ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 การสอนที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of learning Style-based Instruction to Promote English writing ability and opinions of Mathayom Suksa 2 Students / พรประภา จันตาวงศ์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
762 การสังเคราะห์ซิงก์แอนติโมนายด์ด้วยเทคนิคไมโครเวฟพลาสมาและการพัฒนาสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กตริก = Synthesis of zinc antimonide by microwave plasma technique1 and development of thermoelectric properties / สุดารัตน์ สิทธิชัย / 2556 /Full Text
Subject
สังกะสี
วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
ไมโครเวฟ
763 การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากไบโอชาร์ที่ได้จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชันกากตะกอนน้ำเสีย = Synthesis of activated carbon from biochar derived from hydrothermal carbonization of sewage sludge / พรรณราย แซ่เตีย / 2556 /Full Text
Subject
คาร์บอนกัมมันต์
กากตะกอนน้ำเสีย
764 การสังเคราะห์เมทิลเอสเทอร์และเอทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันโดยใช้ตัวเร่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และการเตรียมอนุพันธ์ของกลีเซอรอล = Synthesis of fatty acid methyl ester and ethyl ester using catalysts from agricultural waste and preparation of glycerol derivatives / ปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
765 การสัมผัสฝุ่นและอาการ อาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ และสมรรถภาพปอดของคนงาน มัดหัวหอมและกระเทียม จังหวัดลำพูน = Dust exposure and signs and symptoms of respiratory system and lung function in tied garlic and shallot workers in Lamphun Province / อลิศสา ใจสบาย / 2556 /Full Text
Subject
ปอด -- โรค
ระบบหายใจ -- โรค
แรงงาน -- ลำพูน
766 การสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติงานด้วยวิธีการสแกนลายนิ้วมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Complacency for develop the fingerprint scanner system Rajamangala University of Technology Lanna / ประเสริฐ เทพภาพ / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -- ข้าราชการและพนักงาน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ลายนิ้วมือ -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
767 การสำรวจปัจจัยที่ก่อให้เกิดหนี้เสีย : กรณีศึกษาสินเชื่อเพื่อการซื้อรถมือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาลำพูน = Survey of factors causing to non-performing loan : a case study of used-car credit of Kiatnakin Bank Sub-section Lumphun / กัญจน์กมล ตรีเพชรกุล / 2556 /Full Text
Subject
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
สินเชื่อ
รถยนต์ใช้แล้ว
768 การสื่อความหมายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าทอชาวไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผ่านศิลปะการแสดง = The Cultural heritage interpretation of Tai Lue textiles through performances in Pua district, Nan province / สุทธิพันธุ์ เหรา / 2556 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ปัว (น่าน)
ลื้อ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- น่าน
769 การสื่อสารการตลาดเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค (www.facebook.com)= Marketing communication for customer relationship management in Facebook (www.facebook.com) / ปกรณ์ โตธนายานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการตลาด
การส่งเสริมการขาย
การตลาดอินเตอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟซบุ๊ค
770 การสื่อสารด้วยเสียงของนกแต้วแล้วธรรมดา (Pitta moluccensis) = Vocal communication in blue-winged pitta (Pitta moluccensis) / ธีระศักดิ์ ใจมิภักดิ์ / 2556 /Full Text
Subject
นกแต้วแล้ว
การสื่อสาร
เสียง
771 การสื่อสารผ่านภาษาสัญลักษ์บนพื้นที่เสมือนจริง : กรณีศึกษา เว็บไซต์เฟสบุ๊ค = The Communication through sign languages on virtual Space: a Case Study of facebook / พิสุทธิกุล บุญมี / บัณทิตวิทยาลัย 2556 /Full Text
Subject
การสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด
เครื่องหมายและสัญลักษณ์
เฟซบุ๊ค
772 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ระหว่าง พ.ศ. 2545 - 2555 = Communication campaign of To Be Number One Project During 2545-2555 B.E. / ธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์ / 2556 /Full Text
Subject
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ยาเสพติดกับเยาวชน
ยาเสพติด -- การป้องกัน
การสื่อสาร
773 การสื่อสารและการรับรู้ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Communication and perception of people in Chiang Mai Province towards the image of Chiang Mai University as University of Excellence / คมกฤษณ์ วังตระกูล / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพลักษณ์องค์การ
องค์กร -- การประชาสัมพันธ์
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
774 การเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครมูลินิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี = Empowerment of volenteers in prostheses foundation of Her Royal Highness the Princess Mother / หทัยทิพย์ แก้วประทุม / 2556 /Full Text
Subject
มูลินิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน
ขาเทียม
คนพิการ
อาสาสมัครในงานบริการอนามัยชุมชน
775 การแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์และอัลตราสไปราเคิลในสมองของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) ในช่วงสิ้นสุดของระยะลาร์วัลไดอะพอส = Ecdysone receptor and ultraspiracle genes expression in the brain of the bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) during the termination of larval diapause / กิตติรัช ดวงเอี่ยม / 2556 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่
การแสดงออกของยีน
เอคไดโซนรีเซพเตอร์
776 การหนุนเสริมของครอบครัวและชุมชนในการปรับตัวของคนพิการ = Family and community support in the adaptation of the disabled / ปริษา จันทรวัชร / 2556 /Full Text
Subject
คนพิการ -- การดูแล
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การปรับตัว (จิตวิทยา)
777 การหมักปุ๋ยจากเศษอาหารโดยไส้เดือนดินสายพันธุ์ ฟีเรททิมา พีกัวนา = Vermicomposting of food waste by Pheretima peguana / อัจฉรา ยาวิโล / 2556 /Full Text
Subject
ปุ๋ยหมัก
ไส้เดือนดิน
778 การหาขนาดแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอรอนฟอสเฟตที่เหมาะสมที่สุดและการควบคุมการแบ่งกำลังในรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าโดยใช้ไดนามิกโปรแกรมมิง = Optimal lithium iron phosphate battery sizing and power-split control in hybrid electric vehicle using dynamic programming / จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ / 2556 /Full Text
Subject
รถยนต์ไฮบริด
รถยนต์ไฟฟ้า
779 การหาปริมาณความชื้นในกาแฟเมล็ดพันธุ์อะราบิกาด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี = Moisture content determination of arabica green coffee by near infrared spectroscopy / กุลริศา เกตุนาค / 2556 /Full Text
Subject
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า
ความชื้น
780 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการขึ้นรูปกระดูกเทียมโดยเทคนิคฟัซซีหลายพื้นผิวผลตอบ = Parameters optimization for artificial bone forming by fuzzy multi-response surface technique / สุชานัน ทวีเกษมสมบัติ / 2556 /Full Text
Subject
วัสดุทดแทนกระดูก
กระดูกเทียม
การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79