ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ผลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย = Effects of broadband internet in driving the creative economy of small and medium ized enterprises in Thailand / ธิติมานันท์ พูนจันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต -- แง่เศรษฐกิจ
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
1342 ผลของแอมโมเนียอิสระต่อสมรรถนะของระบบยูเอเอสบี = Effects of free ammonia on performance of UASB system / วสวัตติ์ พิจอมบุตร / 2556 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
แอมโมเนีย
1343 ผลของแอล-ออร์นิทีนและแอล-ไลซีนต่อการผลิตแอลคาลอยด์จากต้นหนอนตายหยากในสภาพหลอดทดลอง = Effects of L-Ornithine and L-Lysine on alkaloid production from in vitro stemona sp. / เจษฎาภรณ์ เรืองศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
หนอนตายหยาก (พืช)
อัลคาลอยด์
1344 ผลจากการหาเสียงเลือกตั้งผ่านเฟสบุ๊คและทวิตเตอร์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2554 = Effects of election campaigns through Facebook and Twitter on Chiang Mai University students in general elections B.E. 2554 / พรรณวษา แก้วกัน / 2556 /Full Text
Subject
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
โฆษณาทางการเมือง
สื่อสังคมออนไลน์
1345 ผลทางคลินิกของฟ้าทะลายโจรเจลร่วมกับการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ = The Clinical efficacy of andrographis paniculata Gel as an adjunct to scaling and root planing in the treatment of periodontitis / บุศรินทร์ นฤมิตเลิศ / 2556 /Full Text
Subject
โรคปริทันต์อักเสบ
ฟ้าทะลายโจร -- การใช้รักษา
ปริทันตวิทยา
1346 ผลทางพยาธิวิทยาของเซอร์คาเรียแบบพลูโรโลโฟเซอร์คัสในหอยไทอาริด = Pathological effects of pleurolophocercous cercaria in thiarid snails / สุจิรา สุทธนะ / 2556 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
พยาธิวิทยา
หอย
1347 ผลทางพยาธิวิทยาของระยะเมตาเซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ (Stellantchasmus falcatus) ในปลาเข็ม (Dermogenus pusillus) = Pathological effects of metacercarial stage of trematode (Stellantchasmus falcatus) in Half-beaked fish (Dermogenus pusillus) / ภัทรพล เขมรัตน์ตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
พยาธิวิทยา
ปลาเข็ม
1348 ผลทางรังสีคณิตของการวางแผนรังสีรักษาซ้ำในระหว่างการฉายรังสีเทคนิคปรับความเข้มสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก = Dosimetric result of replanning during the course of intensity modulated radiation therapy for nasopharyngeal carcinoma patients / วีรชัย อินใจ / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Nasopharyngeal Neoplasms -- radiography
1349 ผลผลิตและปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกภายใต้สภาพไนโตรเจนและการจัดการน้ำที่แตกต่าง = Yield and anthocyanin content of local purple glutinous rice grown under different nitrogen and water management / วรรณภา ก๋าถ้วย / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวก่ำ
ข้าวก่ำ
ข้าวก่ำ -- การเจริญเติบโต
ข้าวก่ำ -- การปลูก
แอนโทไซยานินส์
1350 ผลลัพธ์ตัวตน = Result of identity / เปศล อัศวปรมิตชัย / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
อนัตตา
1351 พริตตี้เชียร์เบียร์ในเชียงใหม่ : การทำให้ผู้หญิงเป็นสินค้าในอุตสากหรรมการค้าเบียร์ = Beer pretty girl in Chiang Mai City: commedification of women in brewery retail business / อัมพร บุญเทพ / 2556 /Full Text
Subject
สตรี -- อาชีพ
สตรี -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมเบียร์
1352 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไทลื้อและไทยวนในอาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Ethnobotany of Tai Lue and Tai Yuan in Samoeng District, Chiang Mai Province / นัทธี เมืองเย็น / 2556 /Full Text
Subject
พืชสมุนไพร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
การตรวจพืช -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ลื้อ
ไทยวน
1353 พฤติกรรมการใช้จ่ายของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงหลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำ = Spending behavior of hotel employees in Chiang Mai Province after the minimum wage adjustment / ชลิตา เครื่องคำ / 2556 /Full Text
Subject
พนักงานโรงแรม -- พฤติกรรม
พนักงานโรงแรม -- ค่าใช้จ่าย
พฤติกรรมผู้บริโภค
1354 พฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินตราต่างประเทศของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards foreign exchange services of Bank of Ayudhya public company limited in Chiang Mai Province / เอกกวี ศรีนุต / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เงินตราต่างประเทศ
1355 พฤติกรรมการซื้อลูกอมของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behavior of consumers towards confectionery in Mueang Chiang Mai District / ธีรศักดิ์ ปราบสงบ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ลูกกวาด
1356 พฤติกรรมการซื้อและบริโภคอาหารของแรงงานพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร = Food buying and consumption behavior of Burmese Labors in Samut Sakhon Province / อนวัช แฮคำ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
แรงงานต่างด้าวพม่า -- สมุทรสาคร
1357 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านปงป่าป๋อ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Self-care behaviors of hypertensive patients in health promoting hospital Tambon Ban Pongpapo, Soem Ngam District, Lampang Province / สุวรรณี ใจคำ / 2556 /Full Text
Subject
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- เสริมงาม (ลำปาง)
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เสริมงาม (ลำปาง)
1358 พฤติกรรมการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัดลำปาง = Students'addicted behavior to computer games of Wiengmok school, Lampang province / ชนัตชญานันทน์ เครือชัยแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
นักเรียน -- พฤติกรรม -- ลำปาง
เกมคอมพิวเตอร์
เกมอินเตอร์เน็ต
1359 พฤติกรรมการบริโภคลำไยอบแห้งทั้งผลและการยอมรับลำไยอบกึ่งแห้งทั้งผลของผู้บริโภคชาวจีนในเขตปกครองตนเองมณฑลจ้วงกวางสี = Cusumer behavior of dried whole Longan of Chinese comsumers in Guangxi Zhuang Autonomous Region Zhang Ping / จาง, ผิง / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- จีน
ลำไยอบแห้ง
บริโภคกรรม
1360 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสัญญะ = Behavior of consumption of sign of healthy food / ปวรลักษณ์ จิรพงศอนันต์ / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมสุขภาพ
สื่อสังคมออนไลน์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79