ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 คุณค่าทางโภชนะและระดับที่เหมาะสมของฝุ่นข้าวโพดจากกระบวนการสีเมล็ดในอาหารโคเนื้อ = Nutritive value and optimum level of corn dust from seed milling process in beef cattle feed / สุรพันธ์ ไชยรินคำ / 2556 /Full Text
Subject
โค -- อาหาร
โภชนาการสัตว์
อาหารสัตว์
ข้าวโพด
962 คุณภาพการจัดการงานวิชาการของโรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง = Quality in academic affairs management at Lampang Kanlayanee school, Mueang Lampang district, Lampang province / วัฒนะ ทองปัญญา / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหาร
การพัฒนาการศึกษา -- ลำปาง
963 คุณภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of scout administration of Ban Mae Tom school, Omkoi district, Chiang Mai province / ชูชาติ สกุณาคีรี / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม
ลูกเสือ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
964 คุณภาพการให้บริการของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ = The Services quality of Chiang Mai Zoo Aquarium / ศจิการ์ จันทาทอง / 2556 /Full Text
Subject
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ -- เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
965 คุณภาพการให้บริการของห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Service quality faculty of social science's library, Chiang Mai University / อุษา นภสินธุ์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
966 คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = The Quality of educational institution administrators in learning management for ASEAN, Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 / มนทิรา มั่งมูล / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การบริหาร
967 คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 = Quality of working life and employee engagement of the Provincial Waterworks Authority Region 9 / ศศิธร นิปุณะ / 2556 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
968 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่= Quality of work life of personnel at the office of the University, Chiang Mai University / กีรติ ตันติคะเนดี / 2556 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
969 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานเขตเชียงใหม่ 3 = Quality of work life of employees of Krung Thai Bank Public Company Limited in Chiang Mai area 3 / ปฐมพร บุญสูง / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
970 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารออมสินสาขาจังหวัดลำปาง = Quality of work life of employees at the government savings bank in Lampang Province / ธัญญาพันธุ์ แสงเรือน / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- ลำปาง
คุณภาพชีวิตการทำงาน -- ลำปาง
การทำงาน
971 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทส่งออกเครื่องประดับเพชรพลอยในอำเภอเมืองลำพูน = Quality of work life of employees at a jewelry exporting company in Mueang Lamphun District / สาริศา กาญจนา / 2556 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
พนักงานบริษัท -- ลำพูน
972 คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักไม้และกลุ่มลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม = Quality of life of wood carvers and industrial workers / พีระพัฒน์ ถากาศ / 2556 /Full Text
Subject
ช่างแกะสลัก -- การดำเนินชีวิต
ลูกจ้าง -- การดำเนินชีวิต
คุณภาพชีวิต
973 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาหลักสูตรตรี-โท (สองภาษา) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of life of bilingual program students at faculty of economics, Chiang Mai University / นิติวัฒน์ ไทพิทักษ์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
คุณภาพชีวิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ -- หลักสูตร
974 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Quality of life of elderly in Nongchangkhun Sub-district, Mueang District, Lumphun Province / ปภัสสิริ ไชยวุฒิ / 2556 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- ลำพูน
คุณภาพชีวิต
975 คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of people living in condominium in Mueang district, Chiang Mai province / รัชดาภรณ์ ทิชากร / 2556 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
อาคารชุด -- เชียงใหม่
976 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Health-related quality of life of stroke survivors in Mae Rim district, Chiang Mai province / ชญากุล นิติเกษมกุล / 2556 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุขภาพ -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต -- เชียงใหม่
977 คุณภาพชีวิตและการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้าศูนย์สุขภาพชุมชนร่วมใจ โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก = Quality of life and self care on diabetes mellitus patients with foot complications at Ruamjai Primary Care Unit, Wang Thong Hospital, Phitsanulok Province / ธิติรัตน์ เหลืองสุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลวังทอง
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
978 คุณภาพซากและเนื้อของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 x ไก่โรดไอส์แลนด์เรด และไก่กระทง = Chicken carcass and meat quality of pradu hangdam Chiang Mai 1, pradu hangdam Chiang Mai 1 x rhode island red and broiler / อังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง / 2556 /Full Text
Subject
เนื้อไก่
ไก่ -- การเลี้ยง
979 คุณภาพซากและเนื้อของโคดอย โคขาวลำพูน และ โคลูกผสมบราห์มัน ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = Carcass and meat quality of mountainous, white Lamphun and Brahman crossbred cattle under natural grazing in Northern Thailand / สุกัญญา ยอดสร้อย / 2556 /Full Text
Subject
โค -- การเลี้ยง
โค -- ไทย (ภาคเหนือ)
980 คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื่อลำไยสดที่แช่ในน้ำผลไม้ = Quality and shelf-life of fresh longan flesh dipped in fruit juices / ศิริพร สมพงษ์ / 2556 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเก็บและรักษา
ลำไย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79