ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวกล้องงอกสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ = Cost and return on production of Germinated Brown Rice Herb at community enterprise Rice Mill, Wang Din Sub-District, Mueang Uttaradit District / พรทิพย์ แสนปินตา / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวกล้องงอก -- ต้นทุน
ข้าวกล้องงอก -- อัตราผลตอบแทน
ข้าวกล้องงอก -- การผลิต
โรงสีข้าว -- อุตรดิตถ์
วิสาหกิจชุมชน -- อุตรดิตถ์
1002 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยของกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย บ้านดงสันเงิน อำเภอเมืองลำปาง = Cost and return on producing artificial flowers from Thai Clay of artificial flowera from Thai Clay group, Ban Dong San Ngoen Ampho Mueang Lampang / อำนาจ วงษ์โสม / 2556 /Full Text
Subject
ต้นทุนการผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์ -- ต้นทุนการผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์ -- อัตราผลตอบแทน
ดอกไม้ประดิษฐ์ -- การผลิต
บ้านดงสันเงิน (ลำปาง)
1003 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกชมพู่ทับทิมจันท์ ในตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม = Cost and returns of Thap Thim Chan Rose Apple growing at Khlong Chinda Sub-District, Sam Phran District, Nakorn Pathom Province / ธีราภัทร จรดล / 2556 /Full Text
Subject
ชมพู่ -- พันธุ์ทับทิมจันท์ -- ต้นทุน
ชมพู่ -- พันธุ์ทับทิมจันท์ -- อัตราผลตอบแทน
ชมพู่ -- พันธุ์ทับทิมจันท์ -- การปลูก
1004 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on Growing Nam Dok Mai Si Thong Mango for export in Phrao district, Chiang Mai province / กรณิกา ยะบาล / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
ต้นทุนและประสิทธิผล
มะม่วง -- พร้าว (เชียงใหม่)
มะม่วง -- พร้าว (เชียงใหม่) -- การปลูก
มะม่วง -- การส่งออก
1005 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราเพื่อทดแทนการปลูกลำไยของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน = Cost and return on investment of cultivation to substitute Longan cultivation of agriculturists in Lamphun Province / หนูพิศ ทิวาพัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
ยางพารา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ยางพารา -- ลำพูน
ต้นทุนการผลิต
1006 ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเห็ดฟางของเกษตรกรในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Cost and return on Straw Mushroom cultivation of farmers in Phan District, Chiang Rai Province / แววตา ติ๊บมา / 2556 /Full Text
Subject
เห็ดฟาง -- ต้นทุน
เห็ดฟาง -- อัตราผลตอบแทน
เห็ดฟาง -- การปลูก
เกษตรกร -- พาน (เชียงราย)
1007 ต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่ำพะเยาในจังหวัดพะเยา = Logistics costs of the purple rice Phayao farmers group in Phayao Province / พีรศักดิ์ วิทยเจริญพงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
เกษตรกร -- พะเยา
ผู้ประกอบการ -- พะเยา
ข้าวก่ำ -- การตลาด
1008 ตัวตน การอำพรางและการเผยออก = Identity, suppression and revelation / พัชวิชญ์ ปิ่นเกตุ / 2556 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ศิลปะ
1009 ตัวแปรสำหรับการประมาณราคาก่อสร้างเบื้องต้นสำหรับงานฝายคอนกรีตเสริมเหล็กของกรมชลประทาน = Parameters for preliminary cost estimation for reinforced concrete weirs of royal irrigation department / ชยกร นนตานอก / 2556 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- การประมาณราคา
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
1010 ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Administrative skills for school administrators in Mueang Na sub district educational quality development network center, Chiang Dao district, Chiang Mai province / โสพิศ ไชยประคอง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ผู้บริหารโรงเรียน
1011 ทักษะทางวิชาชีพบัญชีของนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน = Professional accounting skills of practitioner-level auditors of Office of The Auditor General of Thailand / อำไพ ชัยคำ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้สอบบัญชี
การสอบบัญชี
การบัญชี
1012 ทัศนคติของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อการซื้อปุ๋ยชีวภาพในการเพาะปลูกข้าว = Attitude of farmers in Suphan Buri Province towards purchasing organic fertilizer for rice farming / ณรงค์ชัย จีระธวัชชัย / 2556 /Full Text
Subject
ปุ๋ยชีวภาพ -- การจัดซื้อ
เกษตรกร -- สุพรรณบุรี
1013 ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม = Attitude of undergraduate students in Chiang Mai Province towards green products / ศุภนิช เอมศิรานันท์ / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
ผลิตภัณฑ์สีเขียว
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1014 ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการดาวน์โหลดเพลงลิขสิทธิ์ออนไลน์ = Atititudes of Bachelor's Degree Students of Chiang Mai University towards downloading online copyrighted music / สุกัญญา เพ็ญสละพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เพลง
1015 ทัศนคติของบุคลากรสายวิชาการต่อกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Attitude of academic staff towards human resource development of North-Chiang Mai university / เสริมรัชต์ สิทธิกุล / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาบุคลากร
การบริหารงานบุคคล
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
1016 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ต่อข้าวหอมนิลบรรจุถุง = Attiudes of consumers in Mueang District Chiang Mai Province towards bagged Hom Nill Rice / นันท์นภัส ชัยบุญญพัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ข้าว
1017 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการบริโภคอาหารประเภทสลัด = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai District towards consumption of Salad Food Category / ช่อทิพย์ ธรรมวิทยากุล / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
สลัด
1018 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อรถยนต์ประหยัดพลังงาน = Attitude of consumers in Mueang Chiang Mai District towards ecological cars / พรรณทิพา ทองพระไพร / 2556 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตลาด
1019 ทัศนคติของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อทักษะการฝึกงานของนักศึกษา สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา = Attitude of Entrepreneurs in Chiang Mai Province towards internship skills for Accounting students of Lanna Commercial Technological College / อังศุมาลิน จงสถาพรทรัพย์ / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา -- นักศึกษา
นักศึกษาฝึกงาน -- เชียงใหม่
การฝึกงาน -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1020 ทัศนคติของผู้ประกอบการลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 = Dried longan entrepreneurs attitudes in Chiang Mai and Lamphun Provinces towards the establishment of the ASEAN Economic Community 2015 / ณัฐรดา ขันพนัส / 2556 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- ทัศนคติ -- ลำพูน
ลำไยอบแห้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79