ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in solving haze problem of Local Administrative Organization in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / วีระพล มนตรี / 2556 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
หมอกควัน -- เชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
หมอกควัน -- การควบคุม
1242 ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles towards services of Chiang Mai Province Transport Station / จิราพรรณ สิงห์คำ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ -- พนักงาน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1243 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Environmental issues and participation in the development of green spaces, Chiang Mai Municipality Area / ณัตวัจน์ วิทยาภัค / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สวนสาธารณะ -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์
นโยบายสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
1244 ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อความเข้มแข็งของครัวเรือน ในอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย = Impacts of village fund on household empowerment in Srisamrong District, Sukhothai Province / มนัสวรรณ ทองประเสริฐกุล / 2556 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้าน -- ศรีสำโรง (สุโขทัย)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1245 ผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการเก็บภาษีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ = The Effects of government expenditure and taxation on gross domestic product / นัจ ธนาภัทรกุลธร / 2556 /Full Text
Subject
รายจ่ายของรัฐ -- ไทย
ภาษี -- ไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
1246 ผลกระทบของการประกาศให้พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากที่มีต่อมูลค่าการขายสลากออมสินของธนาคารออมสิน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Effect of the announcement of deposit protection act on the trade value of premium savings certificate of Government Savings Bank in Chiang Mai Province / ศิรินภา สารสิน / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
สลากออมสิน -- การจัดซื้อ
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
1247 ผลกระทบของโครงการบ้านมั่นคงชนบทบ้านปางแดงต่อสภาพป่าสงวนแห่งชาติในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of Banmankong Chonbot Project on National Reserved Forest, Pangdang Village, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ชัย อิธรรมะ / 2556 /Full Text
Subject
โครงการบ้านมั่นคง
องค์กรชุมชน
ป่าสงวน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
1248 ผลกระทบของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ และการลงทุน ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย = Effects of capital inflows on interest rate, loan, and investment of Commercial Banks in Thailand / พิศณุ พิพัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
การเงินระหว่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
เงินทุน
การลงทุน
ธนาคารพาณิชย์
1249 ผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีต่อราคาสินทรัพย์ในประเทศไทย = Impact of monetary policy on asset prices in Thailand / ชุวกร ส่งศรี / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการเงิน -- ไทย
หลักทรัพย์ -- ไทย
อัตราดอกเบี้ย
1250 ผลกระทบของนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of the 300-baht minimum wage policy on the Hotel Industry in Mueang District, Chiang Mai Province / บูชิตา พรหมมานุวัติ เลิศพูนวิไลกุล / 2556 /Full Text
Subject
ค่าจ้างขั้นต่ำ
ค่าจ้างกับแรงงาน
แรงงาน -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
1251 ผลกระทบของระดับสุขภาพของประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ = The Effect of population health on economic growth / เพ็ญประภา จันทร์เวียง / 2556 /Full Text
Subject
เศรษฐมิติ
สุขภาพ -- แง่เศรษฐกิจ
1252 ผลกระทบของวัฏจักรมืดและสว่างต่อผลผลิตสาหร่ายขนาดเล็กในปฏิกรณ์แบบแนวตั้ง = Effect of darklight cycle on biomass yield of microalgae in vertical open reactor / เหนือพล ดวงเบี้ย / 2556 /Full Text
Subject
สาหร่าย -- การเลี้ยง
สาหร่ายขนาดเล็ก
แสง
1253 ผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่มีต่อความไม่เท่าเทียมทางรายได้ในประเทศไทย = Impact of inflation on income inequality in Thailand / เสริมสกุล บุญภักดี / 2556 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ -- ไทย
การกระจายรายได้
1254 ผลกระทบจากการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่อผู้ประกอบการศูนย์เช่าแผ่นภาพยนตร์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of movie copyright collection on movie rental stores in Chiang Mai Province / ปิยะฉัตร จันทรมานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
ลิขสิทธิ์ -- ภาพยนตร์
ลิขสิทธิ์ -- ค่าสิทธิ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1255 ผลกระทบจากการต่อเวลาราชการของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Impacts of retirement extension of the academic staff at Chiang Mai University / อรทัย ร่วมพัฒนกิจ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
การทำงาน
1256 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีต่อการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน = The Effects of the free trade agreement on rubber export from Thailand to The People's Republic of China / วราวรรณ ปัญญานะ / 2556 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การส่งออก
ยางพารา -- การตลาด
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
1257 ผลกระทบจากการลงทุนของบริษัทโมเดิร์นเทรดต่อผู้ประกอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of modern trade company's investment toward electrical business entrepreneurs in Chiang Mai Province / นำวงศ์ อุษณีย์กนก / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
ร้านเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1258 ผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีต่อการจ้างงานในประเทศไทย = Impacts of foreign direct investment on employment in Thailand / อักษราภัค ศรีงาม / 2556 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ
การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
การจ้างงาน -- ไทย
1259 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นและเอเซียที่มีต่อการเคลื่อนย้ายการลงทุนทางตรงจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศในอาเซียน 4 และ 3 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ = Effects of Japan's and Asian economic crises on Japanese foreign direct investment in ASEAN4 and NIEs3 / พีรเดช ชูเกียรติขจร / 2556 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายเงินทุน -- ญี่ปุ่น
การเคลื่อนย้ายเงินทุน -- เอเชีย
ปัญหาเศรษฐกิจ -- ญี่ปุ่น
ปัญหาเศรษฐกิจ -- เอเชีย
1260 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการประกาศใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ = Economic and social impacts from The Enforcement of Urban Chiang Mai Comprehensive Plan / นฤดม วงษ์พันธุ์ / 2556 /Full Text
Subject
ผังเมือง -- เชียงใหม่
ผังเมือง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79