ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมในเส้นทางโบราณแสวงบุญสู่องค์พระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง เพื่อการจัดการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = A Cultural heritages study within the ancient pilgrimage routes to Phrathat Lampangluang, Lampang province, to manage as a cultural learning and cultural tourism route / ปัณณทัต กัลยา / 2556 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลำปาง
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- ลำปาง
ลำปาง -- ประวัติศาสตร์
ลำปาง -- ความเป็นอยู่และประเพณี
702 การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การหลบเลี่ยงภาษีในสังคมไทยตามแนวพุทธจริยศาสตร์ = Analytical study of tax avoidance problem and tentative solutions in Thai society based on Buddhist ethics พระวิชพล รัชตนุภาพ / พระประดุจ ชินทตฺโต / 2556 /Full Text
Subject
พุทธจริยธรรม
ภาษี
อากร
703 การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices accordance to TAS No. 38 (Bound volume 2009) intangible assets of companies listed in energy and utilities business sector, The Stock Exchange of Thailand / กานดาพร ค้าข้าว / 2556 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การบัญชี -- มาตรฐาน
การบัญชี
704 การศึกษาสมบัติและการต้านทานออกซิเดชันของวัสดุแกรไฟต์โดยการปิดผิวรูพรุนด้วยอลูมิเนียมฟอสเฟต = Study of properties and oxidation resistance of graphite materials by aluminum phosphate impregnation / ไกร กุลเพชรดารา / 2556 /Full Text
Subject
แกรไฟต์
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน
705 การศึกษาสายวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสข้อและสมองอักเสบในแพะในภาคเหนือของประเทศไทย = Phylogenetic study of Caprine Arthritis Encephalitis Virus from goats in Northern Thailand / บัณฑิต นวลศรีฉาย / 2556 /Full Text
Subject
แพะ -- โรค
แพะ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สมองอักเสบจากไวรัส
706 การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเส้นทางเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Cultural identity study for managing the cultural tourism and learning route in Lap Lae District, Uttaradit Province / ปิยะนารถ ริมทอง / 2556 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์วัฒนธรรม -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ลับแล (อุตรดิตถ์)
707 การศึกษาอุปนิสัย 7 ประการของผู้มีประสิทธิผลสูงต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Study of 7 habits of highly effectiveness people and the quality of working life of operational personnel, Chiang Mai University / ดนุตรา ชัยชนะมงคล / 2556 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- บุคลากร
คุณภาพชีวิตการทำงาน
708 การสกัดซิลิกอนจากฟิล์มหนาซิลิกอนไดออกไซด์ด้วยเทคนิคอิเล็กโทร-ดีออกซิเดชัน = Silicon extraction from silicon dioxide thick film by Electro-deoxidation Technique / อลงกต โพธาวรรณ / 2556 /Full Text
Subject
ซิลิกอน
ซิลิกอนออกไซด์
709 การสกัดและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันเปลือกส้มสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก = Extractionand utilization of orange peel oil for small diesel engine / พูนวิทย์ รักงาม / 2556 /Full Text
Subject
เปลือกส้ม
เครื่องยนต์ดีเซล
พลังงานทดแทน
710 การสกัดและการหาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของแอน-โทไซยานินเพื่อพัฒนาเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติจากพืชบางชนิด = Extraction and antioxidant assays of anthocyanins for natural food colorant development from some plants / มัลลิกา พะย๋า / 2556 /Full Text
Subject
สีผสมอาหาร
แอนโทไซยานิน
แอนติออกซิแดนท์
สารยับยั้ง
711 การสกัดและเก็บกักแอสตาแซนทินจากหัวกุ้งขาวแวนนาไม = Extraction and encapsulation of astaxanthin from white shrimp (Litopenaeus vannamei) heads / ธรรมรัตน์ แสงหิรัญ / 2556 /Full Text
Subject
กุ้งขาวแวนนาไม
แอสทาแซนทีน
712 การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวหอมนิลและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู = Extraction of antioxidants from black rice bran (cv. Hom Nin) and its application in pork chinese sausage / สุพัฒน์ พงษ์ไทย / 2556 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เทคโนโลยีการผลิตอาหาร
ข้าวหอมนิล
713 การสกัดสารสีจากพืชบางชนิด และการหาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อพัฒนาเป็นสีผสมอาหารธรรมชาติ = Extraction of pigments from some plants and antioxidant assays for natural food colorant development / ภัทรพร วงศ์ตะนา / 2556 /Full Text
Subject
สีผสมอาหาร
สารสกัดจากพืช
714 การส่งเสริมการคิดเชิงบวกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Enhancing positive thinking of the village health care volunteers in Changkian community, Changpuak sub-district, Mueang Chiang Mai district / อารีรัตน์ จรลังกา / 2556 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- เชียงใหม่. อ.เมือง
ความคิดและการคิด
ความคิดทางบวก
715 การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีที่หลากหลายของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาปลายเปิด = Promoting mathematics problem solving ability through diverse methods of gifted students in mathematics using open-ended problems / จิระประภา สุวรรณจักร์ / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
716 การส่งเสริมคุณลักษณะประชาธิปไตยพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting student's basic democracy traits in distinguished elementary schools, Chiang Mai province / พัชราภรณ์ ใจยายอง / 2556 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
717 การส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ = Promoting thinking skills of pre-school children through scientific activities / สุนดา เภาศรี / 2556 /Full Text
Subject
การรู้คิดในเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
718 การส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา = Promoting thinking skills of preschoolers through educational games / อยุธยา ชมภู / 2556 /Full Text
Subject
การรู้คิดในเด็ก
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
การศึกษาขั้นก่อนประถม
719 การสร้างกรอบการประเมินตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดระดับสูงในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of authentic assessment framework to develop higher-order thinking skills in Mathayom Suksa 1 students / ไพลิน ทาแกง / 2556 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การประเมิน
ความคิดและการคิด
การประเมินผลทางการศึกษา
720 การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนหมู่บ้านเครื่องเงินวัวลาย - ศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ = The Sustainable empowerment of Wualai Srisuphan Silverware Community, Chiang Mai Municipality / ภัทรฤทัย วรอุไร / 2556 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน. -- เชียงใหม่
ชุมชนหมู่บ้านเครื่องเงินวัวลาย - ศรีสุพรรณ (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79