ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ผลของการคาร์บูไรซ์ที่มีต่อสมบัติเชิงกลพื้นผิวของ Ti-5Al-2.5Sn และ Ti-10V-2Fe-3Al = Effect of Carburizing on the surface mechanical properties of Ti-5Al-2.5Sn and Ti-10V-2Fe-3Al / อัจฉราวดี ทองอ่อน / 2556 /Full Text
Subject
โลหะ -- สมบัติทางกล
โลหะผสมไทเทเนียม
วัสดุศาสตร์
1282 ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณความเครียดของท่รกแรกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย = Effect coaching on practices of nurses in responding to stress cues of preterm infants during invasive procedures / บัณฑิตา วงค์งาม / 2556 /Full Text
Subject
Stress
Infant premature
1283 ผลของการจัดการฝีเย็บต่อการบาดเจ็บและความเจ็บปวดของช่องทางคลอดในผู้คลอดครั้งแรก = Effects of perineal management on genital tract trauma and pain in primiparous parturients / อำภาพร ผิวอ่อน / 2556 /Full Text
Subject
Pain
Trauma
Vagina
1284 ผลของการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู จังหวัดเชียงราย = Results of organizing mathematics club activities by using school botanical garden as a learning ewsource for lower secondary school students, Banpangai Houychompoo School, Chiang Rai Province / ธัญธิดา หัวนา / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
กิจกรรมการเรียนการสอน
สวนพฤกษศาสตร์
1285 ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน = Effects of using multifaceted strategic method on practices of healthcare personnel in prevention of multidrug resistant bacterial infection / ประจวบ ทองเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
Health personnel
Bacterial infections -- prevention & control
1286 ผลของการดึงกระดูกสันหลังส่วนเอวใต้น้ำร่วมกับการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง = Effects of underwater lumbar traction with Aquatic Exercises for chronic low back pain clients / สุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ / 2556 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย -- แง่สรีรวิทยา
1287 ผลของการเติมบีแซดทีต่อสมบัติทางกายภาพไฟฟ้า และฤทธิ์ทางชีวภาพของแก้วแคลเซียมฟอสเฟต = Effects of BZT addition on physical, electrical and bioactive properties of calcium phosphate glass / สิริพร ธิกันทา / 2556 /Full Text
Subject
แก้ว
วัสดุทดแทนกระดูก
วัสดุทางการแพทย์
1288 ผลของการเติมยูเรียและพอลิเอทิลีนไกลคอลในวัสดุพอกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน = Effects of adding urea and polyethyleneglycol with pelleting material on sweet corn seed qualities / วรากร ราชคม / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดหวาน -- การเจริญเติบโต
พอลิเอทิลีนไกลคอน
ยูเรีย
1289 ผลของการเติมแลนทานัม (III) ออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเลดซิงก์ ไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต = Effects of lathanum (III) oxide addition on electrical Properties of lead zinc niobate lead zirconate titanate ceramics / ธนบัตร พรมจันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
เฟอร์โรอิเล็กทริกคริสตัล
เพียโซอิเล็กทริก
วัสดุเซรามิก
1290 ผลของการทับแบนท่อบางส่วนต่อลักษณะเฉพาะทางความร้อนของท่อความร้อนขนาดเล็ก = Effect of partial tube flattening on thermal characteristics of miniature heat pipe / ธนพจน์ วิเวก / 2556 /Full Text
Subject
ฮีทไปป์
ท่อความร้อน
วิศวกรรมเครื่องกล
1291 ผลของการทำ Seed Priming กับเมล็ดพันธุ์แตงกวาต่อการงอกและกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสและเบตากาแลกโตไซเดส = Effects of cucumber seed priming on germination and amylase and b-galactosidase enzyme activities / ดวงกมลวรรณ กบกันทา / 2556 /Full Text
Subject
แตงกวา -- เมล็ดพันธุ์
เอนไซม์อะไมเลส
1292 ผลของการปนเปื้อนสารห้ามเลือดชนิดอลูมินัมดลอไรด์ต่อกำลังยึดติดแบบเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ = Effect of aluminum chloride hemostatic agent contamination on shear bond strength of glass ionomer cements to dentin / ณัฐพงษ์ นันโท / 2556 /Full Text
Subject
การยึดติดทางทันตกรรม
ทันตวัสดุ
กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ทางทันตกรรม
ซีเมนต์ทางทันตกรรม
1293 ผลของการเปลี่ยนแปลงของทุนในการดำรงชีพที่มีต่อความยั่งยืนของชุมชนวนเกษตรที่ปลูกชาเมี่ยงเป็นหลัก ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of Changes in livelihood Assets on Sustainability of Miang Tea-based Agroforest Communities in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ศิริพร ธรรมทิกูล / 2556 /Full Text
Subject
ชาเมี่ยง
วนเกษตร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
1294 ผลของการแปรรูปต่อสาร 2-อะเซทิล-1-ไพโรลีนในข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวหอมแดง = 1Effect of processing on 2-Acetyl-1-Pyrroline in brown rice cv. Khao Dawk Mali 105 and Red Hawm Rice / ภัทราวรรณ อัปสรธนะสมบัติ / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- การแปรรูป
ข้าวกล้อง -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ข้าวกล้อง -- พันธุ์ขาวหอมแดง
1295 ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักระยะพักฟื้น = Effect of educative-supportive nursing on self-care behaviors of the elderly with hip practure during recovery stage / วีนา วงษ์งาม / 2556 /Full Text
Subject
Self -- care behaviot
Aging
Hip practures -- in old age
1296 ผลของการพอกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานด้วยการใช้ปุ๋ยละลายช้ายูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ = Effects of pelleted sweet corn seed by using ureaformaldehyde slow release fertilizer / หนึ่งฤทัย บุญมาลา / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ดพันธุ์
1297 ผลของการลดความชื้นด้วยความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับเครื่องอบลมร้อน ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 = Effect of drying with radio frequency heat treatment and hot air oven on quality of rice seeed cv. Pathum Thani 1 / จิตรกานต์ ภควัฒนะ / 2556 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์ปทุมธานี 1
ข้าว -- ความชื้น
ความร้อน
คลื่นวิทยุ
ข้าว -- คุณภาพ
ข้าว -- การทดสอบพันธุ์
1298 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศร่วมกับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของคะน้าฮ่องกง = 1Effects of vacuum cooling combined with active packaging on postharvest Quality of Chinese Kale (Brassica oleracea L. var. alboglabra Bailey.) ธนาวฎีฐ์ แก้วมณีนพโชติ / ธนวฎีฐ์ แก้วมณีนพโชติ / 2556 /Full Text
Subject
โครงการหลวง. ศูนย์ผลิตผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาพืชสวน
คะน้าฮ่องกง
คะน้าฮ่องกง -- การเก็บเกี่ยว
1299 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและบรรจุภัณฑ์แอกทิฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผักกาดขาวปลี = Effects of vacuum cooling and active packaging on postharvest quality of Chinese cabbage / ณัฐพล กามล / 2556 /Full Text
Subject
ผักกาดขาวปลี -- การลดอุณหภูมิ
การลดอุณหภูมิผลิตผลเกษตร
ผักกาดขาวปลี -- การเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีสุญญากาศ
บรรจุภัณฑ์อาหาร
การถนอมอาหาร
1300 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการเข้าร่วมในค่ายเบาหวานต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกบิลเอวันซีของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of self-management promotion through diabetic camp participation on glycemic control behaviors and hemoglobin A1C level among personswith type 2 diabetes / สิริพร นาโถ / 2556 /Full Text
Subject
Blood sugar
Diabetes mellitus


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79