ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของราคาน้ำมันดิบกับราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง = The Long run relationship between the crude oil price and the stock price of transportation and logistics sectors in Thailand with structural breaks / จิณณ์ณิชา ปัดชาสี / 2556 /Full Text
Subject
ปิโตรเลียม -- ราคา
ดัชนีราคาหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
922 ความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางการเมืองของล้านนากับสยามในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนาสมัยใหม่ พ.ศ. 2450-2555 = Political power relations between Lanna and Siam in modern Lanna historiography B.E. 2450-2555 / พงศกร สงวนศักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
ไทย (ภาคเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
923 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับประสิทธิผลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between strategic management process according to philosophy of sufficiency economy and effectiveness of small and medium-sized enterprises in Chiang Mai province / วงศกร พราหมณ์บุญมี / 2556 /Full Text
Subject
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ
การวางแผนธุรกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดกลาง -- เชียงใหม่
924 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหมืองฝายลุ่มน้ำคำกับองค์กรภาครัฐในจังหวัดเชียงราย = Relation between MaeKham local irrigation communities and government authorities in Chiang Rai Province / ปิยะเวทย์ กองสอน / 2556 /Full Text
Subject
ฝาย -- เชียงราย
การจัดการน้ำ -- เชียงราย
925 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี SET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between corporate governance and stock prices of listed companies in SET100 Index of The Stock Exchange of Thailand / ฐิตราภรณ์ สวรรค์ตรานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นและการเล่นหุ้น
หุ้นสามัญ
926 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวและการหยุดดื่มของผู้ติดสุราที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ = The Relationship between family functioning and abstinence of drinking among alcoholic completing treatment program of Chiang Mai Tanyarak Hospital / มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
คนดื่มสุรา -- เชียงใหม่
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
927 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ต่อทัศนคติและบทบาททางการเมืองของนักศึกษา = The Correlation between the study in the Faculty of Political Science and Public Administration and student's political role / จิรวดี ดวงสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง
นักศึกษา -- ทัศนคติ
928 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแรงงานที่มีงานทำรายภาคกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคของประเทศไทย = Relationship between the number of regional workers and gross regional product of Thailand / ภาณุพร เทียนแป้น / 2556 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ -- ไทย
929 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between administrative skills of administrators and educational quality management of Banarunothai school, Chiang Mai province / สมบูรณ์กฤช แดงฟู / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
930 ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับความไว้วางใจของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 = The Relation between good governance and teachers' trust in administrators in Phatanasuksa Network, Chiang Mai Primary Education Service Area 6 / ณัฎฐรินทร์ บุญเรือนยา / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- การบริหาร
ธรรมรัฐ
ผู้บริหารโรงเรียน
931 ความสัมพันธ์ระหว่างนกและพืช บนดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ.2553-2554 = Relationship between birds and plants on Doi Mae Salong, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province in 2010-2011 / จตุภูมิ มีเสนา / 2556 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับพืช
นก -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
พืช -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
นิเวศวิทยา -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
932 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกใหม่ในกลุ่มอาเซียน = Relationship between electricity consumption and economic growth in the new ASEAN member countries / อุทร สิงดารา / 2556 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะเศรษฐกิจ
933 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน = Relationship between economic and Non-Economic Factors and Economic Growth in ASEAN Member Countries / คุลิกา ง่วนยอง / 2556 /Full Text
Subject
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กลุ่มประเทศอาเซียน
934 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับน้าในนิทานพื้นบ้านล้านนา = Relationship between human and water in Lanna folktales / สราวุธ จงวัฒนา / 2556 /Full Text
Subject
นิทานพื้นเมือง
นิทานพื้นเมืองไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
วรรณกรรมพื้นบ้านไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
มนุษย์
น้ำ
935 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับพลาสม่าซีโรโทนินกับโรคลิ้นหัวใจไมทรัลเสื่อมในสุนัข = Relationship between plasma serotonin level and mitral endocardiosis in dogs / ปีย์ชนิตว์ คำกัมพล / 2556 /Full Text
Subject
สุนัข -- โรค
ลิ้นหัวใจ -- โรค
936 ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายด้านการพัฒนาจังหวัดและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของประเทศไทย = Relationship between provincial development expenditure and gross provincial product of Thailand / วชิราภรณ์ เกตุรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
การพัฒนาเมือง
การพัฒนาเมือง -- ไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
937 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน = Relations between core competency and performance efficiency of Lamphun Land Officers / รำพัน แดงกาศ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน -- บุคลากร
การทำงาน
938 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ = Relationship between rule of law and economic growth / จารุวรรณ พวงรอด / 2556 /Full Text
Subject
หลักนิติธรรม -- แง่เศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
939 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไทยและวิกฤติซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา = Relationship between property credit growth rate of commercial banks and economic growth of Thailand during Thai economics crisis and the U.S' subprime crisis / วนัสนันท์ งวดชัย / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย
สินเชื่อ -- ไทย
รายได้ประชาชาติ -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
940 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และราคาหุ้นสามัญของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ระหว่างปี 2545 ถึง 2554 = Relationship betwen financial ratios, economic value added and stock price of Charoen Pokphand Foods Public Company Limited during 2002-2011 / จักรี ทุ่งแจ้ง / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
หุ้นสามัญ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79