ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การสร้างความเป็นชุมชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลำปาง = Establishing community in Ua-Arthon Housing Projects in Lampang Province / จารุวรรณ สุวรรณศรี / 2556 /Full Text
Subject
โครงการบ้านเอื้ออาทร
การพัฒนาชุมชน
722 การสร้างคู่มือสนทนาภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Construction of basic Thai language conversation handbook for Chainese students learning Thai as a foreign language ฟาเฉิน เหลียง / ฟาเฉิน, เหลียง / 2556 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- บทสนทนาและวลี
ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
นักศึกษาต่างชาติ -- ไทย
723 การสร้างเครื่องมือในการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน = Capacity building document for local government organization in the process of transferring infrastructure responsibility / ยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง / 2556 /Full Text
Subject
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
724 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสบเปิงวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Construcing learning activities packages on Buddhist holiday for Prathom Suksa 3 students, Soppoengwittaya school, Chiang Mai province / สมพร พระเนตร / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนสบเปิงวิทยา (เชียงใหม่)
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
725 การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย = Construction of activity packages for developing basic science process skills of preschoolers / จุฑามาศ แสนพรหม / 2556 /Full Text
Subject
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
726 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การสร้างแบบฝึกหัดด้วยโปรแกรมแฟลช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ = Construction of e-learning courseware titled creation of exercise with flash program for Mathayom Suksa 5 students, Navamindarajudis Phayap school / กชพรรณ กันทาทอง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
727 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย = Construction of e-Learning courseware tilted electronic book creation for Mathayom Suksa 2 students, Yupparaj Wittayalai school / หทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แบบเรียนสำเร็จรูป
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
728 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายกระบวนวิชาการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-Learning courseware titled special education for undergraduate students, Faculty of Education, Chiang Mai University / ภิรายุ แต่รุ่งเรือง / 2556 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
แบบเรียนสำเร็จรูป
729 การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องกระบวนการ ปรับบรรทัดฐาน สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน = Construction of e-Learning courseware on the normalization process for higher vocational certificate students, Lamphun College of Agriculture and Technology / ทองสาย วงศาสัก / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
แบบเรียนสำเร็จรูป
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
730 การสร้างแบบจำลองของปริมาณฝนสูงสุดรายเดือนในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยโดยใช้การแจกแจง ค่าสุดขีดวางนัยทั่วไป = Modeling of monthly maximum rainfalls in upper Northern Thailand using the generalized extreme value distribution / พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์ / 2556 /Full Text
Subject
ฝน
ฝน -- การวัด
731 การสร้างแบบจำลองสารสนเทศในการทวนสอบย้อนกลับของสินค้าเกษตร = Information prototyping for agricultural products traceability / นิธิวดี โสครู / 2556 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร
แบบจำลองการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
732 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of reading, analytical thinking and writing ability tests for Prathom Suksa 3 students / ปราณี จันทวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
การอ่านขั้นประถมศึกษา
733 การสร้างแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of evaluation froms on reading, analytical thinking and writing abilities for Prathom Suksa 6 students / ศิลาทิพย์ คำใจ / 2556 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- การประเมิน
การประเมินผลทางการศึกษา
การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน
734 การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคำ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Construction of spelling exercises to develop Thai writing skill of the Chinese students learning Thai as a foreign language เยี่ยน หลัว / หลัว, เยี่ยน / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
ภาษาไทย -- การเขียน
นักศึกษาต่างชาติ -- เชียงใหม่
735 การสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องประวัติศาสตร์ เมืองลำพูน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย จังหวัดลำพูน = Construction of analysis thinking skill exercises on Mueang Lamphun history for Prathom Suksa 5 students, Banhuaipanjoy school, Lamphun province / ไพรวัลย์ เตจ๊ะวงค์ / 2556 /Full Text
Subject
ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การสอน
ทักษะทางการคิด
736 การสร้างแบบวัดเชาวน์อารมณ์สำหรับครู = Construction of emotional intelligence tests for teachers / ธิดาพร อัมรากูล / 2556 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
เชาวน์ -- แบบทดสอบ
ครู -- ลำพูน
737 การสร้างแบบวัดทักษะปฏิบัติในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of science laboratory skill test for Prathom Suksa 6 / เกศราภรณ์ วรรธนะปสาสน์ / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การประเมินผลทางการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
738 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ้อนทับภาพรังสีสำหรับการทวนสอบตำแหน่งฉายรังสี = Image registration computer programming for radiotherapy setup verification / ศิริประภา สมบูรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Software
Radiotherapy
การรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การฉายรังสี
แมทแลบ
739 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5อี เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Construction of 5E lesson plans on sufficiency economy for Mathayom Suksa 3 students, Banluang school, Nan province / สุพัตรา มาลัย / 2556 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
สังคมศึกษา -- แผนการสอน
สังคมศึกษา -- กิจกรรมการเรียนการสอน
740 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = Constructing learning plans on natural resources and environment using CIPPA model for Mathayom Suksa 6 students, Chaehomwittaya school, Lampang Province / คงเดช เทพคำปิ๋ว / 2556 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
แผนการสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79