ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและอาการเจ็บอกในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย = Effects of a self-management promoting on health behaviors and chest pain among myocardial infraction patients / เชิญขวัญ อินทร์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Self -- management
Health behavior
Chest pain
Myocardial infraction
1302 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและการใช้บริการสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effects of a self-management promotion in pulmonary rehabilitation on functional capacity and health care utilization among persons with chronic obstructive pulmonary disease / ลินนภัทร์ ธนะวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
Self -- management
Health services
Chronic obstetructive pulmonary disease
Lung Diseases
1303 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาครรภ์แรก = Effect of social support on success in exclusive breastfeeding among primiparous mothers / พัชนียา เชียงตา / 2556 /Full Text
Subject
Social support
Breast feeding
Success
1304 ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาวัยรุ่น = Effect of social support on success in exclusive breastfeeding among adolescent mothers / เบญจมาศ เกษรพรม / 2556 /Full Text
Subject
Social support
Breast feeding
Mothers
Adolescent
1305 ผลของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความร่วมมือในการรักษาและการควบคุมน้าตาลในเลือด = Effects of patient empowerment on Self - Efficacy, adherence and glycemic control in patients with Type 2 Diabetes / อภิญญา เมืองคำ / 2556 /Full Text
Subject
Diabetics
Diabetes -- Treatment
Blood sugar -- Control
เบาหวาน
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด
1306 ผลของการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี = Effect of information provision, motivation, and skill development on antitetroviral adherence among youths living with HIV / นัสชฎาพร นันทะจันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
Motivation
Anti -- HIV agents
HIV infections -- in adolescence
1307 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ = Effect of square-stepping exercise on balance among older persons / รัญชนา หน่อคำ / เชีงใหม่ 2556 /Full Text
Subject
Exercise
Aging
1308 ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสำนักงานที่ทำวานกับคอมพิวเตอร์ = Effect of yoka exercise on neck and shoulder pain among computer using office staff / รัตนา มูลคำ / 2556 /Full Text
Subject
Exercise
Yoga
Neck pain
Shoulder
1309 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อระดับฮีโมโกบินเอวันซีในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of chair aerobic exercise on hemoglobin A1C level among persons with type 2 diabetes / พวงเพชร สุ่มประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
Exercise
Diabetes mellitus, type 2
1310 ผลของคลื่นเหนือเสียงร่วมกับไมโครบับเบิลโอโซนต่อการลดสารอีไทออนตกค้างและการควบคุมโรคราสีเขียวของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effect of ultrasonic wave and microbubble ozone on ethion residue reduction and green mold disease control of tangerine cv. Sai Nam Phueng / นบชุลี นวลอ่อน / 2556 /Full Text
Subject
ส้มสายน้ำผึ้ง -- การเก็บเกี่ยว
คลื่นเหนือเสียง
ส้ม
1311 ผลของความเข้มข้นของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นในวัสดุปลูกไร้ดิน = Effects of nutrient concentration on growth and development and yield of Japanese cucumber in substrate culture / กฤษฎา หงษ์ทอง / 2556 /Full Text
Subject
แตงกวาญี่ปุ่น -- การเจริญเติบโต
แตงกวาญี่ปุ่น -- การปลูก
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
1312 ผลของแคลเซียมและโพแทสเซียมไอโอไดด์ต่อผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว = Effects of calcium and potassium iodide on yield and milling quality of rice / กิตติวรา ทองอ่อน / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ IR 77954-28-34-3
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- การปลูก -- เชียงใหม่
แคลเซียม
โพแทสเซียมไอโอไดด์
ข้าว -- คุณภาพ
ข้าว -- การทดสอบพันธุ์
1313 ผลของชุดฝึกความรู้ความเข้าใจที่บ้านและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านความรู้ความเข้าใจระดับเล็กน้อย = Effect of home-based cognitive training kit and satisfaction of elderly with mild cognitive impairment / ดาราวรรณ ประทุมทาน / 2556 /Full Text
Subject
ความจำผิดปกติในวัยชรา
ภาวะสมองเสื่อม
โรคอัลไซเมอร์
1314 ผลของตัวแปรเชิงกายภาพในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดต่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการกระจายพลังงานรังสีเอ็กซ์ = Effects of physical parameters in scanning electron microscope on quantitative energy dispersive X-ray analysis / มงคล กองทุ่งมน / 2556 /Full Text
Subject
รังสีเอกซ์
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
1315 ผลของถุงพอลิเอทิลีนที่เจาะรูเข็มหมุดและอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะนาว = Effect of polyethylene bag with pin holes and low temperatures on quality and shelf- life of lime / เยาวเรศ พลอยแดง / 2556 /Full Text
Subject
มะนาว -- พันธุ์แป้น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
มะนาว -- การเก็บและรักษา
1316 ผลของทุนทางสังคมต่อการส่งเสริมสุขภาพในโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of social capital on health promotion of community and local well being project in Chiang Mai Province / ชนกกาญจน์ สุริวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
ทุนทางสังคม -- เชียงใหม่
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
1317 ผลของนโยบายการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The Effect of the monthly allowance for the elderly policy in Sankamphaeng Tambon Administrative Organization, Chiang Mai Province / พลอยปภัส นิธิจรัสรวี / 2556 /Full Text
Subject
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
1318 ผลของน้ำหนักเข้าฆ่าต่อคุณภาพซากและเนื้อของปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียน = Effects of slaughter weight on carcass and meat Quality of siberian sturgeon (Acipenser baerii) / อมรินทร์ เดชานุวัติ / 2556 /Full Text
Subject
มูลนิธิโครงการหลวง
ปลาสเตอร์เจียน
เนื้อปลา
1319 ผลของน้ำออกซิไดส์ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าต่อการลดโรคราแป้งในพืชวงศ์แตง = Effects of electrolyzed oxidizing water on reduction of powdery mildew in cucurbits / สุจริตพรรณ บุญมี / 2556 /Full Text
Subject
แตงกวา -- โรคและศัตรูพืช
โรคราแป้ง
โรคพืช
1320 ผลของไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อความหลากหลายของไลเคนที่พบบน ต้นไม้ในจังหวัดแพร่และความทนทานของไลเคนบางชนิดต่อโอโซน = Effects of nitrogen dioxide on epiphytic lichen diversity in Phrae province and tolerance of some species to ozone / ชิตศุภางค์ เขียวสลับ / 2556 /Full Text
Subject
ไลเคน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79