ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ปัจจัยและกระบวนการที่เกี่ยวกับการยอมรับให้สตรีเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น = Factors and process involved in woman acceptance as local political leaders / ธัณฑรัตม์ ปัญโญแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง
ผู้นำ
สตรี
1222 ปัจจัยส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน บ้านท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง = Factors of communal strengthening in Ban Thasompoi, Tambon Thungfai, Amphoe Mueang Lampang / กันตินันท์ สิริวัฒนาพรรณ / 2556 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
ชุมชนบ้านท่าส้มป่อย (ลำปาง)
1223 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกใช้บริการเคทีบี คอเปอร์เรตออนไลน์ ของธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) = Marketing mix factors affecting the cecision of the agro-industry entrepreneurs in Chiang Rai and Chiang Mai Provinces towards the selection of online services of KTB Corporate Krung Thai Bank Public Company Limited / กฤตยา จอมหล้า / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
ผู้ประกอบการ -- เชียงราย
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1224 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อทางธุรกิจขนาดกลางของลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตรธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Margeting mix factors affection on using medium loan of agro-industrial cusumerof Kasikorn Bank Public company limited in Chiang Mai Provice / สันต์ธวัช เมฆบุญส่งลาภ / 2556 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่
1225 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Marketing mix factors which influence consumers' decision to purchase dietary supplements in Chiang Mai province / ณัฐวดี พรหมปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การเลือกซื้อสินค้า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1226 ปัจจัยเสี่ยงและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในฟาร์มสุกรขุนเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงแบบสหกรณ์และรูปแบบการเลี้ยงแบบครบวงจรในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน =Risk factors and quantitative analysis of salmonella contamination in fattening-pig farm: comparison between co-operatives and integrated farms types in Chiang Mai-Lamphun area / กิตติพงษ์ กุมภาพงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
ซาลโมเนลลา
จุลินทรีย์ในอาหาร
ฟาร์มสุกร -- ไทย (ภาคเหนือ)
สุกร -- การผลิต
1227 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิเด็กติดเชื้อ HIV ประเด็นการเลือกปฏิบัติในสถานศึกษา = Problems of the rights protection for HIV infected children in case of discrimination in school / เพลินพิศ พินิจชัย / 2556 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ในเด็ก
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
สิทธิเด็ก
1228 ปัญหาการจัดการงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = A Problem in management infrastructure maintenance works of sub-district administration organization in Mae Rim District Chiang Mai Province / วินัย อินกวา / 2556 /Full Text
Subject
สาธารณูปโภค -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
สาธารณูปโภค -- เชียงใหม่
1229 ปัญหาการใช้บุรุษสรรพนามของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์สังคม = Problems of Thai personal pronoun usage based on sociolinguistics of Chinese students studying Thai language ฉิงหยู่ เหวิน / เหวิน, ฉิงหยู่ / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาไทย -- การพูด
ภาษาไทย -- การเขียน
นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
1230 ปัญหาของเจ้าหน้าที่ต่อการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศทางบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems of offices of local health security fund on accounting information system practices in Chiang Mai Province / หทัยนุช นันติแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล
1231 ปัญหาของระบบการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายความขอแรง = Problems of reward payment system for public defenders / ธัญชนก สิทธิการ / 2556 /Full Text
Subject
ทนายความ -- ค่าใช้จ่าย
รางวัล (กฎหมาย)
1232 ปัญหาของระบบใบแจ้งโทษและปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศลาว = Problems of criminal record system and human rights in Laos / ขันทอง แก้วสว่าง / 2556 /Full Text
Subject
ความผิด (กฎหมาย)
อาชญากร -- ทะเบียน
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1233 ปัญหาทางพฤติกรรมในเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคสมาธิสั้น = Behavioral problems in school-aged children with attention-deficit hyperactivity disorder / กิจพิชา สร้อยคำ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คลินิกกิจกรรมบำบัด
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่
เด็กสมาธิสั้น
โรคสมาธิสั้น
การประเมินพฤติกรรมเด็ก
1234 ปัญหาในการจัดการขยะขององค์กรการบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of waste management of Saluang Tambon Administrtion Organization, Mae Rim Distict, Chiang Mai Province / สันติ เฉิดประภากร / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การกำจัดขยะ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1235 ปัญหาในการจัดทำบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 = Problems of accounting in schools under Secondary Educational Service Area Office 34 / เพ็ญพรรณ จันทรคณา / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
การบัญชี
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1236 ปัญหาผลทางกฎหมายของการล้างมลทิน = Problem on legal effect of rehabilitation / สุภาพ กุมาพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
กฎหมาย -- การตีความ
กฎหมาย
1237 ปัญหาภัยแล้งและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบรรเทาจากภาครัฐ : กรณีศึกษาฝายวังหิน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Drought and satisfaction of farmers for mitigation from government gector: A Case study of Wang Hin Dike, Sob Tia Sub-district, Chon Thong District, Chiang Mai Province / พงศ์ธณัช บุญชูปิยสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
ฝาย -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การบรรเทาภาวะภัยแล้ง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1238 ปัญหาและความต้องการอบรมเรื่องกฎหมายเกษตรด้านที่ดินของเกษตรกร ในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and training needs regarding agricultural land law of Farmer in San Pa Tong District, Chiang Mai Province / จุฑามาศ สุวรรณจันลา / 2556 /Full Text
Subject
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
การใช้ที่ดิน
1239 ปัญหาและผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Problem and impacts of Burmese Migrant Workers in Sansai District, Chiang Mai Province / สมยศ กองมนต์ / 2556 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวพม่า -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าว
1240 ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556 = Problem and obstacles of police officers in implementing traffic accident prevention policy in Chiang Mai Province during the New Year Festival 2013 / วินิจฉัย พินิจศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุทางถนน -- เชียงใหม่
ความปลอดภัยในท้องถนน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79