ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพิมพ์เพื่อการเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing customers' decision on selection of publishing companies for election campaign in Chiang Mai Province / พิสุทธิ์ วัฒนกิตติ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพิมพ์ -- เชียงใหม่
แผ่นโฆษณาการเมือง
1162 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมของเกษตรกรในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers decision on using hybrid chili seed in Fang District, Chiang Mai Province / จรรยา แหล้ป้อง / 2556 /Full Text
Subject
พริก -- เมล็ด
พริก -- พันธุ์
เกษตรกร -- ฝาง (เชียงใหม่)
1163 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ฮอนด้าในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting decision making in buying Honda car in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อนุสรา ยะปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1164 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ของผู้ทำงานที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the decision to participate in the social security scheme under the provision of section 40 of Home-Based Workers in Chiang Mai Province / พิชญ์สินี ศรีเดช / 2556 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ
1165 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting household account recording of farmers in Pai District, Mae Hong Son Province / อารยา ทามัน / 2556 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ค่าใช้จ่าย
เกษตรกร -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
การประหยัดและการออม
1166 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the performance of the Siam Commercial Banks employees in Chiang Mai Province / ธีรนันท์ บุญตันสา / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
การทำงาน
1167 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting participation of karen villagers in forest resource conservation in Baelae Highland Agricultural Development Station, Omkoi District, Chiang Mai Province / พงศ์วิชญ์ กันทะวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงพระราชดำริดอยแบแล
การจัดการป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง
1168 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกกล้วยไข่ของเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชร = Factors affecting the farmers acceptance to grow pisang mas in Kamphaengphet Province / สันติพงษ์ ศุภกิจเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
กล้วยไข่
กล้วยไข่ -- การปลูก
เกษตรกร -- กำแพงเพชร
1169 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพของเกษตรกรภายใต้โครงการนำร่องเขตส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers adoption of quality production technology of Longan under the pilot project area for producing quality Longan in Chiang Mai province / ธีรวรรณ วังใน / 2556 /Full Text
Subject
ลำไย -- การผลิต
ผลิตภัณฑ์ลำไย -- เชียงใหม่
1170 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the acceptance of information and communication technology SMEs: a case study of Chiang Mai province / พิรียาพร ธรรมแงะ / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- เชียงใหม่
1171 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้นโยบายบัญชีทางด้านสินทรัพย์ของกิจการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the selection of asset accounting policy for Hotel in Chiang Mai / อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีสินทรัพย์
โรงแรม -- เชียงใหม่
1172 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อธุรกิจของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of credit for Bangkok Bank's medium business customers in Mueang District, Chiang Mai Province / ปองพล คุณานุกุลวัฒนา / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
1173 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ = Factors affecting the buying decision of different types of meat / ณัฐรดา สนทิม / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
เนื้อสัตว์ -- การจัดซื้อ
1174 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Factors affecting the saving of teachers in Chiang Mai primary educational service area office 4 / วรรษมณ อินทวาส / 2556 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
1175 ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting career path of Government Official in Local Administrative Organization Chiang Mai Province / ศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา / 2556 /Full Text
Subject
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
ข้าราชการ -- ตำแหน่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล -- เชียงใหม่
1176 ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังของพระภิกษุสามเณรในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting monk and novice's expectation in pursuing undergraduate study in buddhist universities in Chiang Mai province / กิตติพงศ์ กาวี / 2556 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- การศึกษา -- เชียงใหม่
สงฆ์ -- การศึกษาต่อ
1177 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / ปิยะรัตน์ รอดทอง / 2556 /Full Text
Subject
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลของรัฐ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลของรัฐ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1178 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the satisfaction of construction materials customers in Chiang Mai Province / กิตติวรา คำมูล / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- การจัดซื้อ
1179 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายธนาคารกสิกรไทย เครือข่ายการบริการและการขาย 1 และ 2 = Factors affecting generation-Y employee job satisfaction of Kasikhon Bank in service and sales network 1 and 2 / รินนา เตชะโสภณมณี / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
เจนเนอเรชันวาย
1180 ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค Streptococcus suis ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551 = The Predictive factor of streptococcus suis disease, of Patients in Chomthong Hospital, Chiang Mai Province, 2551 / จำนง บุญศรี / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจอมทอง
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
โรคเกิดจากแบคทีเรีย -- ผู้ป่วย
แบคทีเรียก่อโรค
ผู้ป่วย -- จอมทอง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79