ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การจัดลำดับความสำคัญปัจจัยจูงใจในการทำงานโดยพนักงานขายแผนกยาจิตเวช บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด โดยการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น = Prioritization of motivation factors by sales representatives in psychiatric medicine department,Thai Otsuka Pharmaceutical Company Limited by applying analytical hierarchy process / อุทุมพร ใช้บุญเรือง / 2556 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารธุรกิจ
102 การจัดลำดับแผนงานซ่อมบำรุงทางปกติโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและวิธีการ TOPSIS : กรณีศึกษาทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ = The Prioritization of road to routine maintenance by AHP and TOPSIS : Case study of rural road in Chiang Mai Province / สมพงษ์ มอญแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ถนน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ถนน -- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทางหลวงชนบท -- เชียงใหม่
103 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทางกายภาพสำหรับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาในเขตพื้นที่หมู่บ้านป่าเป้า ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The Appropriate physical environment for flderly of Nongthongpattana Municipality in Papao Village, Hangdong District, Chiang Mai Province / ธฤษณุ ฉัตรกมลวรกิจ / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ผู้สูงอายุ -- หางดง (เชียงใหม่)
สิ่งแวดล้อม
ผู้สูงอายุ -- สิ่งอำนวยความสะดวก
104 การจัดสรรตัวเก็บประจุที่เหมาะสมที่สุดเพื่อปรับปรุงการส่งจ่ายและลดการสูญเสียในระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังโดยใช้การโปรแกรมเชิงวิวัฒนาการ = Optimal capacitor allocation for transfer capability improvement and loss reduction in power transmission systems using evolutionary programming / ภัทรกฤต ศรีเสถียร / 2556 /Full Text
Subject
หม้อแปลงไฟฟ้า
105 การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Social wefare pendering for the elderly and disable people of Tambon Municipalities in Mae Rim District, Chiang Mai Province / สุปรียา พูลทาจักร์ / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ผู้สูงอายุ -- บริการสังคม
ผู้สูงอายุ -- การสงเคราะห์ -- เชียงใหม่
คนพิการ -- บริการสังคม
คนพิการ -- การสงเคราะห์ -- เชียงใหม่
106 การจัดเส้นทางขนส่งกระจายสินค้าในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่โดยวิธีระบบอาณานิคมมด = Vehicle routing for freight distribution in Chiang Mai urban area by ant colony system method / พชรวีณ์ โยวัง / 2556 /Full Text
Subject
การสำรวจเส้นทาง -- เชียงใหม่
ถนน -- การสำรวจ
การขนส่งสินค้า -- เชียงใหม่
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
107 การจำแนกชนิดและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ = Species identification and biology of tobacco lepidopteran pests in storage / กาญจนา โกติทิพย์ / 2556 /Full Text
Subject
ผีเสื้อ -- กายวิภาค
ผีเสื้อ -- การจำแนก
แมลงศัตรูพืช
108 การจำแนกฟันตกกระด้วยขั้นตอนวิธีฟัซซีซีมีน = Dental fluorosis Classification using fuzzy C-Means algorithm / อุกฤษ ยี่สารพัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ระบบการสร้างภาพ
ฟัน -- โรค
109 การช่วงชิงความหมายเพื่อเข้าถึงพื้นที่แห่งความคลุมเครือของแนวเขตป่า : กรณีศึกษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Contestation of meaning for access into the ambiguous space of forest boundary : a case study of field corn / พุฒิพงศ์ นวกิจบำรุง / 2556 /Full Text
Subject
เกษตรที่สูง -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การถือครองที่ดิน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ปกาเกอะญอ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
110 การใช้กลวิธีสังคมและความรู้สึกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of socio-affective strategies to promote English reading aqbility and social skills among Mathayom Suksa 6 students / ศิวลี ฉิมดี / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
111 การใช้กลุ่มสืบค้นที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using group investigation based on local content to promote knowledge, English writing ability and group working skills among Mathayom Suksa 4 students / ขนิษฐา สุวรรณประชา / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- น่าน
112 การใช้การเขียนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนและลดความวิตกกังวลในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of collaborative writing to promote English writing ability, classroom interaction and to decrease writing anxiety among Mathayom Suksa 4 Students / ศิริรัตน์ ปัญญาคม / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
113 การใช้การเรียนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูดภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using the community language learning to promote English listening-speaking abilities and social skills among Mathayom Suksa 5 students / ปนัดดา ประพันธ์กูล / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
114 การใช้การสอนภาษาที่เน้นการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟังพูดภาษาอังกฤษและความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Use of Task-based language teaching to promote english listening-speaking abilities and knowledge of cultural attractions in Chiang Mai Province among higher vocational certificate level students / ปิยะพันธ์ กันทิสา / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงใหม่
115 การใช้กิจกรรมการเขียนบันทึกสองคอลัมน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนและนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of double entry journal to promote English writing ability and reading habits of Mathayom Suksa 5 Students / พระสุพจน์ ยืนศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
116 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการทำงานของสมอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Using brain-based learning activities to promote english listening and speaking abilities and motivation among Prathom Suksa 2 students / ประภาภรณ์ สมเกตุ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดและการคิด
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
117 การใช้กิจกรรมผังความคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษและเจตคติของพระนิสิต = Use of mind mapping activity to promote reading ability in English Buddhist text and attitude among Monk students / ธันวา ชัยแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
สงฆ์ -- การศึกษา
สงฆ์ -- เชียงใหม่
118 การใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Use of semantics mapping activity to enhance English reading ability and vocabulary retention among bachelor level students / พิมเนตร เทพปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง -- นักศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การอ่านขั้นอุดมศึกษา -- ลำปาง
119 การใช้กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Using co-curricular activities to enhance vocationnal skills of Home Economics students, Faculty of Education, Chinag Mai University / นัยเนตร มูลเฟย / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
การฝึกอาชีพ
กิจกรรมการเรียนการสอน
120 การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยและความเข้าใจวัฒนธรรมไทย ของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติลานนา = Use of simulation activities to promote Thai listening and speaking abilities and understanding of Thai Culture Among Lanna International school students / ปิติอัญ จมูศรี / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนนานาชาติลานนา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาไทย -- การพูด
ภาษาไทย -- การฟัง
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79