ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ผลของปริมาณมีเทนในก๊าซไบโอมีเทนอัดและจังหวะเวลาการจุดระเบิดล่วงหน้าต่อสมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน = Effect of methane content in compressed biomethane and advance ignition timing on gasoline engine performance / ชุติพันธุ์ จิตต์จำนง / 2556 /Full Text
Subject
สถาบันวิจัยพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยานยนต์ -- ระบบเชื้อเพลิง
รถยนต์ -- การใช้เชื้อเพลิง
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
ก๊าซเชื้อเพลิง
มีเทน
1322 ผลของปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการดูดใช้ธาตุอาหารและผลผลิตข้าวโพด = Effects of Bio-organic fertilizer in combination with chemical fertilizer on nutrient uptake and yield of maize / อมฤต ศิริอุดม / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวโพด
ข้าวโพด -- การผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ
ธาตุอาหารพืช
1323 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาและการมาตรวจซ้ำก่อนวันนัดของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว = Effects of the self-efficacy and social support enchancement program on adherence to therapeutic regimens and revisiting to hospital among persons with heart failure / เกรียงวรา นาวินประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
Self-efficacy
Social support
Heart Failure
1324 ผลของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์ต่อชุมชีพแมลงน้ำและคุณภาพน้ำของลำห้วยแม่หาด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of rainbow trout farm on aquatic insect communities and water quality of Mae Hat Stream, Wiang Hang District Chiang Mai Province / รัฐ กสิธิกสิกรรม / 2556 /Full Text
Subject
โครงการในพระราชดำริดอยดำ -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
ปลาเรนโบว์เทราท์ -- การเลี้ยง
ปลา -- ผลกระทบจากคุณภาพของน้ำ
คุณภาพของน้ำ
1325 ผลของระยะช่องว่างอากาศในรูระเบิดต่อการสั่นสะเทือนของผิวดินที่เหมืองแม่เมาะ = Effect of air deck length on ground vibration at Mae Moh mine / อาณัติ บุญนำมา / 2556 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ
เหมืองแร่ -- ลำปาง
การระเบิด
ชั้นดิน
ดิน -- การสั่นสะเทือน
1326 ผลของรูปแบบการให้อาหารและความหนาแน่นต่อประสิทธิภาพการผลิตของปลากดคัง = Effects of feeding regime and density on productive efficiency of red tailed mystus (Mystus wyckioides) / บุณล้ำ สิงห์ปลา / 2556 /Full Text
Subject
ปลากดคัง
ปลากดคัง -- การเลี้ยง
ปลากดคัง -- อาหาร
1327 ผลของลมที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนจากไฟผิวดินลงสู่ผิวดิน = Effects of wind on heat transfer from surface fire to surface mineral soil / ชยกร บุญศิริชัย / 2556 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ลม
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์
1328 ผลของลมที่มีต่อการลุกลามของไฟผิวดินภายใต้เงื่อนไขที่ติดไฟยาก = Effects of wind on surface fire spreading under marginal burning conditions / ปิยะ สกุลพาณิชเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
ไฟป่า
ไฟ
1329 ผลของโลจิสติกส์ชีวมวลและปัจจัยในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of biomass logistics and environmental factors on community-scaled electrification of Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ณัฐสุขกิจ อสงไชยวัฒนกุล / 2556 /Full Text
Subject
พลังงานชีวมวล -- เชียงใหม่
ไฟฟ้า -- การผลิต
พลังงานชีวมวล
1330 ผลของโลหะเงินที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติของเซรามิกนิกเกิลแมงกาไนต์ = Effect of Ag on structure and properties of Nickel manganite ceramics / ปิยาพร ใจมีวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
เงิน
โลหะผสม
1331 ผลของเวลาเก็บกักทางชลศาสตร์และความเข้มข้นของบิสฟีนอลเอต่อสมรรถนะของถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน = Effects of hydraulic retention time and bisphenol A concentration on performance of membrane bioreactor / อัจฉริยา เจริญวัย / 2556 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
การกำจัดน้ำเสีย
1332 ผลของสภาพการเก็บรักษาเชื้อเพลิงจากน้ำมันเมล็ดมะเยาหินที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ = Effect of tung oil biodiesel storage condition on engine performance / อรพรรณ เจริญผล / 2556 /Full Text
Subject
น้ำมันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง
เมล็ดมะเยาหิน
1333 ผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเคมีกายภาพของเมล็ดข้าวในระหว่างการเก็บรักษา = Effects of storage conditions on physical, chemical and physico-chemical properties of rice grain during storage / อลิษา ชุมภูพล้อย / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเก็บและรักษา
1334 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดต่อการแก่ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Effects of some plant growth regulators on maturation of `Namdokmai Sithong mango / นลินี เจริญวรรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
1335 ผลของสารทำงานต่อลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นชนิดวงรอบ = Effect of working fluids on thermal characteristics of closed-loop pulsating heat pipe / กฤษฎา อ้นอ้าย / 2556 /Full Text
Subject
ฮีทไปป์
ความร้อน -- การถ่ายเท
1336 ผลของสารสกัดจากพืชไม้ผลต่อการเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร = Effect of fruit plants extracts on growth of bacterial pathogens in gastrointestinal tract / อุษา รวมสุข / 2556 /Full Text
Subject
สารต้านแบคทีเรีย
สารสกัดจากพืช
แบคทีเรียก่อโรค
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- โรค
1337 ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อความแข็งแรงของแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ = Effect of grape seed extract on the microtensile bond strength of sodium hypochlorite-treated dentin / ไหมแพร นิภารักษ์ / 2556 /Full Text
Subject
โปรแอนโธไชยานิดิน
สารสกัด
ทันตกรรม
1338 ผลของสารสกัดจากหญ้าหวาน และพืชสมุนไพรพื้นบ้านในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร = Effect of stevia rebaudiana bertoni and local medicinal plant extracts for inhibition of pathogenic bacteria in gastrointestinal tract / พิกุล อินต๊ะปาน / 2556 /Full Text
Subject
หญ้าหวาน
พืชสมุนไพร
สารสกัดจากพืช
แบคทีเรียก่อโรค
ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
1339 ผลของอัตราปุ๋ย ระยะปลูก และขนาดหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและคุณภาพช่อดอกของหงส์เหิน = Effects of fertilizer rates, spacing, and rhizome sizes on growth and inflorescence quality of globba winitii / เอกวิทย์ โฉมที / 2556 /Full Text
Subject
หงส์เหิน (พืช) -- การเจริญเติบโต
หงส์เหิน (พืช) -- การปลูก
หงส์เหิน (พืช) -- ปุ๋ย
ไม้ดอก
1340 ผลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม = Effects of broadband internet on production efficiency of small and medium sized enterprises / วรเทพ จักรฤทธิพงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
อินเตอร์เน็ต -- ต้นทุนการผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79