ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 การหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกเลดนิกเกิลไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตไทเทเนต ที่เตรียมโดยการเผาผนึกแบบสองขั้นตอน = Characterizations of lead nickel Niobate - Lead zirconate titanate ceramics prepared by Two-stage sintering technique / กรรณิกา เนียมสี / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา
782 การหาสภาวะที่เหมาะที่สุดของการขึ้นรูปวัสดุไฮดรอกซีอะพาไทต์โดยใช้เทคนิคการหล่อขึ้นรูปแบบเทป = Optimization of hydroxyapatite forming by tape casting technique / ชัญญาพัทธ์ ขำเกษม / 2556 /Full Text
Subject
วัสดุทดแทนกระดูก
วัสดุเซรามิก
ไฮดรอกซีอะพาไทด์
783 การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตไอโซเลเตอร์โดยใช้วิธีพื้นผิวผลตอบ = Optimization of isolator production using response surface method / ฉัตรพล พิมพา / 2556 /Full Text
Subject
ไอโซเลเตอร์
โทรศัพท์มือถือ -- ชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
784 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของเส้นใยและการพัฒนาหัวเชื้อเห็ดกรวดและเห็ดลูกฝุ่น = Optimization of mycelial growth and development of pisolithus spp. and scleroderma spp. inocula author / จาริวัฒน์ ศิริอินทร์ / 2556 /Full Text
Subject
เห็ดกรวด
เห็ดลูกฝุ่น
785 การหาเส้นทางเดินรถบัสที่ดีที่สุดโดยประยุกต์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม = Bus route optimization using genetic algorithm / นันทนัช นันทชัย / 2556 /Full Text
Subject
เส้นทางรถประจำทาง
การขนส่งมวลชน
786 การเหนี่ยวนำการแสดงออกของไซโตไคน์โดยเพปไทด์ต้านจุลชีพ LL-37 ในเซลล์เยื่อบุผิวเหงือกของมนุษย์ = Induction of cytokine expression by the antimicrobial peptide, LL-37, in human gingival epithelial cells / สิริกุล นงค์พาน / 2556 /Full Text
Subject
เหงือก
เซลล์เยื่อบุผิวเหงือก
ไซโตไคน
เปปไทด์ต้านจุลชีพ
787 การให้บริการสารสนเทศภาครัฐ ด้านสังคม ของประชาชนในเขตตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Social public information service for people in Huay Sai Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วรรณเดช คำภูษา / 2556 /Full Text
Subject
การประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
788 การอนุรักษ์ และการพัฒนาความรู้ งานคัวตอง ชุมชนวัดพวกแต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Conservation and knowledge development of Kua Tong in Puak Tam Community, Mueang District, Chiang Mai Province / รัตนะ ภู่สวาสดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- เชียงใหม่
ชุมชนวัดพวกแต้ม (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
789 การอนุรักษ์และการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาพาน (โป่งแดง) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน = Conservation and development of archaeological site of phan Potteries (Pong Daeng) Phan District, Chiang Rai Province Participation of Public Sector / นาถธิดา จันทร์คำ / 2556 /Full Text
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- พาน (เชียงราย)
ชุมชนบ้านโป่งแดง (เชียงราย)
790 การออกแบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน: การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีโอริงและฟูลพรุ๊ฟ = Mechanism design to increase the efficiency in team working: An economic experiment using O-Ring and Foolproof Theories / ธนิตา เกียรติการัณย์ / 2556 /Full Text
Subject
การทำงานเป็นทีม
กลุ่มทำงาน
การจัดการอุตสาหกรรม
791 การออกแบบแบบฝึกอ่านออกเสียง สำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Designing reading aloud exercises for Chinese students studying Thai as a foreign language / ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- การอ่าน
นักศึกษาต่างชาติ -- ลำปาง
792 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงอนาคต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก จังหวัดลำพูน = Designing lesson plans using forecasting techniques to develop futuristic thinking skills for Prathom Suksa 6 students, Banmuengluk school, Lamphun Province / รัตน์ดา สุภาคำ / 2556 /Full Text
Subject
แผนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
พยากรณ์
793 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม เรื่องกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Designing learning plans using questioning technique on price mechanism in economic system for Mathayom Suksa 3 students, Chomthong school, Chiang Mai Province / เกษร ครไชยศรี / 2556 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน
การตั้งคำถาม
794 การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง ภัยธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Geography strand learning plans design using problem-solving process on disaster for Mathayom Suksa 4 students at Doitaowittayakom school, Chiang Mai province / ศรัญญา คัมภีระมนต์ / 2556 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภูมิศาสตร์ -- แผนการสอน
การแก้ปัญหา
795 การออกแบบแผนจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ = Learning plan design of geography strand using questioning technique to develop analytical thinking of Mathayom Suksa 1 students, Bansuntonmue school, Chaing Mai province / จารุวรรณ รัตนทวีชัยพร / 2556 /Full Text
Subject
ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภูมิศาสตร์ -- แผนการสอน
การตั้งคำถาม
796 การออกแบบแผนที่และป้ายสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย = Design of maps and signboard conforming with image of the university / มนัสชนก มั่นคง / 2556 /Full Text
Subject
ป้ายสัญลักษณ์ -- การออกแบบ
แผนที่ -- การออกแบบ
797 การออกแบบวิธีควบคุมอุณหภูมิสำหรับถังปฏิกรณ์แก๊สชีวภาพแบบกวนต่อเนื่อง = Design of temperature control method for biogas continuous stirred tank reactor / ธนากร ปาบุ่ง / 2556 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
798 การออกแบบเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารในตัวเมืองเชียงใหม่ = Online-community website design for Chiangmai restaurantss information services / ธนา เกรียงไกรเพ็ชร์ / 2556 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
799 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง = Web site design for a study on self-maintenance of computer / ธนินท์รัฐ ธนธราวัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
800 การออกแบบเว็บเพจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพตามหลักการออกแบบและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านความน่าดึงดูดใจ = Design of supplimentary food webpage for health based on designing principles and empirical data for attraction / อาทิ วรวุฒิพุทธพงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
อาหารเสริม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79