ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลแพเนล = Relationship between crime and economic growth using panel data / เจษฎา การะเวก / 2556 /Full Text
Subject
เศรษฐมิติ
อาชญากรรม -- แง่เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์อาชญากรรม
เศรษฐกิจ -- การวิเคราะห์
942 ความสามารถทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้แบบ 7 อี = Scientific learning abilities and attitudes of Prathom Suksa 6 students learning through the 7E inquiry method / สุมิตรา กันธิยะ / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
943 ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน = Science communication ability of Prathom Suksa 5 Students learned through brain-based learning activities / อรพินท์ ตันเมืองใจ / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
944 ความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม = Science communication ability of Prathom Suksa 6 Students learned through group investigation / อภิวรรณ แก้วภูสี / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
945 ความสำคัญของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกร้านกาแฟในอำเภอเมืองลำปาง = Importance of social network to consumers towards choosing coffee shops in Mueang Lampang District / ภูวนารี ภูธิวุฒิ / 2556 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ร้านกาแฟ -- ลำปาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์
946 ความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = The Achievement of disaster prevention and mitigation network management of Viangtan Tambon Administrative Organization, Amphoe Hangchat, Changwat Lampang / อดิเทพ ทองศรี / 2556 /Full Text
Subject
การบรรเทาสาธารณภัย -- ลำปาง
ภัยพิบัติ -- การป้องกันและควบคุม
947 ความสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายปฏิรูปและพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Achievement in founding the reform and community development network for drug prevention and problem solving : a case study of Tumbon Nong Hoi, Amphoe Mueang Chiang Mai / ธันย์ คุณยศยิ่ง / 2556 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม -- เชียงใหม่
ชุมชน -- เชียงใหม่
948 ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Happiness at work of Chiang Mai Night Safari designated area Officers / สุทธิโรจน์ คำมั่น / 2556 /Full Text
Subject
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ความพอใจในการทำงาน
949 ความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of Chom Thong Hospital employees, Chiang Mai Province / ชัยวัฒน์ รัตนะ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจอมทอง
ความพอใจในการทำงาน
950 ความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of employees at Omkoi Hospital in Omkoi District, Chiang Mai Province / จินตนา อำพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอมก๋อย
ความพอใจในการทำงาน
951 ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพิษณุโลก = Happiness at work of employees at Krung Thai Bank Public Company Limited, Phitsanulok Regional Office / กานต์สิรี เอื้อมงคล / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความพอใจในการทำงาน -- พิษณุโลก
952 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคไตเรื้อรัง ในอำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Economics loss from chronic kidney disease in Chun district, Phayao province / เมธาวี ศุภการกำจร / 2556 /Full Text
Subject
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- พะเยา
ไตวายเรื้อรัง -- แง่เศรษฐกิจ
953 ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกแม่เย็น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Diversity of ferns and its allies along Mae Yen Waterfall Nature Trail, Pai District, Mae Hong Son Province / อุดร ปงกาวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
เฟิน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
954 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสในกระเพาะรูเมนของโคขาวลำพูน = Genetic diversity of cellulolytic bacteria in rumen of white Lamphun cattle / พรทิพย์ แสนยอง / 2556 /Full Text
Subject
โค -- พันธุ์ขาวลำพูน
กระเพาะรูเมน
โค -- ลำพูน
ความหลากหลายของแบคทีเรีย
แบคทีเรีย
955 ความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงของ 'อุดมการณ์ท้องถิ่นนิยม' ในสังคมเชียงใหม่ทศวรรษ 2490-2510 = Diversities and changes of The ideologies of localism in Chiang Mai society, 1947 1976 / เกษกานต์ ขัติยะ / 2556 /Full Text
Subject
ท้องถิ่นนิยม
อุดมการณ์
956 คอนเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายกระแสแบบบัค-บูสต์ที่มีตัวเหนี่ยวนำร่วมสำหรับระบบเชื่อมต่อกริด = Buck-boost current source converter with coupled inductor for grid connected systems / ศุภากร ทรงสิทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
คอนเวอร์เตอร์
กระแสไฟฟ้า
957 คำประสมที่มีคำว่ำ หัว ในภาษาไทลื้อ = Compound words containing Head in Tai Lue language / ศราวุธ หล่อดี / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทลื้อ -- การใช้ภาษา
ภาษาไทลื้อ -- คำศัพท์
ลื้อ
958 คำเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมกลอนสวด = Women terms in Klon-Suat literature / ภคภต เทียมทัน / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- คำ
ภาษาไทย -- ไวยากรณ์
กลอนสวด
วรรณกรรม
กวีนิพนธ์ไทย
กาพย์
สตรี
959 คำสั่งไม่รับฟ้องของศาลปกครองสูงสุดเรื่องผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ = Rejecting orders of the supreme administrative court concerning issues of injured person in the cases related to public interest / บุณรดา แพรกอุดม / 2556 /Full Text
Subject
กฎหมายปกครอง
ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
960 คำอุทานภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ในหมู่บ้าน บ้านใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Exclamation words in Chiang Mai dialect at Ban Mai village Muang Ngai Sub-district, Chiang Dao district, Chiang Mai province / อรุโณทัย คล่องแคล่ว / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79