ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบุบผารวม จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning plans using moral project for Prathom Suksa 4 student, Watbubpharam school, Chiang Mai province / เบญจวรรณ ใจแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
แผนการสอน
การประเมินหลักสูตร
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
742 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม เรื่องระบบเศรษฐกิจโลกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning plans using questioning technique on the world economic system for Mathayom Suksa 5 students, Maetuenwittayakom school, Chiang Mai province / ศุภชัย ถาดนาค / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน
การตั้งคำถาม
743 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคำถามหมวกหกใบ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านศรีป้าน จังหวัดลำพูน = Construction of learning plans using the Six Thinking Hats technique on community natural resource managemant for Prathom Suksa 6 students, Ban Si Pan school, Lamphun province / นฤมล กันทะกาศ / 2556 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
แผนการสอน
744 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Construction of learning plans using social issue to develop critical thinking of vocational certificate level students, Lampang College of Commerce ang Technology / ณฐาวิภา ดอนอุบล / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
แผนการสอน
การศึกษาทางวิชาชีพ
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
745 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับการจัดการแบบยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning plans using multimedia on environmental and sustainable management for Prathom Suksa 6 students, Banmaeka school, Chiang Mai proviace / เหมือนแพร พรหมแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สื่อการสอน
746 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม จังหวัดแพร่ = Construction of multimedia learning plans on geography of Thailand for Prathom Suksa 4 students, Ban Natoom school, Phrae province / พุฒิ สังข์เกิดสุข / 2556 /Full Text
Subject
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
สื่อการสอน
ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
747 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning plans through group process on good citizenship in accordance with democratic ways for Prathom Suksa 6 students, Ban Maeaornai school, Chiang Mai Province / เดือนฉาย ต๊ะมา / 2556 /Full Text
Subject
พลเมือง -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
748 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องชุมชนบ้านแม่ตะละ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of integrated learning plans on Ban Mae Tala Community for Prathom Suksa 1 Students, Ban Mae Tala School, Chiang Mai Province / จุไรรัตน์ ระดม / 2556 /Full Text
Subject
แผนการสอน
การเรียนรู้
749 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบยูเซฟัส เรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Constructing learning plans of geography strand using UCEFAS technique on human, environmental and resource for Prathom Suksa 6 students, Sangwan Wittaya school, Chiang Mai province / พลอยณภัทร์ ชมชื่น / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภูมิศาสตร์ -- แผนการสอน
750 การสร้างแผนการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง = Construction of learning plans merit interaction object to enhance the ethics behavior of Mathayom Suksa 6 students, Arunothai school, Lampang province / อนุสร รักสนิท / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนอรุโณทัย (ลำปาง)
พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
751 การสร้างแผนการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาที่เน้นการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เรื่อง เหตุการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of social studies learning plans using internet media on contemporary world affairs to promote analysis thinking of Mathayom Suksa 3 students, Ban Pasao School, Chiang Mai Provonce / ชนินทร์ เอื้องไพบูลย์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
อินเทอร์เน็ต
สื่อการสอน
752 การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกายภาพชุมชนกำแพงงามและชุมชนหัวฝาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Building up information system for physical development of Kampang-Ngam and Huafai Communities, Muang District, Chiang Mai Province / นวลวรรณ์ เกียรติวัฒน์ / 2556 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ชุมชน -- การจัดการ
ชุมชน -- เมือง (เชียงใหม่)
753 การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Construction of learning objects to develop observation skill for Prathom Suksa 1 students / เกษฎา เขียวมณี / 2556 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การสอนด้วยสื่อ
การสังเกต (การศึกษา)
754 การสร้างสื่อสตรีมมิ่งสำหรับการอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of streaming media for e-Training on Chiang Mai University high level administrators professional development curriculum / นิคม หล้าอินเชื้อ / 2556 /Full Text
Subject
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบมัลติมีเดีย
ผู้บริหารระดับสูง -- เชียงใหม่
755 การสร้างหนังสือการ์ตูนสาระพุทธศาสนา เรื่องพุทธโอวาท 3 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of cartoon book Buddism strand Buddha- Ovada 3 to enhance basic morals of Prathom Suksa 2 students Wat Huaysai school, Mea On district, Chiang Mai province / อัจฉรา ยะคำ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดห้วยทราย (เชียงใหม่)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นิทานคติธรรม
พุทธศาสนา
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ออน (เชียงใหม่)
756 การสร้างหนังสือนิทานคุณธรรมสาระพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Constructing moral tales books of Buddhism strand to promote harmoniousness for Prathom Suksa 1 students, Wat Huaysai school, Mae On district, Chiang Mai province / พิมพร ชาวน่าน / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดห้วยทราย
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นิทานคติธรรม
พุทธศาสนา
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ออน (เชียงใหม่)
757 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชาสมุนไพรพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of supplementary reading books entitled local herbal tea for Prathom Suksa 3 students / ธญานี ยะมะโน / 2556 /Full Text
Subject
หนังสืออ่านประกอบ
การศึกษาขั้นประถม -- หนังสืออ่านประกอบ
สมุนไพร
ชา
758 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ชุมชนแม่เหียะของเราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of supplementary reading books entitled our Mae Hia community for Prathom Suksa 3 students / กฤษณา คำสิทธิ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านดอนปิน
หนังสืออ่านประกอบ
หนังสือและการอ่าน -- เชียงใหม่
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- เชียงใหม่
759 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เงินตราสมัยล้านนาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Construction of electronic book entitled Lan Na Kingdom Money for lower secondary education level students / สิทธิเดช เนตรใหญ่ / 2556 /Full Text
Subject
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อการสอน
760 การสวมตัวบุคคลอื่นเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ = Fraud identity card of Registration Office, Chiang Mai Municipality / จินเพชร ปิยะคิมย์ / 2556 /Full Text
Subject
บัตรประชาชน -- เชียงใหม่
การปลอมแปลง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79