ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ = Readiness of workers to fire protection and extinguishment in Chiang Mai International Airport Terminals / จิรกฤต จรรยา / 2556 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ -- พนักงาน
การดับเพลิง
อัคคีภัย
การป้องกันอัคคีภัย
862 ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน = Readiness of Chiang Mai University in readering graduates responding to ASEAN community / ณัฎฐนิจ จันทรสอาด / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บัณฑิต
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
863 ความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน = Readiness of Chiang Mai University for the enrollment of students from the people's republie of China / ศรีไพร พันธุ์เดช / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การรับนักศึกษา
นักศึกษา -- จีน
นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
864 ความพร้อมด้านการบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง สาขาดอยสะเก็ด = Administrative readiness of Chiang Mai Land Office, Hangdong Branch and Doisaket Branch in supporting the expansion real estate sector / ชยาน์ขวัญ ไชยพนิตนันท์ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
การบริหารองค์การ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
865 ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Work english preparation of students of engineering and agro-industry faculty, Maejo University in approaching to ASEAN economic community / ยุรีวรรณ นนทวาสี / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
866 ความพึงพอใจของข้าราชการกองทัพบก จังหวัดเชียงใหม่ต่อคุณภาพบริการหน่วยเสนารักษ์ = Satisfaction of army officials in Chiang Mai Province towards service quality of army medical unit / อัศวิน อินทนนท์ / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ข้าราชการทหาร -- เชียงใหม่
867 ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาจังหวัดศึกษา = Satisfaction toward learning activity provision of province studies course of Phrae community college students / ผะอบ ทองคำ / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยชุมชนแพร่
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
868 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการของร้านคัลเลอร์แมนเนจเมนท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of color management shop, Chiang Mai Province / ศราวุธ พันธุ์ยง / 2556 /Full Text
Subject
ร้านคัลเลอร์แมนเนจเมนท์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
รถยนต์ -- การพ่นสี
869 ความพึงพอใจของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือจากจีนของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด = Satisfaction of garment importers in Mueang Chaing Mai District toward marine transportation service from China of P.D. international trade limited partnership / พิงค์เดือน วีระชาติ / 2556 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี. ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
การขนส่งทางน้ำ
870 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร ต่อการใช้บริการ K-BizNet ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of ago-industrial enterprises towords K-BizNet services of Kasikorn Bank Public company limlted, Thapae Branch, Chiang Mai Province / จักรณรงค์ แหนเศษ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
871 ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูงต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Hypertension outpatient satisfaction towards service quality of Chiangmai Ram Hospital / ประมุข อุณจักร / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
ความดันเลือดสูง
872 ความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานต่อบริการของคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Diabetic patients satisfaction towards service of diabetic clinic of San Pa Tong Hospital, Chiang Mai Province / นันทิดา ชุ่มวิเศษ / 2556 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันป่าตอง -- ความพอใจของผู้ป่วย
ความพอใจของผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน
873 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ = Client satisfaction towards services of of Phuping Police Station, Chian Mai Province / ชัญญา มูลเมือง / 2556 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สถานีตำรวจ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
874 ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารออมสินสาขาอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัจจัยจูงใจในการทำงาน = Satisfaction of employees of goverment saving bank in Muang Chiang Mai District towards motivational factors / เสาวลักษณ์ แสงเขื่อน / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
875 ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาน จังหวัดเชียงราย = Deposit account customer satisfaction towards services marketing mix of Krungthai Bank Public Company Limited, Phan Branch, Chiang Rai Province / กันยารัตน์ กันไชยา / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงราย
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาดธนาคาร
876 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของสถาบันการเงินจุลภาคพัฒนาในจังหวัดพงสาลี สปป.ลาว = Clients Satisfaction Towards Services of the Non-deposit taking microfinance institution of Phongsaly Province, Lao PDR / วิไลวรรณ จันทนุวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
สถาบันการเงิน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สถาบันการเงิน -- ลาว
877 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของร้านกาแฟวาวีในเขตนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of customers toward service quality of Wawee Coffee Shop within Nimmanhemin Area, Chiang Mai Province / นิภากร รักสกุลกานต์ / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
878 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการซ่อมบำรุงเครื่องผลิตน้ำเย็นของบริษัท แอร์โค จำกัด (เทรน ประเทศไทย) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ = Customers satisfaction towards chiller maintenance service quality of Airco company limited (Trane Thailand) in northern region / กิติสม แถวสุวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท แอร์โค จำกัด (เทรน ประเทศไทย)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น
879 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards housing loan services of Kasikorn Bank Public Company Limited, Chaing Mai market branch / พินนะรัฎ สุริยะโชติ / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
880 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ของบริษัทนัติมอเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer Satisfaction towards quality of motorcycle checkup and maintenance services of Natmotor Company Limited, Chaing Mai Province / อาภาพร พิมสาร / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จักรยานยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79