ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 แนวทางการจัดการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for Chiang Mai City Arts and Cultural Center Management, Mueang District, Chiang Mai Province / ชนิกานต์ โตแสงชัย / 2556 /Full Text
Subject
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
หอศิลป์ -- เชียงใหม่
1042 แนวทางการจัดการอนุรักษ์พระวิหารคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม = Guideline for conservation management of Chiang Rai First Church by civil society participation / ญาดา ฉลูรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
พระวิหารคริสตจักรที่ 1
คริสตจักร -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
1043 แนวทางการดำเนินงานบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = The Procedured quality administration guidelines for world-class standard school of Wattanothaipayap school, Chiang Mai province / อภิรักษ์ คงทวี / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียน -- การบริหาร
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
การวางแผนการศึกษา
1044 แนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Participatory management Approaches of Child Development Centers of Tambon Administrative Organizations in Pai District, Mae Hong Son Province / กมลลักษณ์ หน่อคำ / 2556 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- แม่ฮ่องสอน
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ฮ่องสอน
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- แม่ฮ่องสอน
1045 แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายประถมศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Participative management guidelines of primary division, Wachirawit school, Mueang Chiang Mai district / ชุติพนธ์ นามวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การบริหาร
1046 แนวทางการบริหารหลักสูตรวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติของศูนย์จุดประกายภาษา จังหวัดเชียงใหม่ = Thai program administration guidelines for foreigners at inspiration language center, Chiang Mai province / พจนารถ มณิปันตี / 2556 /Full Text
Subject
ศูนย์จุดประกายภาษา -- เชียงใหม่
หลักสูตร
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนต่างชาติ -- เชียงใหม่
1047 แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 3 จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for educational institution strategic plan performance of Samoeng educational quality development network group 3, Chiang Mai Province วีรยุทธ์ จิตรปราณ๊ / วีรยุทธ์ จิตรปราณี / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
1048 แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดสำหรับการเก็บรักษาหัวหอมหัวใหญ่ของห้องเย็นกวางทองพืชผล = Guidelines for application of clean technology for cold storage onion of Kwangtong Pued Pon Cold Room / กัญญารัตน์ ภิวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
หอมหัวใหญ่ -- การแช่เย็น
หอมหัวใหญ่ -- การเก็บและรักษา
เทคโนโลยีสะอาด
1049 แนวทางการป้องกันและแก้ไขการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Guidelines for prevention and correction the repeated offence oF juveniles in Mae Hong Son Province / รัชนีกร ต๊ะม่าน / 2556 /Full Text
Subject
ความผิดในคดีเด็กและเยาวชน
การกระทำผิดซ้ำ
1050 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองฝักสดแช่แข็งสำหรับผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น = Development of marketing mix and product acceptance of frozen green soybean product for Japanese consumers / เบญจมาภรณ์ จันทร์ใส / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมผักแช่แข็ง
ผักแช่แข็ง
ถั่วเหลือง
1051 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดอนกลาง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Guidelines for cultural tourism development at Don Klang Village, Maerang Sub-district, Pasang District, Lamphun Province / เอกพงศ์ ทุนอินทร์ / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลำพูน
ลำพูน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1052 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบเชิงพื้นที่และสังคม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมกายภาพ ตลาดดอกไม้ต้นลำไยเชียงใหม่ = Guidelines of physical and social elements for promoting the physical environment of Tonlamyai flower market,Chiang Mai / เกศรินทร์ อิทธิพันธุ์กุล / 2556 /Full Text
Subject
ภูมิทัศน์
นิเวศภูมิทัศน์
ตลาด -- เชียงใหม่
1053 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหารธุรกิจแล็บทันตกรรมของบริษัท อีลิท เดนทัล แล็บ จำกัด = Guidelines for cost analysis in managing dental lab business of Elite Dental Lab Company Limited / กวินทรา มณีศร / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท อีลิท เดนทัล แล็บ จำกัด
ทันตกรรม -- ต้นทุน
1054 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Students' behavior promotion and development guidelines, Kawila Anukul school, Mueang Chiang Mai district / สุรีย์ เสนวิรัช / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
โรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียน -- พฤติกรรม
1055 แนวทางการอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้าฝ้ายทอมือ ไทยอง บ้านร้องกองข้าว ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Guideline for the idenity conservation of hand woven of Thai-Young, Ban Rong Kong Khao, Buakkhang sub-district, San Kamphaeng district, Chiang Mai Province / ธีรารัตน์ ชื่นศิริกุลชัย / 2556 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ผ้าฝ้าย
1056 แนวทางในการจัดวางแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อช่วยเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา = A Guideline for arranging solar reflectors to enhance electrical productivity of photovoltaic installed on roofs / วรางคณา จวงจันดี / 2556 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
หลังคา
1057 บทบาทของกลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง = Roles of women development groups in Mueang Khelangnakorn Municipality, Lampang Province / เบญจพรรณ เมธาจารย์ / 2556 /Full Text
Subject
สตรี -- ลำปาง
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
1058 บทบาทของกลุ่มรณรงค์เพื่อเรียกร้องสิทธิด้านเพศสภาวะของผู้พิการในประเทศไทย = Role of campaign groups for gender rights of the disables in Thailand สิรินาถ มั่นศิลป์ / สิรินาถ ภูดวงเดือน / 2556 /Full Text
Subject
คนพิการ
คนพิการ -- ข้อเรียกร้อง
เอกลักษณ์ทางเพศ
1059 บทบาทของคริสต์จักรในจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างแรงจูงใจสาธารณะ = The Role of the Christian Churches in Chiang Mai Province in public service motivation building / บุญยฤทธิ์ พร้อมสุทธิพงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
คริสตจักร
1060 บทบาทของครูการศึกษาพิเศษในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นและอยู่ไม่นิ่งในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม = Roles of special education teachers in learning management for learning-disabled students with attention deficit and hyperactive disorders in leading inclusive schools / ณภพ วานิชสาร / 2556 /Full Text
Subject
ครูสอนเด็กพิเศษ -- เชียงใหม่
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79