ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการโรงแรมบานาน่าอินน์ จังหวัดสมุทรสาคร = Customer satifaction towards service of Banana inn Hotel, Samut Sakhon Province / ศิรินทร์ทิพย์ จุ้ยมณี / 2556 /Full Text
Subject
โรงแรม บานาน่า อินน์
ความพอใจของผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
882 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของบริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม. ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด = Costomer satisfaction towards marketing mix factors of AFM Flower Seeds (Thailand) Co., Ltd. / ทวีศักดิ์ อู่เงิน / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม. ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค
883 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค = Customer satisfaction towards marketing mix of Chiangmai International Dec limited partnership / สังวร ลานยศ / 2556 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
884 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท เชียงใหม่บุญเจริญซัพพลาย จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix of Chiangmai Booncharoen Supply Company Limited / วีรวรรณ เทียนชัยกุล / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่บุญเจริญซัพพลาย จำกัด
ความพอใจของผู้บริโภค
การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
885 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้าน ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ จังหวัดพิษณุโลก = Customer satisfaction towards service marketing mix of S.Huadlee Battery Shop, Phitsanulok Province / ปิยะพร กุลจิตต์เจือวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
ร้านค้า -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- พิษณุโลก
แบตเตอรี่ -- การตลาด
886 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหนึ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer Satisfaction towards services marketing mix of Rot Nueng Fish noodle restaurant in Mueang Chaing Mai District / วิมล วิมลรัชต์มโนรม / 2556 /Full Text
Subject
ร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหนึ่ง
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
887 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านชัยเจริญวัสดุภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Chaicharoen hardware store,Chiang Mai Province / ธนากร พิณชัย / 2556 /Full Text
Subject
ร้านชัยเจริญวัสดุภัณฑ์
การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
888 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านวสันต์ สตูดิโอ กรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction towards services marketing mix of Wasant Studio, Bangkok / ณัฐพล บ่อคำ / 2556 /Full Text
Subject
ร้านวสันต์ สตูดิโอ
การตลาด -- กรุงเทพฯ
ความพอใจของผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
889 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นส่วนจำกัด โชตนาการไฟฟ้า จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of Chotana Electric Limited Partnership in Chiang Mai Province / บวรจิต สีมากุล / 2556 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชตนาการไฟฟ้า
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
890 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤทัยค้าวัสดุ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Khunruetai materials limited partnership, Mae Ai District, Chiang Mai Province / ขวัญฤทัย ชัยศรีสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดขวัญฤทัยค้าวัสดุ
การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- แม่อาย (เชียงใหม่)
891 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของพนักงาน เครื่องสำอางตราแม็คในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction towards service of M.A.C brand cosmetic staff in Bangkok / พรชนก ตู้จินดา / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
เครื่องสำอาง
892 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักดิ์ = Customer Satisfaction towards marketing mix of Kriengsak chicken layer farm / จิราวร คำวงศ์ษา / 2556 /Full Text
Subject
ฟาร์มไก่ไข่เกรียงศักดิ์
ฟาร์มไก่ -- การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
893 ความพึงพอใจของลูกค้าในกรุงเทพมหานครต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด = Satisfaction of customers in Bangkok towards service marketing mix factors of U & Me Materials Company Limited เซวียน ฮวง / เซวียน, ฮวง / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ยู แอนด์ มี แมททีเรียล จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด
แผ่นโฆษณา -- การตลาด
894 ความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของเว็บไซต์วิสิตทูซีเอ็มดอทคอม = Satisfaction of customers in Chiang Mai Province towards marketing mix factors of visit2cm.com / เศรษฐกร เลิศศรีมงคล / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เว็บไซต์
895 ความพึงพอใจของลูกค้าปลีกต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท นพดลพานิช จำกัด = Retail customer satisfaction towards marketing mix of Nopadol Panich Company Limited / อัมพรรณ์ อูปเงิน / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท นพดลพานิช จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
896 ความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมต่อการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) = Satisfaction of industrial cusumer in the industrial Eststes towards service by Provincail Electricity authority Region 3 (Central Region) / สมปอง ดำรงอ่องตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
นิคมอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคกลาง)
897 ความพึงพอใจของสมาชิกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม = Satisfaction of members in Mueang Chiang Mai District towards marketing mix of philatelic stamps / วัลย์ลียา การย์จริยา / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
ไปรษณียากร
ตราไปรษณียากร -- นักสะสมและการสะสม
898 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานรายวัน บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด = Job satisfaction of caily paid employees of Imperial Pottery Company Limited / พรเลิศ รุ่งเรือง / 2556 /Full Text
Subject
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน -- ลำปาง
899 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงงาน เอ็นเจ แมนโก้ วูด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Employee job satisfaction towards NJ Mango Wood Factory, San Kamphaeng Cistrict, Chiang Mai Province Ic / ธงชัย หล้าติ๊บ / 2556 /Full Text
Subject
โรงงาน เอ็นเจ แมนโก้ วูด
โรงงาน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ความพอใจในการทำงาน
900 ความพึงพอใจและทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานต่อระบบเกษตรพันธะสัญญา ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Sweet corn farmers satisfaction and attitude towards contract farming in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / ฐิติมา กาบบัว / 2556 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การปลูก
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
เกษตรพันธสัญญา
เกษตรกร -- ความพอใจในการทำงาน
เกษตรกร -- ทัศนคติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79