ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 แบบจำลองสมการโครงสร้างของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาคเหนือของประเทศไทย = Structural equation model of foreign tourism demand in Northern Thailand / ชุติมา อุ่ยประเสริฐ / 2556 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- อุปทานและอุปสงค์
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
การท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
1082 แบบสะท้อนโครงสร้างอำนาจรัฐชายเป็นใหญ่ของเกาหลีใต้ผ่าน Slut Walk Korea Movement = Reflection of patriarchal system in South Korea through Slut Walk Korea Movement / วัฒนพร อิสระไพโรจน์ / 2556 /Full Text
Subject
ค่านิยมสังคม -- เกาหลี (ใต้)
เกาหลี (ใต้) -- การเมืองและการปกครอง
1083 ปฏิสัมพันธ์ของสารกาจัดศัตรูพืชและรังสียูวี-บีต่อตัวอ่อนกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) = Interaction of pesticide and UV-B radiation on larvae of East Asian Bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) / วเรศ ตราชื่นต้อง / 2556 /Full Text
Subject
กบนา
รังสียูวีบี
ยากำจัดศัตรูพืช
1084 ปฏิสัมพันธ์ทางพื้นที่ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Spatial interaction betwwn a school and local community in Doi Lo District, Chiang Mai Province / นราธร สายเส็ง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันติสุข
ชุมชนกับโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนชุมชน -- เชียงใหม่
1085 ประโยชน์และอุปสรรคตามการรับรู้และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Perceived benefits, perceived barriers and health promoting behaviors of pregnant women, Lao people's democratic republic / มะไลทอง วาปี / 2556 /Full Text
Subject
Behavior
Health promotion
Health
Pregnancy
1086 ประสิทธผลของการใช้โปรแกรมใกล้บ้านสมานใจในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing the healing heart around home program among persons with alcohol dependence, Sopmoei hospital, Mae Hong Son province / จรัสศรี วิศวกลกาล / 2556 /Full Text
Subject
Alcoholism
1087 ประสิทธิผลของการใช้การบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementint problem-solving therary in alcohol dependence persons with depression, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ภัทรสุดา สิงห์เห / 2556 /Full Text
Subject
Depression
Alcoholism -- therapy
Problem solving
1088 ประสิทธิผลของการใช้การฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มี่ภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง = Effectiveness of implementing a positive self-talk training program among chronically ILL patients with depression, Sobprab hospital, Lampang province / น้ำผึ้ง เกตุวิริยะการ / 2556 /Full Text
Subject
Depression
Chronic disease
Though and thinking
1089 ประสิทธิผลของการใช้การฝึกพูดกับตัวเองทางบวกในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าโรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing a positive self-talk training among chronically ill patients with depression, Bankhok hospital, Uttaradit province / วัชราภรณ์ อินแดน / 2556 /Full Text
Subject
Thought and thinking
Depression
1090 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Effectiveness of implementing pain management guidelines in patients with cancer, Chiangrai regional hospital / อรอนงค์ วงศ์แก้ว / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Patients
Neoplasms
1091 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with type 2 diabetes mellitus at Kongkrailas hospital, Sukhothai province / กนกพร ไพศาลสุจารีกุล / 2556 /Full Text
Subject
Diabetes mellitus, type 2
Nursing management
1092 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing nursing management guidelines for persons with diabetes type 2, Pua Crown Prince hospital, Nan province / พรพิมล ทนุกิจ / 2556 /Full Text
Subject
Nursing management
Diabetes mellitus, type 2
1093 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing ventilator weaning guidelines among critically ILL patients in Sub general surgical intensive care unit I, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / รัตนา ไชยมงคล / 2556 /Full Text
Subject
Ventilator nursing
Intensive care units
Maharaj Nakorn Chiang Mai -- hospital
1094 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for promoting exercise behavior among older persons with diabetes mellitus, Chiang Muan hospital, Phayao province / คนางนุช สมิธ / 2556 /Full Text
Subject
Exercise -- in old age
Aging
Diabetes mellitus -- in old age
1095 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among trauma persons in accident and emergency department, Kamphangphet hospital / สุคนธา จิ๋วนารายณ์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
1096 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้บาดเจ็บในหน่วยงานอุบัติเหตุ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among trauma in accident and emergency department, Maesot hospital, Tak province / นุชนภา สุวรรณจักร์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Emergency medical services
1097 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยบาดเจ็บ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guideline for pain management in trauma patients, Nakornping hospital, Chiang Mai province / นงลักษณ์ อนันต์ประดิษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Patients
1098 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pain management among neurosurgical patients, general neurosurgery ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / หทัยรัตน์ ใจวังเย็น / 2556 /Full Text
Subject
Pain management
Neurosurgery
1099 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนล่าง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for postoperative recovery in persons undergoing lumbar surgery, Maharaj Nakorn Chiang mai hospital / พนมศิลป์ หลวงแสน / 2556 /Full Text
Subject
Spine -- sugery
Spine
Postperative period
1100 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการวางแผนจำหน่ายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing discharge planning clinical practice guidelines among the elderly with chronic obstructive pulmonary disease, Wiang Kaen hospital, Chiang Rai province / ธณิกานต์ ฉายอรุณ / 2556 /Full Text
Subject
Patient discharge
Lung, disease, obstructive -- in old age


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79