ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ประสิทธิภาพของเชื้อแอกติโนไมซีสจากดินในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของสตรอเบอรี = Efficiency of soil actinomycetes in controlling strawberry anthracnose disease / วรุตม์ ใจปิน / 2556 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- โรคและศัตรูพืช
แอคติโนมัยซิส
แอนแทรกโนส
1122 ประสิทธิภาพของยีสต์และแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองปราจีน = Efficiency of antagonistic yeast and bacteria for controlling anthracnose disease of ladys slipper orchid (Paphiopedilum concolor (Bateman) Pfitzer) / วรรณพร เขื่อนเพชร / 2556 /Full Text
Subject
รองเท้านารี
กล้วยไม้ -- โรคและศัตรูพืช
แอนแทรคโนส -- การควบคุม
ยีสต์
แบคทีเรีย
1123 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต = Life cycle eco-efficiency of industrial products using inputoutput technique / ธีรภัทร อนรรฆสิริกุล / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม
นิเวศเศรษฐศาสตร์
1124 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตถั่วเหลืองในเขตชลประทานในจังหวัดเชียงใหม่โดยวิธีเส้นห่อหุ้มเชิงเฟ้นสุ่ม = Technical efficiency of soybean production in irrigated zone in Chiang Mai Province by StoNED method / พรพรรณ์ เลสัก / 2556 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การผลิต -- เชียงใหม
การผลิต (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์)
1125 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามโครงสร้างบริหารจัดการซีทของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 = Efficiency and effectiveness of the SEAT educational structural management of leading inclusive schools, Lamphun Primary Educational Service Area 1 / อนุสรา จันทร์ตาธรรม / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
คนพิการ -- การศึกษา
การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ
การศึกษาแบบเรียนร่วม
1126 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ = Efficiency and effectiveness of the kindergarten institution curriculum management of Children's Garden School / สุชาดา สุวัช / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่
การศึกษาปฐมวัย -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- หลักสูตร
หลักสูตร
1127 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการองค์รวมของโรงเรียนบ้านบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency and effectiveness of holistic integrated science classroom curriculum at Ban Bong Tan School, Doi Tao District, Chiang Mai Province / นิตยา สายเครือติ๊บ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านบงตัน
หลักสูตร
การศึกษา -- หลักสูตร
1128 ปริมาณความต้องการใช้น้ำและการปรับตัวของเกษตรกรในตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Water conssumptions and adaptations of farmers in San Kamphaeng Sub-district, San Kamphaeng Distric, Chiang Mai Province / พิมพ์วลัญช์ ประสพโชคชัย / 2556 /Full Text
Subject
การใช้น้ำ
การจัดการน้ำ
การทำนาปรัง
เกษตรกร -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ภัยแล้ง
1129 ปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของโลก = Factors driving global telecommunication industry / นริสา หาญคีรีรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
โทรคมนาคม
1130 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการสวนผักอินทรีย์ของกลุ่มกัลยาณมิตรด้วยระบบ Community Supported Agriculture (CSA) = Key successfactor in managing Kanlayanamit Organic Vegetable Group by Community Supported Agriculture System / รุ่งนภา กำเพ็ญ / 2556 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ
สวนผัก
เกษตรอินทรีย์
1131 ปัจจัยทางกายภาพและเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเอื้องนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.) = Physical and chemical factors affecting on growth and development of Habenaria lindleyana Steud. / นิพนธ์ กิติดี / 2556 /Full Text
Subject
เอื้องนางกราย
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
1132 ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัด = Predicting factors of delirium occurence among post-operative older persons / พรรณี ไชยวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
Post operative
Aging
1133 ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เขตภาคเหนือ = Factors predicting po itical participation among professional nurses in Hospitals, Northern Region / วิมาลา อินด้วง / 2556 /Full Text
Subject
Nurses
Hospitals
1134 ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีหลังคลอด = Factor predicting fear of childbirth among postpartum women / พัชรเวทย์ เผยกลาง / 2556 /Full Text
Subject
Fear
Labor
Puerperium
1135 ปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป = Factors predicting practice intention for tuberculosis infection prevention among registered nurse in general hospitals / ขนิษฐา เอกปัชฌาย์ / 2556 /Full Text
Subject
Tuberculosis, pulmonary
Infection -- prevention & control
1136 ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวราหนัก = Predicting factors of uncertainty in illness among persons with colorectal cancer / มัสยา โปรดเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
Colorectal neoplasm
Colostomy
Anus
1137 ปัจจัยทำนายระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือด ผิดปกติในชุมชน = Factors predicting serum lipid level among persons with Dyslipidemia in community / สุปราณีย์ ฟูสุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
Blood
Cholesterol
1138 ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย = Determinants of foreign direct investment in the Main Industries of Thailand / วรงค์พร บุตรดำ / 2556 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ
1139 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Factors related to pulmonary rehabilitation practices among persons with chronic obstructive pulmonary disease / สุมาลี ฝ่าซ่าย / 2556 /Full Text
Subject
Lungs -- diseases, obstructive
Chronic obstructive pulmonary disease
1140 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของพยาบาลในการศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนพยาบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors related to nurses' intention to continuing education in nursing schools, Lao People's Democratic Republic / พิณ ทองพาด / 2556 /Full Text
Subject
พยาบาล -- การศึกษาต่อ
พยาบาล -- ลาว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79