ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระสินเชื่อของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ = Factors affecting agricultural credit repayment ability of the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives Clients in Kalasin Province / รัตติยา เทียนไชย / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร
การชำระหนี้
เกษตรกร -- กาฬสินธุ์
1182 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the success of community business in Chiang Mai Province / ณัฐวุฒิ ทาวรรณะ / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจชุมชน -- เชียงใหม่
ความสำเร็จทางธุรกิจ -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ -- เชียงใหม่
1183 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) ของเกษตรกรในจังหวัดน่าน = Factors affecting Farmers success in Monastery Bamboo (Thyrsostachys siamensis Gamble) production in Nan Province / ธวัชชัย เขื่อนเพชร / 2556 /Full Text
Subject
ไผ่รวก -- การผลิต
ไผ่รวก -- น่าน
เกษตรกร -- น่าน
1184 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดลำพูน = Factors influencing the quality of working life of Krung Thai Bank Employees in Lamphun Province / ศรีพูน เทตินน้ำ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ลำพูน
พนักงานธนาคาร -- ลำพูน
1185 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย = Factors affecting the number of tourists from Greater Mekong Subregion (GMS) to Thailand / น้ำทิพย์ เมืองอินทร์ / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
1186 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน = Factors affecting the number of international tourist to ASEAN member countries / ณัฐณิชา วงศ์ศิริ / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การเดินทาง
กลุ่มประเทศอาเซียน
1187 ปัจจัยที่มีผลต่อเจ้าของร้านค้าในการเลือกใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the Decision-making of entrepreneurs in selecting credit card machine of Commercial Banks in Mueang District, Chiang Mai Province / พินทุ์ณาดา กิตติวาณิชย์ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้บริโภค
บัตรเครดิต
1188 ปัจจัยที่มีผลต่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ = Factor affecting people in Chiang Mai towards domestic traveling / พิชญา กลิ่นจันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การตลาด
การจัดการตลาด
นักท่องเที่ยว -- การตัดสินใจ
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1189 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ใช้สมาร์ตโฟนในกรุงเทพมหานครในการเลือกโปรแกรมประยุกต์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Factors affecting smartphone users in Bangkok towards selecting mobile-phone application programs / ตวงพร ชัยแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
สมาร์ทโฟน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
โปรแกรมประยุกต์
ความพอใจของผู้บริโภค
1190 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการทันตกรรมจัดฟันในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' choice of orthodontic treatment in Mueang District, Chiang Mai Province / อรรถกร พรมแตง / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ทันตกรรมจัดฟัน
1191 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้ออนุสัญญาจากกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumer's decision to purchase regression riders and endorsement of Allianz Ayudhya Company limited in Chiang Mai Province / ณัฐดนย์ ธัญวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
1192 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ในการเลือกซื้อรถยนต์ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรก = Factors affecting Chiang Mai consumer's decision on buying cars participating in the first car program / หนึ่ง ฉายสุขศรี / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
รถยนต์ -- นโยบายของรัฐ
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
1193 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อเมล็ดกาแฟคั่ว = Factors affecting coffee shop entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District towards purchasing roasted coffee beans / ณัฐชัย เลิศมโนกุล / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
กาแฟ -- การตลาด
กาแฟ -- การจัดซื้อ
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
1194 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานนอกเวลาเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the part time job of undergraduate students in Chiang Mai Province / ณัฐ คำปวง / 2556 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่
การใช้เวลาว่าง
การทำงาน
1195 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดท่าข้าม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting nutritional status of elementary school students grade 4-6, Watthakham school, Mae Taeng district, Chiang Mai province / รัชนู คนธสิงห์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดท่าข้าม -- แม่แตง (เชียงใหม่)
โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
1196 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting nutritional status of high school students Yupparaj Wittayalai school, Chiang Mai province / ศุภรดา อัครภิบูรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย -- เชียงใหม่
โภชนาการ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- โภชนาการ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- เชียงใหม่
1197 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนประชาวิทย์ จังหวัดลำปาง = Factors affecting nutritional status of high school students, Prachawit school, Lampang province / เทวรัณย์ หรรษ์หิรัญ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนประชาวิทย์
โภชนาการ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- โภชนาการ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- ลำปาง
1198 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงงานสตรีในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนต่อการจะเลือกทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็กหรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน = Factors affecting female workfores in Pa sang district, Lamphun province towards decision to work in small garment or Lamphun industrial estate factorires / วรรณิษา จี้มูล / 2556 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
แรงงานสตรี -- อำเภอป่าซาง (ลำพูน)
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
1199 ปัจจัยที่มีผลต่อโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนในการเลือกใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก = Factors Affecting hospitals in upper northernregion towards selecting clinical chemistry automatic analyzers Ic / เกษราพร สุภายอง / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
การแพทย์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
1200 ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ค้างชำระสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารออมสิน สาขาเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Factors affecting the outstanding debt of welfare loans from Government Savings Bank, Chiang Saen Branch, Chiang Rai Province / กาญจนา ไฝ่ศรี / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อ -- เชียงราย
หนี้ -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79