ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะสุขภาพของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ = Eating behaviors and health status of students, Srithana Vocational College Chiang Mai / พิณใจ ทองเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ
โภชนาการ
นักเรียน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1362 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อท้องถิ่นของผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำพูน = Local media exposure of consumers in Mueang Lamphun district / ภิรญา ลือศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เมือง (ลำพูน)
สื่อพื้นบ้าน -- เมือง (ลำพูน)
1363 พฤติกรรมการรับสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Social media exposure behavior of Mathayomsuksa Six students in Mueang Chiang Mai District towards choosing higher education institutions / กานดา สังขวารี / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
เครือข่ายสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์
1364 พฤติกรรมการออมของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนหลังจากปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ = Savings behavior of employees in northern region industrial estate Lamphun Province , after the increase in minimum wage / วรีพร สุธรรม / 2556 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
การประหยัดและการออม -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
1365 พฤติกรรมการออมเงินของแรงงานชาวพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร = Savings behavior of Burmese Lobors in Samut Sakhon Province / อัจฉราพร ใจแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- สมุทรสาคร
แรงงานต่างด้าวพม่า -- สมุทรสาคร
1366 พฤติกรรมของข้าราชการและลูกจ้างประจำในการใช้บริการสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคจากธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = The Behavior of government officers and regular employees in using consumer loan from Krungthai Bank, Chiangdao Branch, Chiang Mai Province / กชกร รพีกาญจน์ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ข้าราชการ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ธนาคาร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
สินเชื่อผู้บริโภค
1367 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อของฝากในอำเภอเมืองลำปาง = Behavior of Thai tourists towards buying souvenirs in Mueang Lampang District / วีรินทร์ลิตา พรหมเพ็ชร / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ผู้บริโภค -- ลำปาง -- การตัดสินใจ
นักท่องเที่ยว -- ไทย
การซื้อสินค้า -- ลำปาง
1368 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกที่พักในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย = Behavior of Thai tourists towards choosing accommodations in Chiang Khan District, Loei Province / อรพรรณ วรรณสุพริ้ง / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เลย
1369 พฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ = Behavior of secondary school students in Mueang Chiang Mai District towards buying bakery products / ธัญญรัตน์ สุขเปรม / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เบเกอรี -- การจัดซื้อ
1370 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเล่นเกมออนไลน์ = Behavior of Chiang Mai University students towards playing online games / อาภากร คันธรส / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เกมอินเตอร์เน็ต
1371 พฤติกรรมของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการออมเงิน = Behavior of Generation Y consumers in Mueang Chiang Mai towards saving / ปฏิพาน ศิริวงศ์มงคล / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมของผู้บริโภค -- เมือง (เชียงใหม่)
การประหยัดและการออม -- เมือง (เชียงใหม่)
การเงินส่วนบุคคล -- เมือง (เชียงใหม่)
1372 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อแว่นตา = Behavior consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing eyeglasses / ไตรภพ ศักดิ์ศรชัย / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
แว่นตา -- การจัดซื้อ
1373 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการดาวน์โหลดและการใช้งานโมบายแอ็ปพลิเคชั่นแอ็ปเปิ้ลแอ็ปสโตร์ = Behavior of consumera in Mueang Chiang Mai Districe toward downloading and using Mobile Application from Apple App Store / ตะวัน พรถาวร / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
แอปเปิล (คอมพิวเตอร์)
โปรแกรมประยุกต์
1374 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกาแฟลดน้ำหนัก = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing coffee for loss / มธุรส ม่วงนนทศรี / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
กาแฟ -- การจัดซื้อ
การลดความอ้วน
อาหารลดน้ำหนัก
1375 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อบริการเสริมเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing additional internet services / หทัยรัตน์ ยศเดช / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
1376 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผงซักฟอก = Behavior of consemers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing washing powder / จิรวัฒน์ ครองแสนเมือง / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผงซักฟอก -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1377 พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผ้าอนามัย = Behavior of consumers in mueang Chiang Mai District towards purhasing sanitary napkins / ณัฐพร ศิลปวิศวนนท์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผ้าอนามัย -- การจัดซื้อ
1378 พฤติกรรมของผู้บริโภควัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ = Behavior of working-aged consumers in Mueang Chiang Mai district towards purchasing voluntary motor Insurance / พันธ์ทิพย์ ทองคำ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันรถยนต์ -- เชียงใหม่
1379 พฤติกรรมของผู้บริโภคส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior on citrus reticulata blanco. Sai Nam Phueng in Mueang District, Chiang Mai Province / ณัชชารีย์ ธีระภัทรกิตพงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
1380 พฤติกรรมของผู้ปกครองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงกลุ่มราคาสูงสำหรับทารกช่วงอายุหกเดือนถึงหนึ่งปี = Behavior of parents in Mueang Chiang Mai District towards buying premium modified milk powder for six month to one year old infants / เนตรนารี มีลา / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นมผง -- การตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79