ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 คุณลักษณะของนักบัญชีตามทัศนะของผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Characteristics of accountants from perspectives of entrepreneurs in the Northern region industrial estate, Lamphun province / วราภรณ์ ปาละมะ / 2556 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
นักบัญชี -- ลำพูน
982 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการ = Characteristics of graduates with agricultural diploma that Agro-Industry Enterprises in Mueang District, Chiang mai Province prefer / เพ็ญศรี ไชยวรรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- การจ้างงาน
983 เครื่งมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนบุคคล = A Tool for improving effectiveness of design in personal software process / ญาณวุฒิ ไชยโย / 2556 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
984 เครื่องจำลองกังหันลมชนิดมุมใบพัดคงที่โดยใช้ระบบขับไฟฟ้ากระแสตรงแบบสี่จตุภาค = Fixed-pitch angle wind turbine simulator using four quadrant direct current drive systems / เพลิน จันทร์สุยะ / 2556 /Full Text
Subject
กังหันลม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
985 โครงสร้าง พฤติกรรม และผลการดำเนินงานด้านการตลาดของพริกขี้หนูในจังหวัดเชียงใหม่ = Structure, conduct and performance of bird chilli (Capsicum frutescens L.) market in Chiang Mai Province / ชบา บานใบ / 2556 /Full Text
Subject
พริกขี้หนู -- การตลาด
พริกขี้หนู -- การผลิต
พริกขี้หนู -- เชียงใหม่
986 โครงสร้างระบบการจัดการความรู้กระบวนการทำงานของบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ตามมาตรฐาน ISO29110 (VSE) = Knowledge management structure system for very small entity follow ISO29110 (VSE) / ชัญญา ฟักสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
การจัดการความรู้
การทำงาน
987 ฆราวาสธรรมในคัมภีร์ล้านนา เรื่อง 'แปดแล้งออกยอด' = Gharvsa Dhamma in Lanna scripts Paed Leaeng Ork Yord / พระมหารุ่งวิกรัย ตากล้า / 2556 /Full Text
Subject
คัมภีร์โบราณ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
988 เงื่อนไขที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรกรรมทางเลือก : กรณีศึกษาบ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Condition affecting adaptation of chemical agriculture production system to alternative agriculture : a case study of Ban Don Jiang, Sop Peung Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province / ชญาดา บุญถึง / 2556 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมทางเลือก -- เชียงใหม่
เกษตรอินทรีย์ -- เชียงใหม่
เกษตรกรรมเคมี -- เชียงใหม่
989 เงื่อนไขที่สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายย่อยหมู่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Condition supporting the development of organic agriculture of small farmers in Po Thong Charoen Village, Cherngdoi Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ธิดารัตน์ ไชยมงคล / 2556 /Full Text
Subject
เกษตรอินทรีย์
เกษตรกร -- เชียงใหม่
990 จิตรกรรมสังคม = Social painting / ปพนศักดิ์ ละออ / 2556 /Full Text
Subject
ศิลปะกับสังคม
991 จุลทรรศนศาสตร์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านของโลหะผสมเงินที่ผ่านการบ่มแข็งสำหรับการประยุกต์เป็นเครื่องประดับ = Transmission electron microscopy of Age-hardened silver alloys for jewelry application / วรรณพร คงเมือง / 2556 /Full Text
Subject
โลหะผสม
เงิน
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
อุตสาหกรรมอัญมณี
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
992 ช่องทางการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมลดมลพิษทางอากาศและหมอกควันของประชาชนในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Communication Channels for participating in the air pollution and smog reduction of people in Wiang Phrao Sub-district Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province / ไชยวรรฐ ศิริมาเมือง / 2556 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม
มลพิษทางอากาศ -- พร้าว (เชียงใหม่)
มลพิษทางอากาศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
993 ช่องทางที่เหมาะสมในการจัดจำหน่ายสุนัขโดยฟาร์มในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Suitable distribution channel of farm dogs in Mueang District, Chiang Mai Province / กฤษฎา สุทธคำ / 2556 /Full Text
Subject
ฟาร์มสุนัข -- การตลาด
ฟาร์มสุนัข -- การลงทุน
ฟาร์มสุนัข -- เชียงใหม่
994 ชีววิทยาและพืชอาหารของด้วงถั่ว Callosobruchus imitator Kingsolver = Biology and host plants of bean beetle, Callosobruchus imitator kingsolver / ธวัชชัย ปานสมบัติ / 2556 /Full Text
Subject
ด้วงถั่ว
กีฏวิทยา
995 ชุมชนลำปางหลวงกับการจัดการมรดกวัฒนธรรม: กรณีศึกษางานประเพณียี่เป็งไหว้สาพระธาตุเจ้า อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Lampangluang community and cultural heritage management : A case study of The Yee Pang Wai Sa Phrathat Jao Festival, Ko Kha District, Lampang Province / พจนา เอกบุตร / 2556 /Full Text
Subject
ลอยกระทง
ชุมชนลำปางหลวง (ลำปาง)
ลำปาง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
996 เชื้อสาเหตุ อาการ และปัจจัยการแพร่ระบาดของโรครากเน่าของชาอัสสัมอินทรีย์ในอำเภอแม่แตง = Causal agent, symptoms and transmission factors of root rot disease of organic assam tea in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ศิรินันต์ ตุ้มพงค์ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
ชา -- โรค
ชา -- เชียงใหม่
โรคพืช
997 ซอล่องน่าน : พลวัตการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมของเพลงพื้นบ้านไทยภาคเหนือ = Saw Long Nan : dynanic of cultural repoduction of Northern Thai Traditional Music / ชุติพงศ์ คงสันเทียะ / 2556 /Full Text
Subject
ซอ
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
เพลงพื้นเมือง -- น่าน
998 ดัชนีการเกิดอาการสะท้านหนาวของปทุมมาตัดดอกและผลของฟิลม์บรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ = Chilling injury index of cut patumma (Curcuma alismatifolia)and influence of packaging film on quality of cut flower during low temperature storage / อลิสา สุขสว่างจิต / 2556 /Full Text
Subject
ปทุมมา
ปทุมมา -- การเก็บและรักษา
999 ดัชนีการคัดเลือกแบบจำกัดสำหรับโคนมในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Restricted selection index for dairy cattle in Chai Prakarn District, Chiang Mai Province / สุนิตรา ใจพลแสน / 2556 /Full Text
Subject
โคนม -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
ดัชนีการคัดเลือกพันธุ์ (สัตว์)
โคนม -- การเลี้ยง
ต้นทุนและประสิทธิผล
โคนม -- ต้นทุนการผลิต
โคนม -- อัตราผลตอบแทน
1000 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกไผ่หวานของเกษตรกรบ้านล้องสันติสุข จังหวัดลำพูน = Costs and returns on growing Phai Wan of agriculturalists in Ban Long Santi Suk Lamphun Province / ปองภพ เรืองยศกร / 2556 /Full Text
Subject
ไผ่หวาน -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ไผ่หวาน -- ลำพูน
ต้นทุนการผลิต


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79