ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ทัศนคติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการใช้บริการสินเชื่อบัวหลวงกรีนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) = Attitudes of agro-industrial entrepreneurs in Chiang Mai Province towards Bualuang Green Loan of Bangkok Bank Public Company Limited / ไกรสร เลาหชนะกูร / 2556 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการเกษตร -- เชียงใหม่
1022 ทัศนคติของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันในจังหวัดกระบี่ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 = Attitudes of palm Oil Industry Entrepreneurs in Krabi Province Toward the Establishment of ASEAN Economic Community 2015 / อมรรัตน์ โสพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน -- กระบี่
ปาล์มน้ำมัน -- การผลิต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1023 ทัศนคติของผู้เอาประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยต่อกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of residential insurance policy holders in Chiang Mai Province Towards National Catastrophe Insurance Fund / ณปภัช แสนหลี / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ประกันภัย -- เชียงใหม่
1024 ทัศนคติของพนักงานด้านบำรุงรักษาฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย ต่อโปรแกรม เอส เอ พี = Attitude of maintenance emplyees, production divition, Mea Moh Mine, electricity generating authority of Thailand towards SAP program / ภาวิช ภู่ศิริ / 2556 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
พนักงาน -- ทัศนคติ
1025 ทัศนคติของพนักงานต่อกิจกรรมคิวซีซีของบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด = Employee attitude towards quality control circle activity of Chiangmai Beverage Company Limited / ยศพร พยัคฆญาติ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน
การควบคุมคุณภาพ
1026 ทัศนคติของมารดาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการให้บุตรสาวรับการฉีดวัคซีนเฮชพีวี = Attitude of mothers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards immunizing their daughtera with human papillomavirus vaccine / จีรศักดิ์ แสงภักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
วัคซีน -- การตลาด
การฉีดวัคซีน -- เชียงใหม่
1027 ทัศนคติของมารดาในอำเภอเมืองลำปางต่อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปี = Attitude of mothers in Mueang Lampang District towards modified milk powder for new born to one infants / วรรณิตา ศุภพิโรจน์ / 2556 /Full Text
Subject
นมผง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- ลำปาง
มารดา -- ทัศนคติ
1028 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาต่อการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้จักรยาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Attitude and behavior trends of the secondary school Students on energy conservation by Using Bicycles in Chiang Mai Municipality / เบญจพร แซ่ตั้ง / 2556 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
การขี่จักรยาน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1029 ทัศนะต่อการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายอายุ 13-15 ปี ที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมต้น อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี = Viewpoint toward smoking among youth aged 13-15 year in Islamic private school, Khok Pho District, Pattani Province / มารียานี บือราเฮง / 2556 /Full Text
Subject
การสูบบุหรี่
นักเรียน -- พฤติกรรม
นักเรียน -- โคกโพธิ์ (ปัตตานี)
1030 ทางรูปแบบการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Health program Formation patterns of the local health insurance funds, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province / ศุภชัย อธิมา / 2556 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กองทุนสุขภาพ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1031 ทางเลือกกลยุทธ์ในการดำเนินงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Strategic choice for operating the Mueanglen Municipal Clerk Office, Sansai District, Chiang Mai Province ;Strategic choice for operating the Mueanglen Municipal Clerk Office, Sansai District, Chiang Mai Province / อุบลรัตน์ ป้อม / 2556 /Full Text
Subject
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเล็น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
1032 เทคนิคการเลือกรูปแบบการจ่ายเงินผู้รับเหมาช่วงค่าแรงงาน งานสถาปัตยกรรมอาคารโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นร่วมกับโมเดลตารางการตัดสินใจ = An Empirical study for the selection of an appropriate payment method for the architectural building subcontractors by using analytic hierarchy process and decision chart model / คำรณ กำแพงเพชร / 2556 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
1033 ธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Good governance in e-Auction in Tambon Administrative Organization, in Amphoe Pichai, Changwat Uttaradit / ธณัฐพล พันป้อง / 2556 /Full Text
Subject
การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
ธรรมาภิบาล
1034 ธุดงควัตรตามสายพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต = DhutagaVatta in Phra Arjan Mun Bhuridattos line of religious practice / พระมหาอมรเทพ อมรเทโว (หล้าน้อย) / 2556 /Full Text
Subject
กรรมฐาน
จิต
1035 นโยบายกองทุนหมู่บ้านกับภาระหนี้สินของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Village fund policy and the people's debts : a case study of Rampoeng Village, Suthep Sub-district, Mueang Chiang Mai Sistrict, Chiang Mai Province / สุพจน์ กันธวงษา / 2556 /Full Text
Subject
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน -- เชียงใหม่
1036 แนวคิดเรื่องความรักของสัตยา ไส บาบา = Sathya Sai Babas concept of love / สุวพิชญ์ ชื่นชม / 2556 /Full Text
Subject
ความรัก
ไสบาบา
1037 แนวคิดเรื่องอตัมมยตาในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ = Concept of Atammayata in Buddhadasa Bhikkhus Perspective / สถาพร จันทร์เทศ / 2556 /Full Text
Subject
ธรรมเทศนา
ธรรมะ
พุทธทาสภิกขุ
1038 แนวคิดและการกระทำของทันตบุคลากรต่อการ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้กองทุนทันตกรรม จังหวัดลำปาง = Concept and performance on oral health promotion procedure of dental health personel under The Dental Fund, Lampang Province / ณัฐธิดา ไชยวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
ทันตบุคลากร -- ลำปาง
ทันตสาธารณสุข -- ลำปาง
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
1039 แนวทางการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของโครงการผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลชุมชน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Problem solving guidelines for failure of production and sale of community - based Bio diesel project, Nong Kaew Sub - district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / สุรชัย บุญวรเศรษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- หางดง (เชียงใหม่)
เชื้อเพลิงทดแทน
1040 แนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเห็ดหอม บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Guidelines for managing community enterprise of shiitake mushroom industry, Pang Ma O village, Mae Tha District, Lampang Province, using sufficiency economy philosophy / สุภาวดี สรรพศีลบุตร / 2556 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- แม่ทะ (ลำปาง)
เห็ดหอม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79