ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบิดาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว = Factors related to fathers' attitude regarding exclusive breastfeeding / ดารุณี ฮาวกันทะ / 2556 /Full Text
Subject
Father
Breast
1142 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors associated with alcohol drinking and then driving the motorcycle of male students at a University in Chiang Mai / สุกัญญา แสวงงาม / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1143 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร ในอำเภอหนองแฮด จังหวัดเชียงขวาง สปป.ลาว = Factors related to farmers' adoption in beef cattle raising extension in Nonghad District, Xieng Khouang Province, Lao PDR. / บัวทอง แก้วหล้า / 2556 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง -- ลาว
1144 ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของแรงงานภาคบริการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the performance efficiency of workers in service sector of a Commercial Bank in Chiang Mai Province / กมลวรรณ มโนแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์
1145 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระคืนหนี้เงินกู้สินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง = Factors affecting small business Loan repayments of a Commercial Bank in Lampang Province / พรรณราย บุญเฉลิม / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์
สินเชื่อ
การกู้ยืมธนาคาร
การชำระหนี้
ธุรกิจขนาดย่อ
1146 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the adoption of upper Ping River Royal project extension of farmers in Chiang Mai province / ขนิษฐา ขันทอง / 2556 /Full Text
Subject
โครงการหลวง
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1147 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราตอบแทนของหลักทรัพย์ของกลุ่มโทรคมนาคมสื่อสารโดยวิธีเออาร์ดีแอลของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์อาเซียน = Factors affecting the rate of return of securities in telecommunication sectors using ARDL approach to cointegration in ASEAN exchanges / ศิริพร กันนิเทศ / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์ -- แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
1148 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ห้องสมุดกลางของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting undergraduate students' use of Chiang Mai University Central Library / จรัสพงศ์ วงศ์ศิลป์จิตดารา / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
1149 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับมาตรฐานธุรกิจโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting home stay business standard acquisition development in Chiang Mai Province / เพียงใจ จุณศิริ / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวโดยชุมชน -- เชียงใหม่
ที่พักนักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1150 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของโครงการอาคารชุดในกรุงเทพมหานครในการซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด = Factors affecting decision of condominium projects in Bangkok towards purchasing closed-circuit television systems / โกศล ศรีปาน / 2556 /Full Text
Subject
โทรทัศน์วงจรปิด -- การจัดซื้อ
อาคารชุด -- กรุงเทพฯ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ -- การตัดสินใจ
1151 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาพยาบาลเชียงใหม่ในการเลือกสถานที่ทำงานในอนาคต = Factors affecting the decision making of Chiang Mai Nursing students in selecting future workplace / อดิสรณ์ กันทะวัง / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักศึกษาพยาบาล -- การตัดสินใจ
การทำงาน
1152 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting entrepreneurs' decision making to participate in the quality factors of agricultural production project in Chiang Mai Province / วัตถาภรณ์ จันทร์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
โครงการพัฒนาการเกษตร
1153 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการต่อการซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกลามิเนตชนิดอ่อน = Factor affecting decision of entrepreneurs in Samut Prakarn industrial estate towards purchasing flexible packaging / ศรัณย์ ไกรอาบ / 2556 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- การตัดสินใจ
บรรจุภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
1154 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ส่งออกเซรามิกในจังหวัดลำปางในการเลือกตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล = Factors affecting Ceramic exporters in Lampang Province towards selecting Sea Freight forwarders / ผ่องพรรณ ตันลืม / 2556 /Full Text
Subject
การตลาด
เครื่องเคลือบดินเผา -- การส่งออก
ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล
อุตสาหกรรมการส่งออก -- การตัดสินใจ
1155 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในกรุงเทพมหานครในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามผ่านระบบขายตรงแบบหลายชั้น = Factors affecting decision of customer in Bangkok towards purchasing heauty and beauty products via multilelvel marketing / ณัฐวัน ธีรรัชตรมย์ / 2556 /Full Text
Subject
การตลาดขายตรงหลายระดับ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ -- การตัดสินใจ
สุขภาพกับความงาม -- การตลาด
การจัดการตลาด
1156 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการทำงาน รายได้ และจำนวนชั่วโมงการทำงานของแรงงานไทย = Factors of labor force participate, income and working hour of Thai labor / เจษฎา เงินดี / 2556 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ไทย
การทำงาน
ชั่วโมงแรงงาน
รายได้
1157 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันเมล็ดชาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting consumer'decsions in buying Camellia Oleifera Oil from tea oil and plant oil deverlopment center in Chiang Rai Province / พิมพ์วลัญช์ กาบุญค้ำ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
พืชน้ำมัน -- การจัดซื้อ
1158 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors affecting the decision to purchase life insurance of professional Nurses at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พรรณนิภา ภู่ทอง / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- การจัดซื้อ
1159 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไม่ทำประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' decision making for not applying in-season rice insurance, Pong Nam Ron Sub-district, Fang District, Chiang Mai Province / ประภัสสร คำใบสี / 2556 /Full Text
Subject
ประกันพืชผล -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1160 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Factors affecting farmers investment decision on Para Rubber farming in Chiang Khong District, Chiang Rai Province / ศรัณย์ ชุมภูเมือง / 2556 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การปลูก
เกษตรกร -- เชียงของ (เชียงราย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79