ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1572 รายการ จากคำว่า 2556

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างหอพักชายเอกชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Feasibility study on the investment of the private male dormitory in front of Maejo University area / ธันยา นำเทียน / 2556 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
682 การศึกษาความแปรปรวนทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Recurrent Laryngeal ที่สัมพันธ์กับหลอดเลือดแดง Inferior Thyroid และความสำคัญทางคลินิก = Anatomical variations of recurrent laryngeal nerve related with inferior thyroid artery and clinical implications / พิชญา บารมี / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
เส้นประสาท
หลอดเลือดแดง
683 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์และปัจจัยที่สำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2555 = A Study of relationships between property price indices and important economic factors from the Year 1992 to 2012 / อนงค์นภางค์ ชื่นจิตต์ / 2556 /Full Text
Subject
อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ -- การประเมินราคา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
684 การศึกษาความสัมพันธ์เส้นโค้งฟิลลิปส์ใน 5 ประเทศอาเซียน = Testing the validity of Phillips curve in the ASEAN 5 countries / วิลาสินี มณีรัตน / 2556 /Full Text
Subject
การว่างงาน -- ผลกระทบจากเงินเฟ้อ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
อัตราดอกเบี้ย -- ผลกระทบจากเงินเฟ้อ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
ดุลการค้า -- กลุ่มประเทศอาเซียน
685 การศึกษาความเหมาะสมของระบบก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยด้วยระบบผนังรับน้ำหนักแบบหล่อในที่ = A Study of construction system of residential buildings using cast in place load bearing wall system / เอกรัฐ หล่อเลิศรัตน์ / 2556 /Full Text
Subject
ผนัง -- การออกแบบและการสร้าง
บ้าน -- การออกแบบและการสร้าง
686 การศึกษาโครงสร้างและความแปรปรวนทางด้านมหกายวิภาคศาสตร์ของ Lumbar Plexus และความสำคัญทางคลินิก = A descriptive anatomical study and variations of the lumbar plexus with clinical implications / ปวรี นนทะแสน / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Lumbosacral Plexus
Models, Anatomic
กายวิภาคศาสตร์
687 การศึกษาโครงสร้างและผลกระทบของการค้าด่านชายแดนถาวร ห้วยโก๋นจังหวัดน่าน ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) = A Study of structure and impacts of permanent border trade in Huai Kon, Nan province, prior to the establishment of ASEAN economic community (AEC) / นัคเรศ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ / 2556 /Full Text
Subject
การค้า
ความมั่นคงชายแดน
688 การศึกษาใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดลำปาง = A Study of using Accounting Information for credit management of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Lampang province office / วันทนีย์ สอนแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- ลำพูน
ธนาคารและการธนาคาร
สินเชื่อ -- ลำพูน
689 การศึกษาแบบจำลองไม่ใช่เชิงเส้นตรงของราคาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study on non-linear model of the active stock prices in the Stock Exchange of Thailand / พูนศักดิ์ เงาแก้ว / 2556 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น -- ราคา
ตลาดหลักทรัพย์
690 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีศุลกากรของด่านศุลกากรในเขตภาคเหนือของไทย = A Study of tariff revenue collection efficiency of customs houses in Northern Thailand / ฐิติยาภา โสริญาติ / 2556 /Full Text
Subject
ภาษีศุลกากร -- ไทย (ภาคเหนือ)
ศุลกากร -- ไทย (ภาคเหนือ)
691 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of children and youth development Process Local Administrative Organizations in Mae Taeng District, Chiang Mai Province / วันเพ็ญ จักขุจัน / 2556 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- แม่แตง (เชียงใหม่)
เด็ก -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
692 การศึกษาเปรียบเทียบข้อบังคับสำหรับนักวิชาชีพบัญชีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = A Comparative study of regulations for professional accountants in ASEAN Economic Community / ชลัมพร สุวรรณมาโจ / 2556 /Full Text
Subject
นักบัญชี
กลุ่มประเทศอาเซียน
693 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างภายนอกของกระดูกยาวระหว่างมนุษย์ ลิง สุนัข สุกร ม้า และโค ด้วยเทคนิคแบบนอนอินเวอร์ซีฟ = Comparative study of long bone morphometry between human, monkey, dog, pigs, horse and cow using non-invasive technique / ประภารัตน์ เมืองใจ / 2556 /Full Text
Subject
กระดูก
นิติวิทยาศาสตร์
694 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างฮาเวอร์เซียนในกระดูกแข็งระหว่างมนุษย์และสัตว์ตระกูลลิง = Comparative study of haversian system in compact bone between human and non human primate / อัญมณี ศรีพนม / 2556 /Full Text
Subject
กระดูก -- สัณฐานวิทยา
695 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนในการลำเลียงวัสดุก่อผนังของอาคารไม่เกิน 6 ชั้น = Compare the cost of transporting the material masonry, the building high rise no more than 6 floors / ก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์ / 2556 /Full Text
Subject
การขนถ่ายวัสดุ -- ต้นทุน
การก่อสร้าง
696 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดด้านการควบคุมภายในของโคโซและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study between internal control concept by Coso and in trenal control system of Moban Sahakon Sankamphaeng Agricultural cooperative limited / อังคณา ทาพรหม / 2556 /Full Text
Subject
การควบคุมภายใน
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
697 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่งเสริมการได้รับเลือกตั้งของนักการเมืองสตรีระดับท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of factor supporting local fermale politicians into the Position of Council Members of Thapsadet and Huaey-Kaew Tambon Organiztions, Chiang Mai Province / ชุติกาญจน์ ทาเกิด / 2556 /Full Text
Subject
นักการเมืองสตรี -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
พฤติกรรมการเลือกตั้ง
698 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = Comparative study of human resources management system between the National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization) and the Highland Research and Development Institute (Public Organization) / ปาณิศรา หัวเวียง / 2556 /Full Text
Subject
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การบริหารงานบุคคล
699 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาเพลงคำเมืองของวิฑูรย์ ใจพรหม และเหินฟ้า หน้าเลื่อม = Comparative study of form and content of folksong Kham Muang of Witoon Jaiprom and Hernfah Narlearm / ชณิชา ปริสัญญกุล / 2556 /Full Text
Subject
เพลงพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
ไทย (ภาคเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
700 การศึกษาผลิตภาพแรงงานของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = A Study of labor productivity of ASEAN economic community countries / ณัฐพงษ์ ฤทธิ์เดช / 2556 /Full Text
Subject
ผลิตภาพแรงงาน
แรงงาน -- เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มประเทศอาเซียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79