ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความต้องการของผู้ทำบัญชีโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ = Demands of accountants of private general education schools in Chiang Mai Province towaeds professional skill devalopment / สุกิจ เชิดสถิรกุล / 2556 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ
842 ความต้องการของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้ข้อมูลทางการบัญชี = Demand of hotel executives in Chiang Mai province towards using accounting Information / วัลยา สุธาวา / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีบริหาร -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
843 ความต้องการของผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในภาคเหนือตอนบนต่อการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหาร = Demands of social enterprise entrepreneurs in the Upper Northern Thailand towards managerial accounting information / ลัดดา มะเยอะ / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีบริหาร
การบัญชีบริหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
การบัญชี
ผู้ประกอบการ -- ไทย (ภาคเหนือ)
844 ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิกส์ในจังหวัดลำปางต่อการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจกิจกรรมการตลาด = Demands of ceramic industry entrepreneurs in Lampang Province towards using accounting information for decision making on marketing activities / กรรณิการ์ ใจมา / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชี
การตลาด
ผู้ประกอบการ -- ลำปาง
เครื่องเคลือบดินเผา -- ลำปาง
845 ความต้องการของพนักงานบัญชีในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ = Demand of accountings of provincial eletricity authority Lamphun province for professional skill development / จุฬาลักษณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ / 2556 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
นักบัญชี -- ลำพูน
การพัฒนาอาชีพ
846 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Need for managerial accounting information of construction industry entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District / สมเจตต์ ปันแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชี
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- เชียงใหม่
847 ความต้องการใช้ข้อมูลบัญชีของผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ = Need for managerial accounting information of health service enterpreneurs in Chiang Mai Province / อริญรดา เทวิน / 2556 /Full Text
Subject
การบัญชีบริหาร
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
848 ความต้องการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = The Demand for used Car loans of consumers in Maesot District, Tak Province / ปุญญิการ์ ชำนาญเวช / 2556 /Full Text
Subject
สินเชื่อ
รถยนต์ -- เช่าซื้อ
849 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = The Need for personnal development of private school teachers in Chiang Mai primary education service area 6 / สาวิตรี ถารียะ / 2556 /Full Text
Subject
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาตนเอง
850 ความต้องการสารสนเทศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง = Information needs on the website of Thammasat University Lampang Center / จริญญา มากจุ้ย / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การค้นข้อสนเทศ
851 ความเต็มใจจ่ายที่จะจ่ายของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E100 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers willingness to pay for Gasohol E100 in Chiang Mai province / พชรพร อากรสกุล / 2556 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ปิโตรเลียม -- การซื้อ
852 ความเที่ยงของเครื่องมือประเมิน The Dynamic occupational therapy cognitive assessment for children (DOTCA-Ch) ฉบับภาษาไทย หัวข้อการวางแผนการเคลื่อนไหว และการสร้างภาพ รูปทรงด้วยการมองเห็นและการเคลื่อนไหว = Reliability of the dynamic occupational therapy cognitive assessment for children (DOTCA-Ch): Thai version of praxis and visuomotor construction / ฐิติยา วังกาวรรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
อาชีวบำบัด
กิจกรรมบำบัด
การเคลื่อนไหว -- รีรวิทยา
การรับรู้ทางสายตา
853 ความบกพร่องทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจก = Visual impairment, coping strategies, and vision-related quality of life of among the elders with cataract / นพมาศ อุตะมะ / 2556 /Full Text
Subject
Stress
Visual perception
Aging
Cataracts
Quality of life
854 ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน = Operational feasibility of Thai restaurant in Foshan City, Guangdong District, Peoples Republic of China / นันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
ร้านอาหารไทย -- จีน
855 ความเป็นผู้นำของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง = Leadership of sub-district and village headmen on sufficiency economy, Phu Kam Yao District, Payao Province / ชาญชัย ธรรมศิลป์ / 2556 /Full Text
Subject
กำนัน -- ภูกามยาว (พะเยา)
ผู้ใหญ่บ้าน -- ภูกามยาว (พะเยา)
การปกครองท้องถิ่น -- ภูกามยาว (พะเยา)
856 ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 = Learning organization of provincial Waterworks authority regional office 9 / อาภาพร เพชรศรีสม / 2556 /Full Text
Subject
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
การเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การ
การจัดการองค์การ
857 ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงชั้นกลางระดับล่างตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ ถึงปัจจุบัน = Transition of life and mentality of the lower middle class women from the late 1980s to the present / ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์ / 2556 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย
สตรี -- การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
858 ความเปลี่ยนแปลงในชนบทภาคเหนือ : ศึกษาการ จัดการสมบัติชุมชนของ ชุมชน และ หย่อมบ้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2500 - 2550 = Rural transformation in Northern Thailand : A Study of common property management of Community and Sub-Village Cluster in Mae Chaem district, Chiang Mai province from 1957 to 2007 / อานุภาพ นุ่นสง / 2556 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
859 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยา = Employee engagement towards Ajinomoto (Thailand) Company Limited, Ayutthaya Factory / สุชาดา เต็งศิริวัฒนา / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท อายิโนะ โมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ความผูกพันต่อองค์การ
860 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายบริหารบัญชีลูกค้า หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement of collection department of healthcare business unit, DKSH (Thailand) company limited / สุวภรณ์ สีมา / 2556 /Full Text
Subject
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79