students in Thai / ฤทธิจักร์ ชื่นจิตต์ / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การวิเคราะห์
ทฤษฎีเกม
วรรณคดีไทย
125 การใช้ท่อนาโนคาร์บอนเพื่อเสริมแรงฟีนอลิกเรซิน - แกรไฟต์คอมโพสิตเพื่อการประยุกต์เป็นไบโพลาร์เพลต = Use of carbon nanotubes to reinforce phenolic Resin - graphite composites for bipolar plate application / ภัทรกมล ไชยวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
ท่อนาโนคาร์บอน
การนำไฟฟ้า
126 การใช้เทคนิค 5 ดับบลิว 1 เอช เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Use of 5W's 1H Technique to develop Thai reading and writing abilities of Chinese students learning Thai as a foreign language น่า เหวินปิง / เหวินปิน, น่า / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
127 การใช้เทคนิคการสอนแบบทีพีอาร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Using TPR technique to promote the Thai language learning of Prathom Suksa 1 students who use the Thai language as a second language / สิริกุล กิจสวัสดิ์ไพศาล / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
128 การใช้เทคนิคเอส ที เอ ดี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Use of STAD technique to promote English reading ability and self-esteem among Mathayom Suksa 3 students / วราพร ขันพล / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
129 การใช้นิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยและการใช้คำขยายของนักศึกษาภาษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Use of tales to develop Thai reading and modifier usage abilities of Chinese students learning Thai as a foreign language เซี่ย ชุนหยวน / เซี่ย, ชุนหยวน / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักศึกษาจีน -- เชียงใหม่
130 การใช้แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using social constructivism to promote english reading, writing abilities and social skills among Mathayom Suksa 4 students / ธาดา ศรีวิเชียร / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
131 การใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Applying the philosophy of sufficiency economy to working life of Kasikorn Thai Banks Employees in Chiang Mai Province / ธนากร เรืองฤทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
132 การใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการหนี้สินของข้าราชการครูประถมศึกษาในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Application of the philosophy of sufficiency ecnomy to primary teachers' debt management in Chae Hom District, Lampang Province / รุ่งทิพย์ ถ้ำทอง / 2556 /Full Text
Subject
หนี้ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
ข้าราชการ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
เศรษฐกิจพอเพียง
133 การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using of exercises for development of the reading and writing skills in words with Mae Kho Kha of Prathom Suksa 1 students / ดวงใจ ขาวสัก / 2556 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การอ่าน -- แบบฝึกหัด
การเขียน -- แบบฝึกหัด
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
134 การใช้แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการสะกดคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using exercises to develop spelling skills in difficult words of Prathom Suksa 1 students / รุ่งรัตน์ ใคร้ขาว / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- คำ
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
135 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ในการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Uses and gratifications on using facebook of college students in Chiang Mai Province / ปิยะภา วรรณสมพร / 2556 /Full Text
Subject
เฟซบุ๊ค
เครือข่ายสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
136 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ = Uses and gratification towards Social media of higher education students in Chiang Mai Province / จันทร์จิรา ขุนวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
เครือข่ายสังคมออนไลน์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
137 การใช้เฟดดิงบนช่องสัญญาณไร้สายเพื่อการรู้จำกิจกรรมของมนุษย์ = Using wireless channel fading for human activity recognition / สุนิท อ้อพรมมา / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย
เครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย
138 การใช้แมลงน้ำเป็นดัชนีชีวภาพในงานสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาเหมืองพญาคำ จังหวัดเชียงใหม่ = The Use of aquatic insects as bioindicator in environmental education case study Phayakham Stream, Chiang Mai Province / สุภาภรณ์ กาสุริยะ / 2556 /Full Text
Subject
แมลงน้ำ -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
ชีววิทยาน้ำจืด
139 การใช้ยีนไซโตโครม บี เพื่อการระบุดีเอ็นเอของมนุษย์และไก่ด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์ พีซีอาร์ = Academic affairs operation of educational institution administrators in Mon Pin educational quality development center, Fang District, Chiang Mai Province / นับดาว ทองวินิชศิลป / 2556 /Full Text
Subject
การพิสูจน์เอกลักษณ์
ดีเอ็นเอ
140 การใช้รูปแบบการสอนแอสชัวร์ในรายวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จังหวัดเชียงใหม่ = Using ASSURE instruction model in electronic with controls engine system course for high vocational certificate level, Metro Technological college, Chiang Mai province / วิชชุกร บัวคำซาว / 2556 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษาทางการช่าง -- เชียงใหม่
เครื่องยนต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79