ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1101 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for enhancing medication adherence of persons with schizophrenia, Long hospital, Phrae province / พชรภา ขันทอง / 2556 /Full Text
Subject
Drug therapy
Schizophrenics
1102 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการลดภาวะแทรกซ้อนที่เท้าสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing best practice guidelines for reducting foot complication for persons with diabetes mellitus, Kokha hospital, Lampang province / เยาวเรศ ดวงแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Diabetics -- complication
Diabetes -- mellitus
Hospital -- Lampang
1103 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดย ครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing a psychiatric family care-giving program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia, Chiang Muan Hospital, Phayao Province / ณัตฐิณี กองแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงม่วน
ผู้ป่วยจิตเภท
ผู้ดูแล
การรักษาด้วยยา
Psychiatric nursing
Drug therapy
Schizophrenia
1104 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวสำหรับผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of the psychiatric family caregiving program for caregivers of persons with schizophrenia, Banmaepang Tambon health promoting hospital, Phrao district, Chiang Mai province / ทิพย์วรรณ ยะแสน / 2556 /Full Text
Subject
Psychiatric nursing
Schizophrenia
Health promotion
1105 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุรา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing a program of assertive community treatment for persons with alcohol dependence, Li district, Lamphun province / พิมพร กำแพงทิพย์ / 2556 /Full Text
Subject
Assertiveness
Alcoholism
ผู้ติดสุรา -- ลำพูน
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- การรักษา
1106 ประสิทธิผลของการใชโปรแกรมการปรับความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing cognitive behavior therapy program among persons with major depressive disorders, Maetha hospital, Lamphun province / ชุมพล ลินแสนกาศ / 2556 /Full Text
Subject
Behavior therapy
Depression
1107 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลลำปาง = Effectiveness of implementing the caregiver training regarding behavior modification of children with attention deficit hyperactivity disorder program, child and adolescent psychiatric clinic, Lampang hospital / วราภรณ์ ชุมภูสืบ / 2556 /Full Text
Subject
Behavior
Hyperkiness
Child behavior
Child psychology
1108 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองในอาสาสมัครผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing participatory learning program of breast self examination among inmate volunteers in Chiangmai woman correctional institution / เพชรรัตน์ วิชา / 2556 /Full Text
Subject
Breast
Breast self -- examination
Prisoners
1109 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Pasang hospital, Lamphun province / วันวิสาข์ สุขแยง / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
1110 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, uangpan hospital, Lampang province / แสงเดือน จาตุนันท์ / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
1111 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Banlaow Tambon health promoting hospital, Phayao province / ทิพกัญญา ใจกล้า / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
Hospital -- Phayao
Health promotion
1112 ประสิทธิผลของการเดินและการปั่นขาออกกาลังกายในน้ำต่อการป้องกันภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ใหญ่อ้วน = Effectiveness of walking and cycling -water based exercise on metabolic syndrome prevention in obese adults / วิทยากุล สมชาติ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- บุคลากร
การออกกำลังกายในน้ำ
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
เมทาบอลิกซินโดรม
โรคอ้วน
1113 ประสิทธิผลของแบบคัดกรองวัณโรคปอดในโรงพยาบาล = Efficacy of hospital pulmonary tuberculosis screening form / ศิริพร อุปจักร์ / 2556 /Full Text
Subject
Tuberculosis, pulmonary
1114 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Effectiveness of management information system of Maejo University / ศิริกานดา ไข่คำ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1115 ประสิทธิผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ใช้ชุดดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับการเยี่ยมบ้านในเด็กอายุ ๐-๒ ปี = Effectiveness of village health volunteer using dental care kit for home visit in 0-2 years old children / วสุนธรี ขันธรรม / 2556 /Full Text
Subject
ทันตกรรม
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ช่องปาก -- การดูแลและสุขวิทยา
1116 ประสิทธิผลงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of fuel control of local administration organizations in Chiang Mai province / วีระพล บุตรแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- การบริหาร
1117 ประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางชีววัตถุที่จะนำไปตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม (DNA) ในคดีฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Efficiency of biological evidence collection for DNA analysis in murder cases under responsibility of Chiang Mai City police / ขวัญชนก ชนะชมภู / 2556 /Full Text
Subject
การพิสูจน์หลักฐาน -- เชียงใหม่
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ -- เชียงใหม่
การสอบสวนคดีอาญา -- เชียงใหม่
1118 ประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตำบลจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2551-2555 = Operational efficiency of sub-district municipality in Tak Province, fiscal year 2008-2012 / พีรภาว์ บกแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- ตาก
การปกครองท้องถิ่น -- ตาก
1119 ประสิทธิภาพการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพในประเทศไทย = Stock selection efficiency of long term equity fund (LTF) and retirement mutual fund (RMF) managers in Thailand / คทาวุธ วัชรศักดิ์ไพศาล / 2556 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1120 ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of public relations : a case study of Mae Pong Sub-district Municipality, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ชุติมา ยานะ / 2556 /Full Text
Subject
การประชาสัมพันธ์ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
โฆษณา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79