ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การจัดการส่งออกปทุมมาตัดดอกในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังตลาดญี่ปุ่น = Export management of curcuma cut-flower in San Sai District, Chiang Mai Province to Japan market / ดวงเดือน กุสาวดี / 2556 /Full Text
Subject
ดอกปทุมมา -- การส่งออก
ดอกปทุมมา -- สันทราย (เชียงใหม่)
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น
82 การจัดการสวนมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออกมะม่วง จังหวัดอ่างทอง = Management of mango orchards of mango exporting community enterprise group in Ang Thong Province / พุทธิพงษ์ จำลอง / 2556 /Full Text
Subject
สวนผลไม้ -- การจัดการ -- อ่างทอง
สวนผลไม้ -- อ่างทอง
มะม่วง -- การปลูก
วิสาหกิจชุมชน -- อ่างทอง
การส่งเสริมการเกษตร -- อ่างทอง
83 การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : กรณีของบริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จากัด จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental management of a textile company: a case of georgie and Lou Company Limited, Chiang Mai Province / ขนิษฐา ไชยวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท จอร์จี้แอนด์ลู จากัด
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
สิ่งทอ
เสื้อผ้า
84 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยระบบมาตรฐานสากล ไอ.เอส.โอ. 14001 กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเหมืองแม่เมาะ และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด = Environmental management according to international organization for standardization 14001: a comparative study of Mae Moh Mine and the Siam Cement Thai (Lampang) Co,.Ltd. / ชัยยุทธ สุขเสริม / 2556 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ -- ลำปาง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
ไอเอสโอ 14001
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน
85 การจัดการสินค้าคงคลังของอะไหล่เครื่องปรับอากาศ = Inventory management of spare parts for air-conditioning units / พจนารถ หาญตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
เครื่องปรับอากาศ -- อะไหล่
86 การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการผลิตส่วนประกอบชุดชั้นในสตรี = Inventory management for lingerie component manufacturing / กัญญาลักษณ์ คำชั่ง / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมสินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง
สินค้าคงคลัง -- การจัดการ
การจัดการโรงงาน
ชุดชั้นใน -- การผลิต
87 การจัดการสื่อธรรมะของพุทธทาสภิกขุในวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู่พุทธธรรม = Buddhadasa Bhikkhus Buddhist media management of Wat Umong (Suan Buddha Dham) Chiang Mai province for buddhist learning purpose / ธนพนธ์ เอื้อตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
พุทธศาสนา -- เชียงใหม่
ธรรมะ
พุทธศาสนากับสังคม
88 การจัดการเส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนตรเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Route management for learning historical and culture, Chiang Rai municipality, Chiang Rai province / วุฒิชัย สันธิ / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- เชียงราย
เชียงราย -- ประวัติศาสตร์
เชียงราย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
89 การจัดการแหล่งโบราณคดีวัดเกาะกลาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Archeological site management of Wat Koaklang, Pasang District, Lamphun Province / อุชุกร เอี่ยมสำอางค์ / 2556; 2556 /Full Text
Subject
วัดเกาะกลาง (ลำพูน)
โบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
วัด -- ป่าซาง (ลำพูน)
90 การจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีงานบุญสลากย้อมของชุมชนตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน = Salak Yom tradition conservation management of Pratu Pa community Mueang Lamphun district, Lamphun province by public participation / ชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา / 2556 /Full Text
Subject
ประเพณีงานบุญสลากย้อม
ลำพูน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
91 การจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีตั้งธรรมหลวงของชุมชนบ้านวังหม้ออย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน = Conservation and revitalization management of Tung Dharma Luang at Ban Wang Mho, by public participation / ฐาปกรณ์ เครือระยา / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม -- ลำปาง
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ลำปาง
การมีส่วนร่วมของประชาชน
92 การจัดการออกแบบสื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ชุมชนหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The Cultural interpretation management in Muang Kung pottery mommunity, Hang Dong district, Chiang Mai province / ภาวัต ไชยชนะ / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา -- หางดง (เชียงใหม่)
หัตถกรรม -- เชียงใหม่
การบริหารองค์ความรู้
93 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีการวาดแบบจำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Provision of instructional activities on linear equations with one variable by Using the model method for mathematical problem solving ability promotion of Mathayom Suksa 1 Students at Yupparaj Wittayalai School, Chiang Mai Province / อภิณห์ภัศ มานิ่ม / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
สมการ
94 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับงานช่างอุตสาหกรรม เรื่อง การประยุกต์ฟังก์ชันตรีโกณมิติสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = Provision learning activities to promote mathematics connection skills to industrial tasks on the application of trigonometric function for vocational certificate level students / ประนอม ลังการ์พินธุ์ / 2556 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ช่างอุตสาหกรรม
ตรีโกณมิติ
95 การจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จังหวัดแพร่ = Provision of mathematics club activities for developing mathematical connection skills in daily life of lower secondary school students, Wangchinwittaya School, Phrae Province / สมฤทธิ์ วันชัย / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แพร่
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 การจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ฉบับที่ 4 กับการมีส่วนร่วมของประชาชน = Formulation of the fourth Chiang Mai comprehensive plan (third revision) and people's participation / จงวุฒิ ยุวศิลป์ / 2556 /Full Text
Subject
ผังเมือง -- เชียงใหม่
ผังเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
97 การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Strategy map formulation in health promotion and prevention for diabetic patients in Mae-Ai Municipality, Chiang Mai Province / กชพร อินทวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบล -- แม่อาย (เชียงใหม่)
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
98 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Sustainability reporting of listed companies in The Stock Exchange of Thailand / ปัทมภรณ์ เกาะลอย / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
การเขียนรายงาน
บริษัทมหาชน
99 การจัดระบบการป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนบ้านแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Management system with prevention of narcotic drugs problem of Maekar school, Fang district, Chiang Mai province / ฉัตรชัย อ้นบำรุง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่คะ
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
100 การจัดระบบทรัพยากรจดหมายเหตุสำหรับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม = Organization of archival resources for Montfort College Primary section / อรกนก เลิศธนาผล / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- จดหมายเหตุ
การค้นข้อสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79