ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย = Factors affecting the growth of Thai Commercial Bank loan / สุพรรณี ปวนใจชม / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ไทย
สินเชื่อ
1202 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของโรงงานในเขตนิคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกบริการที่ปรึกษาระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม = Factors affecting decision making for manufacturers in industrial estates in Samut Sakhon Province towards choosing consultants for standard systems / พานิช สำเรียนรัมย์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- มาตรฐาน
1203 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the decision to purchase organic rice of consumers in Chiang Mai province / ธรรมากร กุลบริคุปต์ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ข้าวอินทรีย์
ข้าว -- การจัดซื้อ
1204 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซแอลพีจี ของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing the decision to install an LPG conversion kit of private car users in Chiang Mai Municipality Area / นุพงษ์ อินต๊ะ / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ก๊าซเชื้อเพลิง
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
1205 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารกสิกรไทย สาขามูลเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customer's decision to use automobile leasing service of Kasikorn Bank, Moon Mueang Branch, Chiang Mai Province / ธนวดี ศรีสุข / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
รถยนต์
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1206 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing decision-making of housing interior architecture contractors in Chiang Mai province / พรพจน์ นุเสน / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง
1207 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ = Factors affecting transfer of learning after training in the nursing specialty program among professional nurses / ณฐวรรณ เมธรุจภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Learning
Nurses
Training
1208 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของอาจารย์สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Factors affecting research conducting of Social sciences and Humanities faculty staff, Maejo university / ศุภลักษณ์ ดีน้อย / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ -- ผลงานวิจัย
การศึกษา -- วิจัย
การบริหารการศึกษา
1209 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customer service choice at Kasikorn Bank public company limited, Bo Sang Branch, Chiang Mai Province / เทพชาตรี จักรเกษตร / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
1210 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญของธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดลำพูน = Factors affecting the choice of multi-purpose loan for pensioners of Krung Thai Bank Public Company Limited in Lamphun Province / วัชราวลี ปันแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อ -- ลำพูน
การกู้ยืมธนาคาร -- ลำพูน
1211 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Factors affecting the choice of farmers' credit card in Ban Hong District, Lamphun Province / สามารถ ปันแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
1212 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้บริโภคในเขตเทศบาลขนาดกลาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factor of selecting construction works for contractors in medium-sized municipality in Chiang Mai / พิภพ กิติกาศ / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
1213 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอนุรักษ์ป่าไม้และการมีส่วนร่วมของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting forest conservation and the participation of Pga Knyau in Mae Na Chon Sub-district, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / สมคิด ปัญญาดี / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้
การอนุรักษ์ป่าไม้
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ปกาเกอะญอ
1214 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพนักงานเทศบาลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ภายหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ = Factors affecting the savings of municipal and subdistrict administration organization officers in Mueang District, Lamphun province after government official salary restructuring / นารีรัตน์ หน่อใหม่ / 2556 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- ลำพูน
ข้าราชการ -- เงินเดือน
1215 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก = Factors influencing eating behaviors among adolescents with nephrotic syndrome / สมรัตน์ แดงสกุล / 2556 /Full Text
Subject
Adolescent
Consumer behavior
1216 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของแรงงานในการเข้าสู่ตลาดแรงงานไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the decision of labors to enter the labor market for wood carving at Ban Tawai, Hang Dong District, Chiang Mai Province / กมลวรรณ จายนวล / 2556 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่
แรงงาน -- การตัดสินใจ
การแกะสลักไม้ -- เชียงใหม่
ตลาดแรงงาน -- เชียงใหม่
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
1217 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนจากผู้เสพติดเป็นผู้ค้ารายย่อยในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Facters affecting the change of drug addicts in the drug retailers in Pai District, Mae Hong Son Province / ภูรีภัทร พิพัฒน์พงศธร / 2556 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
ยาเสพติด -- แม่ฮ่องสอน
การติดยาเสพติด -- การควบคุม
1218 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในเขตภาคเหนือ = Factors related to evidence-based practice among pediatric nurses in Northern region / ธีรารักษ์ นำภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Evidence -- based practice
Pediatric nursing
1219 ปัจจัยที่เหมาะสมในการเชื่อมแบบทังสเตนอาร์คโดยใช้แขนกลเชื่อม = Appropriate parameters in gas tungsten arc welding using robotic arm welder / ปุญย์วริศ วรยศตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
งานเชื่อมไฟฟ้า
โลหะ -- การเชื่อม
แขนกล
1220 ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors influencing the savings decision of Chiang Mai University staffs / สรารัตน์ สุขอูป / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการและพนักงาน
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
การเงินส่วนบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79