ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of social studies teachers in organizing activities to promote good citizenship among Mathayom Suksa 2 students, Montfort College, Chiang Mai province / วันเพ็ญ สืบสกุลพรหม / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่
พลเมืองไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- เชียงใหม่
1062 บทบาทของผู้นำเยาวชนจังหวัดลำปางในการเมืองระดับท้องถิ่น = Role of youth leaders in Lampang in local politics / ศยามล อินทิยศ / 2556 /Full Text
Subject
ผู้นำเยาวชน -- ลำปาง
เยาวชน -- กิจกรรมทางการเมือง
1063 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of educational institution administrators in supporting student-centered learning management of the educational quality development center, Mueang Na sub-district, Chiang Dao district, Chiang Mai province / รติมา บุญเรือง / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1064 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25552557) ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Roles of stakeholders in planning threeyear development plan (B.E.2555-2557) of Banmae Sub-district, Sanpatong District, Chiang Mai Province / ทศพล ดำดิบ / 2556 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม
การพัฒนาชนบท -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
การบริหารการพัฒนา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
1065 บทบาทของภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง = The Role of state and civil society to Establish Mueang Lampang Learning Museum / ศุภวรรณ สมบุตร / 2556 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- ลำปาง
พิพิธภัณฑ์ชุมชน -- ลำปาง
1066 บทบาทขององค์กรท้องถิ่นต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ขนาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Roles of local organizations in natural resource management on Mae Kanad watershed area, Mae Tha District, Lamphun Province / ดาริกา สุวรรณมงคล / 2556 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- ลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ลำพูน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ลำพูน
1067 บทบาทครูสังคมศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดลำพูน = Social studies teacher's role in promoting self directed learning of students, Phrapariyattitham school, Lamphun Province / พระสุบิน วันนันตา / 2556 /Full Text
Subject
ครูสังคมศึกษา -- ลำพูน
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
1068 บทบาทเงินหยวนต่อการค้าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน = The Role of RMB in international trade between Thailand and the Peoples Republic of China / วิชชดา ภู่สุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
เงินตรา -- จีน
เงินบาท
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
จีน -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
1069 บทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชนในเขตเลือกตั้งธงชัย จังหวัดลำปาง ต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 = Roles of community leaders in Tonthongchai Sub-district Constituency, Lampang Province Toward the Provincial Administrative Organization Chief Election on 8 July B.E. 2555 / หัฏฐกรฆ์ เครือสาร / 2556 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- ลำปาง
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ลำปาง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ลำปาง
1070 บทบาททางการเมืองของสตรีชนบทในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2554-2555) = Political role of rural woman in Mae La Noi District, Mae Hong Son Province (B.E. 2554-2555) / สิริวัศ ปัญเศษ / 2556 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
1071 บทบาทในการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทคดีของผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเชียงราย = Roles in mediaion and litigation of conciliators in Chiang Rai Provinceial Court / ปริญญาพงศ์ เจียรนัยกุลกนก / 2556 /Full Text
Subject
การไกล่เกลี่ย -- เชียงราย
การระงับข้อพิพาท -- เชียงราย
1072 บทบาทผู้นำท้องถิ่นต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Roles of local leaders in drug solving in Pai District, Mae Hong Son Province / อรทัย ยะมะโน / 2556 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ผู้นำชุมชน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
1073 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ = The Educational institution administrator roles in education management for ASEAN community at Kawila Anukul school, Chiang Mai Province / สายัณต์ เสนวิรัช / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
การศึกษา -- อาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
1074 บางแง่มุมของตัวตนใน รูป และลายลักษณ์ = Some aspects of self - ness in form of images and writings / อัศวิน ด่านพินิจ / หมาวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
1075 บ้านแม่เหียะใน : โลกใบเล็กของปัญหาใหญ่ในการพัฒนาและการอนุรักษ์ = Ban Mae Hia Nai : a microcosm of the larger problems in development and conscrvation / วศินธร แสนสิงห์ / 2556 /Full Text
Subject
ชุมชน -- เชียงใหม่
ชีวิตชุมชน -- เชียงใหม่
บ้านแม่เหียะ (เชียงใหม่)
1076 แบบจำลองการจัดตารางการทำงานของพยาบาลด้วยอัลกอริทึมทางพันธุกรรม = Nurse scheduling model using genetic algorithm / สุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
อัลกอริทึม
แบบจำลองทางการพยาบาล
1077 แบบจำลองการประมาณค่าความผันผวนในดัชนีราคาหลักทรัพย์เซต100 โดยสัดส่วนความเสี่ยงแบบคอกซ์ที่ใช้เรนจ์เป็นฐานและตัวแปรร่วมที่แปรตามเวลา = Academic affairs operation of educational institution administrators in Mon Pin educational quality development center, Fang District, Chiang Mai Province / สิทธิพงศ์ อรินแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า
1078 แบบจำลองการประมาณราคาอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิเคราะห์ตามสัดส่วนชนิดพื้นที่ใช้สอย = Functional area based cost estimation model of residential buildings / พงศ์สยาม กันจินะ / 2556 /Full Text
Subject
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
1079 แบบจำลองการส่งออกสินค้าที่สำคัญของประเทศไทยไปยัง ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยวิธีแพแนล = Modeling exports of Thailands important goods to ASEAN countries using Panel method / กมลชนก เนยพลับ / 2556 /Full Text
Subject
สินค้าออก -- ไทย
กลุ่มประเทศอาเซียน
1080 แบบจำลองการอธิบายเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Explanatory model of hypertension and antihypertensives use among patients at Hongdong Hosptial, Chiang Mai province / สุกัญญา ลิ้มรังสรรค์ / 2556 /Full Text
Subject
Hypertension -- Treatment
Hypertension -- Complications
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความดันเลือดสูง -- การรักษาด้วยยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79